28 Mayıs 2012 Pazartesi

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZÎ SİSTEMLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME YÖNERGESİ


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MERKEZÎ SİSTEMLE ÖĞRENCİ ALAN
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME YÖNERGESİ
(24/01/2011 tarihli ve 3 sayılı TTK. Kararı)
Tebliğler Dergisi
: ŞUBAT 2011/2641BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, merkezî sistemle öğrenci alan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, merkezî sistemle öğrenci alan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Ek puan (EP): Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilerin o yıla ait yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda eklenen puanı,
c) Genel Müdürlük: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,
ç) Kılavuz: Merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirilmesiyle ilgili gerekli bilgi ve açıklamaları kapsayan kitapçığı,
d) Ortaöğretime yerleştirme puanı (OYP): Öğrencilerin ilköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8 inci sınırlarındaki yıl sonu başarı puanları ile 8 inci sınıf seviye belirleme sınavı puanı esas alınarak hesaplanan puanı,
e) Öğrenci: İlköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciyi,
                                                                                                                                 1

f) Seviye belirleme sınavı (SBS): ilköğretim kurumlarının 8 inci sınıfında, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından merkezi olarak yapılan sınavı,
g) Veli: Öğrencinin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
ğ) Yıl sonu başarı puanı (YBP): Notla değerlendirilen derslerin ağırlıklı yıl sonu puanları toplamının, o derslere ait haftalık ders saati sayısı toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM 
Ortaöğretime Yerleştirme Sistemi
Yıl sonu başarı puanı
MADDE 5- (1) Öğrencinin derslerden aldığı yıl sonu puanları, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı hesaplanır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.
Ortaöğretime yerleştirme puanı
MADDE 6- (1) Merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme puanı(OYP), öğrencinin 6, 7 ve 8 inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 700 tam puan üzerinden hesaplanan seviye belirleme sınavı puanı toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.
Seviye belirleme sınavı
MADDE 7- (1) Seviye belirlem sınavı, her yıl haziran ayında ve merkezî sistemle yapılır. Sınav tarihi, ücreti, başvurular ve puan hesaplamalarıyla ilgili hususlar, her yıl Genel Müdürlükçe hazırlanan kılavuzda belirtilir.
(2) Bu sınav, öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınarak öğrenci seviyelerini belirlemek amacıyla yapılır.
(3) Sınav soruları, 8 inci sınıf Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dışındaki zorunlu derslerin öğretim programları esas alınarak hazırlanır.
(4)Sorular, öğretim programlarının kazanımları esas alınarak öğrencinin yorumlama, analiz yapma, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterliklerini ölçecek nitelikte hazırlanır.
                                                                                                                            2
                                                                                                     

Sınav sonuçlarının hesaplanması
MADDE 8- (1) Seviye belirleme sınavına katılacak olan adayların puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek bir puan türünde hesaplanır;
a) Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
b) Seviye belirleme sınavı yapılacak derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c) Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için beş ayrı ham puan hesaplanır.
ç) Tüm adayların ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d) Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin
standart sapması hesaplanır.
e) Adayın her bir teste ait standart puanı; o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f)  Her test için hesaplanan standart puanlar, Türkçe ve matematik dersleri için dört, fen bilimleri ve sosyal bilimler için üç, yabancı dil için iki katsayısı ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanı bulunur.
g)   Yabancı dil testinden muaf olan işitme özürlü öğrencilerin yabancı dil ağırlıklı standart puanı; bu öğrencilerin yabancı dil testi dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, yabancı dil testinden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
ğ) Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
h) Hesaplanan toplam ağırlıklı standart puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 700 olan bir puan dağılımına dönüştürülür.
(2) Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP'ı, en küçük TASP'ın altında olan öğrencilerin, SBS puanları 100 puan olarak kabul edilir.
Ortaöğretime yerleştirme
MADDE 9- (1) Ortaöğretime yerleştirme, öğrencilerin tercih başvuruları, ortaöğretime yerleştirme puanı ve puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre Genel Müdürlük tarafından yapılır. Ortaöğretime yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde seviye belirleme sınavı puanı, eşitliğin devam etmesi hâlinde 8 inci sınıf yıl sonu başarı puanı, eşitliğin devam etmesi hâlinde 7 nci sınıf yıl sonu başarı puanı, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde 6 ncı sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Bunların da eşit olması hâlinde tercih önceliği dikkate alınır.

                                                                                                                                                                                        3

(2)  Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin yıl sonu başarı puanı, sınıf tekrarı yapılan yıl esas alınarak belirlenir.
(3)    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilir.
(4) Öğrencilerin, uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yıl sonu başarı puanına; yıl sonu başarı puanının altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.
(5) Öğrenim gördüğü yıl içinde birden fazla uluslararası sınav ve yarışmaya katılıp farklı alanlarda başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecelerin de yarısı hesaplamada dikkate alınır.
(6) Ekip ya da takım olarak yarışmalara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan, yıl sonu başarı puanlarına ilave edilir.
(7)   Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ibraz eden öğrenciler yararlanabilir. İbraz edilen bilgiler, öğrencinin öğrenim gördüğü ilköğretim okulu müdürlüğü tarafından ders yılı bitimine kadar e-okul sistemine işlenir. Ders yılı bittikten sonra sisteme işlenen bilgiler işleme alınmaz.
(8)Yerleştirme işlemlerine ilişkin hususlar kılavuzda belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler
Yurt dışında öğrenim görenler
MADDE 10- (1) İlköğretimlerini ülkemizdeki ilköğretim kurumlarının 8 inci sınıfına denk bir sınıfta yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarında sürdüren öğrenciler, öğrenim belgesi ile başvurarak seviye belirleme sınavına katılabilirler.
(2) Velisinin yurt dışında bulunduğu sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören öğrencilerin ortaöğretime yerleştirme puanının hesaplanması, SBS puanı ile yurt içinde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları dikkate alınarak hesaplanır.
(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ilköğretim okullarında öğrenim görenlerin yıl sonu başarı puanları, Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere uygulanan hükümlere göre belirlenir.
                                                                                                                                                               4

Başvurulacak mevzuat
MADDE 11- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Uygulama
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2010-2011 Öğretim Yılında 7 ve 8 inci; 2011-2012 Öğretim Yılında ise 8 inci sınıfta öğrenim gören öğrencilere, Kasım 2007 tarihli ve 2602 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2- Bu Yönergenin 9 uncu maddesinde yer alan ek puan verilmesiyle ilgili hükümler, 2011-2012 Öğretim Yılından itibaren uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 - (1) Bu Yönerge, 2010-2011 Öğretim Yılında ilköğretim 6 ncı sınıftan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder