28 Mayıs 2012 Pazartesi

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUKÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU (1)

          Kanun Numarası                  : 2863
          Kabul Tarihi                         : 21/7/1983
          Yayımlandığı R.Gazete         : Tarih : 23/7/1983   Sayı : 18113
          Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa : 444

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
             Amaç:
             Madde 1 – Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.
             Kapsam:
             Madde 2 – Bu Kanun; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hususları ve bunlarla ilgili gerçek ve tüzelkişilerin görev ve sorumluluklarını kapsar.
             Tanımlar ve kısaltmalar:
             Madde 3 – Bu Kanunda geçen tanımlar ve kısaltmalar şunlardır:

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ, MART 2012


DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ, MART 2012

Geçici İthalat Sözleşmesi


Geçici İthalat Sözleşmesi


Giriş


                Gümrük İşbirliği Konseyi’nin himayesinde hazırlanan bu Sözleşmenin akit tarafları;

                Geçici ithalata ilişkin mevcut uluslararası Gümrük Sözleşmelerinin giderek artan sayıda ve dağınık olmasının tatmin edici olmadığını kaydederek;

                Yeni geçici ithalat kategorilerinin uluslararası alanda düzenlenmesi gereğinin ortaya çıkması halinde, bu durumun gelecekte daha da kötüleşeceğini göz önüne alarak;

                Geçici ithalat formalitelerinin yerine getirilmesinin kolaylaştırılmasının önemi hususunda ticaret çevrelerinin ve diğer ilgili tarafların isteklerini dikkate alarak;

Dünya Gümrük Örgütü Revize Kyoto Sözleşmesi
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
             Karar Sayısı : 2006/10160
             26 Haziran 1999 tarihinde imzaya açılan ve 28/10/2005 tarihli ve 5426 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolü”ne katılmamız; Dışişleri Bakanlığı’nın 30/11/2005 tarihli ve ÇEGY/478702 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
             Başbakan
         K.TÜZMEN                                           A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı
       A. BABACAN                                         M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN
        Devlet Bakanı                                        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı
           C. ÇİÇEK                                               C.ÇİÇEK                           M. BAŞESGİOĞLU                  K. UNAKITAN
        Adalet Bakanı                               Milli Savunma Bakanı V.                  İçişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı
           H. ÇELİK                                            F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM
    Milli Eğitim Bakanı                         Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı
                                F. N.ÖZAK                                 M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN
                   Tarım ve Köyişleri Bakanı V.             Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı
                               M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                          O. PEPE
                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

GÜMRÜK REJİMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ VE UYUMLAŞTIRILMASINA
İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME HAKKINDA
DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜ

( 26 Haziran 1999 tarihinde Brüksel’de düzenlenmiştir) 

                Bundan böyle, "Konsey" olarak anılacak olan Gümrük İşbirliği Konseyi’nin himayesi altında hazırlanan, "Sözleşme" olarak anılacak olan Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin (18 Mayıs 1973 tarihinde Kyoto’da imzalanmış ve 25 Eylül 1974 tarihinde yürürlüğe girmiştir,) Akit Tarafları,
                - gümrük rejimleri ve uygulamaları arasındaki uluslararası ticaret ve diğer mübadeleleri engelleyebilecek farklılığın ortadan kaldırılması;
                - gümrük rejimlerinin ve uygulamalarının kolaylaştırılması, basitleştirilmesi ve ahenkleştirilmesine ilişkin gümrük ve ticaretin ihtiyaçlarının karşılanması;
                - gümrük kontrolünün uygun standartlarının sağlanması; ve
                - gümrüğün, iş ve idari methodlar ile tekniklerdeki esaslı değişikliklere cevap vermesine imkan verilmesi amacıyla Sözleşmenin değiştirilmesi gerektiğini                   

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU


9105
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
        Kanun Numarası               : 5271
          Kabul Tarihi                    : 4/12/2004
          Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/12/2004 Sayı :25673
         Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 5 Cilt : 44
 
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Tanımlar
Kanunun kapsamı
Madde 1 – (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin
hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU


KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

    Kanun Numarası : 5607
    Kanun Kabul Tarihi : 21/03/2007
    Resmi Gazete Tarihi : 31/03/2007
    Resmi Gazete Sayısı : 26479

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE TANIMLAR
    AMAÇ
    Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir.
    TANIMLAR
    Madde 2 - (1) Bu Kanunda yer alan;
       a) Gümrük vergileri: Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer malî yükümlülükleri,

Avrupa Birliği’nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi


01 Eylül 2010
Kalkınma Bakanlığı
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı
Çalışma Raporu 3

Avrupa Birliği’nin
Bilgi Toplumu Politikaları ve
Avrupa için
Sayısal Gündem Girişimi
Aralık 2011AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BİLGİ TOPLUMU POLİTİKALARI
VE                                                                                                
AVRUPA İÇİN SAYISAL GÜNDEM GİRİŞİMİ
ÇALIŞMA RAPORU - 3

İLAÇLARDA TEST VE DENEY VERİLERİNİN KORUNMASI:


İLAÇLARDA
TEST VE DENEY VERİLERİNİN
KORUNMASI:
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YENİ SİSTEM
İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA 2005
İLAÇLARDA TEST VE DENEY
VERİLERİNİN KORUNMASI:
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YENİ SİSTEM
HASİBE IŞIKLI
İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUKİ TEDBİRLER VE KURUMSAL DÜZENLEMELER DAİRESİ
ANKARA, 2005
ISBN 975 – 19 – 3750-7 (basılı nüsha)
Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz.
Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması
Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;
Bu yayın500 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir
http://ekutup.dpt.gov.tr/hukuk/saglik/isiklih/veri.pdf
Işıklı Ilaçlarda Test ve Deney Verilerinin Korunması: Avrupa Birlği’nde Yeni Sistem
İÇİNDEKİLER

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETKİNLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU


DPT: 2561 – ÖİK: 577
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETKİNLİK
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU
ANKARA 2001
SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK
KALKINMA PLANI
Ö N S Ö Z
Devlet Planlama Teşkilatı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, “İktisadi ve sosyal sektörlerde
uzmanlık alanları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak,
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacıyla Devlet Planlama

ÇİN Ekonomisindeki son gelişmeler 2012ÇİN EKONOMİSİ
Konjonktürel Gelişmeler
IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm Nisan 2012 Raporunda küresel  talebin zayıf
seyretmesinin Asya Bölgesi için ekonomik görünümü bulanıklaştırdığı ifade edilmiştir. Öte yandan

AB Ekonomisindeki son gelişmeler 2012AB EKONOMİSİ
Konjonktürel Gelişmeler
Nisan ayında yayınlanan IMF Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler Raporunda 2011 yılında
yüzde 1,4 oranında büyüyen Avro Bölgesinin 2012 yılında yüzde 0,3 oranında daralacağı, 2013
yılında ise yüzde 0,9 oranında büyüyeceği öngörülmüştür. Raporda ayrıca yüksek kamu borcu ve
açıkların, düşük potansiyel hasılanın ve piyasaların artan tansiyonun birçok gelişmiş Avrupa
ekonomisinin büyümesi üzerinde baskı oluşturduğu belirtilmektedir.

ABD Ekonomisindeki son gelişmeler 2012I. ABD EKONOMİSİ
Konjonktürel Gelişmeler 
ABD Merkez Bankası FED, Amerikan ekonomisindeki son gelişmeleri göz önünde
bulundurarak, bu yıla ait ekonomik büyüme ve enflasyon tahminlerini yükseltmiştir. Ekonominin bu

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINA İLİŞKİN TÜZÜK


 Karar Sayısı : 2009/15154
             Ekli “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 16/5/2008 tarihli ve 254 sayılı yazısı üzerine, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü, 14 üncü, 17 nci ve 24 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU


VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

Kanun No. 5996                                                                                           Kabul Tarihi: 11/6/2010      
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır.
Kapsam

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ
(03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )
 
Tebliğler Dergisi
: ŞUBAT 2010/2629BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde veya hastanede yatarak tedavi gördüğü sürede verilecek eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI UZAKTAN ÖĞRETİM YAPAN DERSHANE VE KURSLAR YÖNERGESİMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI UZAKTAN ÖĞRETİM YAPAN
DERSHANE VE KURSLAR YÖNERGESİ

Tebliğler Dergisi
: EYLÜL 2010/2636MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZCİ EĞİTİM KAMPLARI YÖNERGESİ


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İZCİ EĞİTİM KAMPLARI YÖNERGESİ


Tebliğler Dergisi
: NİSAN 2011/2643MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZÎ SİSTEMLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME YÖNERGESİ


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MERKEZÎ SİSTEMLE ÖĞRENCİ ALAN
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME YÖNERGESİ
(24/01/2011 tarihli ve 3 sayılı TTK. Kararı)
Tebliğler Dergisi
: ŞUBAT 2011/2641BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, merkezî sistemle öğrenci alan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, merkezî sistemle öğrenci alan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Ek puan (EP): Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilerin o yıla ait yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda eklenen puanı,
c) Genel Müdürlük: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,
ç) Kılavuz: Merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirilmesiyle ilgili gerekli bilgi ve açıklamaları kapsayan kitapçığı,
d) Ortaöğretime yerleştirme puanı (OYP): Öğrencilerin ilköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8 inci sınırlarındaki yıl sonu başarı puanları ile 8 inci sınıf seviye belirleme sınavı puanı esas alınarak hesaplanan puanı,
e) Öğrenci: İlköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciyi,
                                                                                                                                 1

f) Seviye belirleme sınavı (SBS): ilköğretim kurumlarının 8 inci sınıfında, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından merkezi olarak yapılan sınavı,
g) Veli: Öğrencinin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
ğ) Yıl sonu başarı puanı (YBP): Notla değerlendirilen derslerin ağırlıklı yıl sonu puanları toplamının, o derslere ait haftalık ders saati sayısı toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM 
Ortaöğretime Yerleştirme Sistemi
Yıl sonu başarı puanı
MADDE 5- (1) Öğrencinin derslerden aldığı yıl sonu puanları, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı hesaplanır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.
Ortaöğretime yerleştirme puanı
MADDE 6- (1) Merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme puanı(OYP), öğrencinin 6, 7 ve 8 inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 700 tam puan üzerinden hesaplanan seviye belirleme sınavı puanı toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.
Seviye belirleme sınavı
MADDE 7- (1) Seviye belirlem sınavı, her yıl haziran ayında ve merkezî sistemle yapılır. Sınav tarihi, ücreti, başvurular ve puan hesaplamalarıyla ilgili hususlar, her yıl Genel Müdürlükçe hazırlanan kılavuzda belirtilir.
(2) Bu sınav, öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınarak öğrenci seviyelerini belirlemek amacıyla yapılır.
(3) Sınav soruları, 8 inci sınıf Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dışındaki zorunlu derslerin öğretim programları esas alınarak hazırlanır.
(4)Sorular, öğretim programlarının kazanımları esas alınarak öğrencinin yorumlama, analiz yapma, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterliklerini ölçecek nitelikte hazırlanır.
                                                                                                                            2
                                                                                                     

Sınav sonuçlarının hesaplanması
MADDE 8- (1) Seviye belirleme sınavına katılacak olan adayların puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek bir puan türünde hesaplanır;
a) Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
b) Seviye belirleme sınavı yapılacak derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c) Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için beş ayrı ham puan hesaplanır.
ç) Tüm adayların ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d) Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin
standart sapması hesaplanır.
e) Adayın her bir teste ait standart puanı; o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f)  Her test için hesaplanan standart puanlar, Türkçe ve matematik dersleri için dört, fen bilimleri ve sosyal bilimler için üç, yabancı dil için iki katsayısı ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanı bulunur.
g)   Yabancı dil testinden muaf olan işitme özürlü öğrencilerin yabancı dil ağırlıklı standart puanı; bu öğrencilerin yabancı dil testi dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, yabancı dil testinden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
ğ) Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
h) Hesaplanan toplam ağırlıklı standart puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 700 olan bir puan dağılımına dönüştürülür.
(2) Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP'ı, en küçük TASP'ın altında olan öğrencilerin, SBS puanları 100 puan olarak kabul edilir.
Ortaöğretime yerleştirme
MADDE 9- (1) Ortaöğretime yerleştirme, öğrencilerin tercih başvuruları, ortaöğretime yerleştirme puanı ve puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre Genel Müdürlük tarafından yapılır. Ortaöğretime yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde seviye belirleme sınavı puanı, eşitliğin devam etmesi hâlinde 8 inci sınıf yıl sonu başarı puanı, eşitliğin devam etmesi hâlinde 7 nci sınıf yıl sonu başarı puanı, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde 6 ncı sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Bunların da eşit olması hâlinde tercih önceliği dikkate alınır.

                                                                                                                                                                                        3

(2)  Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin yıl sonu başarı puanı, sınıf tekrarı yapılan yıl esas alınarak belirlenir.
(3)    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilir.
(4) Öğrencilerin, uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yıl sonu başarı puanına; yıl sonu başarı puanının altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.
(5) Öğrenim gördüğü yıl içinde birden fazla uluslararası sınav ve yarışmaya katılıp farklı alanlarda başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecelerin de yarısı hesaplamada dikkate alınır.
(6) Ekip ya da takım olarak yarışmalara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan, yıl sonu başarı puanlarına ilave edilir.
(7)   Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ibraz eden öğrenciler yararlanabilir. İbraz edilen bilgiler, öğrencinin öğrenim gördüğü ilköğretim okulu müdürlüğü tarafından ders yılı bitimine kadar e-okul sistemine işlenir. Ders yılı bittikten sonra sisteme işlenen bilgiler işleme alınmaz.
(8)Yerleştirme işlemlerine ilişkin hususlar kılavuzda belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler
Yurt dışında öğrenim görenler
MADDE 10- (1) İlköğretimlerini ülkemizdeki ilköğretim kurumlarının 8 inci sınıfına denk bir sınıfta yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarında sürdüren öğrenciler, öğrenim belgesi ile başvurarak seviye belirleme sınavına katılabilirler.
(2) Velisinin yurt dışında bulunduğu sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören öğrencilerin ortaöğretime yerleştirme puanının hesaplanması, SBS puanı ile yurt içinde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları dikkate alınarak hesaplanır.
(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ilköğretim okullarında öğrenim görenlerin yıl sonu başarı puanları, Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere uygulanan hükümlere göre belirlenir.
                                                                                                                                                               4

İhracat yönetmeliği


İhracat Yönetmeliği

R.G. Tarihi: 6 Ocak 1996
R.G. Numarası: 22515

I. KISIM

Mini biyoloji sözlüğü


- A -
Absorbsiyon : Bir maddenin enerjiyi veya diger bir maddeyi emebilme, sogurma yetenegidir.
Açik dolasim sistemi : Hemen hemen tüm eklem bacaklilarda ve yumusakçalarda bulunan, arter ve kan boslugundan olusmus dolasim sistemi.

Atatürk'ün yazdığı kitaplar nelerdir ?


Mustafa Kemal Atatürk, yasaminin her döneminde kitapla bütünlesmistir. Bu okuma sevgisinin kendisine sagladigi bilgi birikimini zaman zaman yazmaya dönüstüren Atatürk, yasaminin farkli dönemlerinde farkli konularda kitaplar yazmistir. Yazdiklari gerek güncelligi, gerekse yol göstericiligi açisindan bu gün dahi tartismasiz greçekleri içermektedir. O'nun günümüzde hala

Atatürk hakkında kim neler söylemiştir


 almanya
kisisel kazanç ve ün pesinde kosan basit bir dikdatör degil, gelecek kusaklar için saglam temeller atmaga ugrasan bir kahramandi.
Prof. Walter L. WRIHT Jr.

Seneddi ittifak maddeleri

SENEDI ITTIFAK 
Ekim 1808 Ekim 1808 tarihinde Osmanli Padisahi II. Mahmud ile tasrada otoriteleri artmis bulunan ayanlar, ülkede sükunetin saglanabilmesi için karsilikli görüserek Sened-i Ittifak adi verilen ortak bir metin imzaladilar. Bu, Osmanli tarihinde o zamana kadar esi ve benzeri görülmemis bir olaydi. Türk demokrasi tarihinin temeli sayilan Sened-i ittifak metninde toplam 4 ayet-i kerimenin zikredilmis olmasi dikkat çekiyor.

Lozan barış antlaşması Maddeleri


30 OCAK VE 24 TEMMUZ 1923
I.BARIS ANDLASMASI
24 TEMMUZ 1923 TARIHINDE IMZALANMISTIR
Bir yandan,
INGILIZ IMPARATORLUGU, FRANSA, ITALYA, JAPONYA, YUNANISTAN, ROMANYA, SIRP - HIRVAT - SLOVEN DEVLETI,
Ve öte yandan,
TÜRKIYE,

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Anayasası

BIRINCI BÖLÜM  Esas Hükümler Madde 1- Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir.    Madde 2- Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçi, Devletçi Layik ve Devrimcidir. Devlet dili Türkçedir. Baskent

Karayolları trafik kanunu


KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU


Kanun Numarası                                : 2918
Kabul Tarihi                                       : l3.l0.l983

Yayım Tarihi ve Sayısı                      : l8.l0.l983-l8l95

 

 

Değişiklik Tarihleri


(3058/16.10.1984-19.10.1984/18550), (KHK 245/18.01.1985-14.03.1985-18694), (3176/28.03.1985-04.04.1985/18715), (3315/04.11.1986-15.11.1986/19282), (3321/18.11.1986-22.11.1986/19289), (KHK 330/25.06.1988-05.08.1988/19890), (3493/03.11.1988-11.11.1988/19986), (3538/19.04.1989-28.04.1989/20152), (3672/31.10.1990-03.11.1990/20684), (3759/27.08.1991-07.09.1991/20984), (4199/17.10.1996-27.10.1996/22800), (4262/21.05.1997-25.05.1997/22999), (4535/23.02.2000-27.02.2000/23977),  (4550/08.03.2000-12.03.2000/23991), (4629/21.02.2001-03.03.2001/24335-M)
  (4785/08.01.2003-15.01.2003/24994)BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

                Amaç
                MADDE 1- Bu Kanunun amacı, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.

Mucitler ve icatları


1900: Kont Von Zepplin 'ZEPPLIN'i icat etti
1901: King Camp Gillette 'Jilet'i icat etti.Patentini aldi.
1903 te 168 adet bir sene sonra ise 12.500.000 adet satti.
1902: Elektrik Süpürgesi icat edildi.
1904: Ilk kol saati icat edildi.
1905: E=m.c²
1906: Amerikali Coolidge Tungsten 'AMPUL'u buldu.
1908: Henry Fort 15 beygirlik 4 silindirli ilk motorlu arabayi gelistirdi.
1913: Alman Hans Geiger 'RADYASYON ÖLÇÜM' aletini icat etti.
1914: Elektrikli Bulasik Makinesi kullanilmaya baslandi.
1915: Astronom P.Lowell 'PLÜTON' gezegenini kesfetti.
1930 da teleskopla görüldü.
1917: Renkli sinema filmi yapildi. Radyo icat edildi.
1920: Torbo motor gelistirildi.
1921: Insülin bulundu.
1923: Ingilizler ilk uçak gemisini yaptilar
.1924: Fransiz Ramon 'DIFTERI' asisini buldu.
1925: Amerikali Armstrong FM yayini yapmayi basardi.1
926: Heisenberg, Atom çekirdeginin yapisini ortaya çikardi
1927: Londra ile New York arasinda telefon hatti kuruldu.
1929: Siemens telefonun görünümünü degistirdi.
1930: ABD'de dondurulmus gida piyasaya çikti
.1931: Yapay zekanin ilk adimlari atildi.
1932: Elektronik mikroskop gelistirildi.
1934: Otomatik çamasir malinasi ABD'de yapildi.
1935: Gallup, kamuoyu arastirma enstitüsü kurdu.
1936: ABD'li Kendall, kortizonu buldu.
1938: Ilk naylon ürün ABD'de tanitildi:Dis firçasi.
1939: ABD'li PH.Levine, kandaki RH faktörünü saptadi.
1940: Alman'lar Havadan denize firlatilan füze yapti. Plütonyum bulundu.
1941: Uçaktan firlatilan koltuk yapildi.1942: Napalm icat edildi.
1943: Sovyet'ler molotof kokteyli yapti.
1944: Sovyetler MR'yi kesfetti.ABD'li McLeaod ve McCarthy DNA'yi kesfetti.antibiyotik kesfetildi.
1947: Mikrodalga firin yapildi.Plastik lens yapildi.Ingiliz Holmes,kursun izotoplariyla dünyanin yasini hesapladi.
1949: 45'lik plak ABD'de piyasaya çikti.
1950: Ilk kredi karti çikarildi.Ilk böbre nakli ABD'de yapildi.
1951: Transistör yapildi.ABD'de renkli tv yayini yapildi.
1952: ABD'de halka ilkkez sinemada film gösterildi.Fransiz'lar ilk kez uçakla ses duvarini asti.
1954: Ilk transistörlü radyo alicisi yapildi.Dogum kontrol hapi gelistirildi.
1955: Amerikali Leskell, EKG'yi icat etti.
1956: Kromozon sayisi saptandi.
1957:Fransa'da ilk ilik nakli yapildi. Ilk Boeing uçagi deneme için havalandi.
1958: Ilk renkli Video-Kamera gelistirildi.
1960: Laser yapildi.
1963: Hollanda'lilar ilk müzük kasetini yaptilar.
1964: Esnek lens icat edildi.
1966: Ingilizler ilk Hovercraft'i denediler.
1967: Ilk kalp nakli ameliyati yapildi.
1968: Boeing uçagi 1000 km/s hizla uçusunu yapti.
1969: Ses duvarini asan Concorde ilk uçusunu yapti.
1970: Video-kaset ABD'de piyasaya çikti.Japonlar küçük hesap makinesini yaptilar.
1971: Hepatit-B asisi bulundu.
1972: Fiber Kablo ABD'lilerce yapildi.
1973: Scanner yapildi. ABD genetik çagini baslatti. ABD'liler isik hizini tespit ettiler.
1974: Bellek karti icat edildi.
1975: Insanin ilk genetik haritasi çikarildi. Ingiliz'ler inekten inege cenin nakli yapti.
1978: Sony firmasi Walkman'i üretti. Ilk tüp bebek Ingiltere'de dogdu.
1979: Karbon-14 yöntemi gelistirildi. Philips ve Sony, CD gelistirdi.
1980: ABD'de ilk genetik tedavi denemesi gönüllüler üzerinde yapildi.
1983: AIDS ortaya çikti.
1984: RU486 adli hamileligi önleyici hap gelistirildi. Bilgisayarlarda 'MOUSE' kullanimi yayginlasti.
1986: Döllenmis yumurtaya çekirdek nakliyle koyun kopyalandi.
1989: Japonlar, damarda dolasabilen küçür robot yapti.
1992: Insandaki 21. kromozomun haritasi eksiksiz çikarildi.1994: Internet salgini dünyaya yayildi.
1995: Saniyede 100 milyar islem yapan bilgisayar gelistirildi.
1997: Koyun Dolly dünyaya geldi.

İcatlar kronolojisi

MÖ 4241 
Olaylarin hassas olarak tarihlenebildigi ilk yil. Bu, Misirlilarin takvimi yapmalariyla mümkün oldu. 
MÖ 3200 civari 
Mezopotamyali Sümerler yaziyi kullanan ve tekerlegin resmini çizen ilk halk oldu.