28 Mayıs 2012 Pazartesi

Geçici İthalat Sözleşmesi


Geçici İthalat Sözleşmesi


Giriş


                Gümrük İşbirliği Konseyi’nin himayesinde hazırlanan bu Sözleşmenin akit tarafları;

                Geçici ithalata ilişkin mevcut uluslararası Gümrük Sözleşmelerinin giderek artan sayıda ve dağınık olmasının tatmin edici olmadığını kaydederek;

                Yeni geçici ithalat kategorilerinin uluslararası alanda düzenlenmesi gereğinin ortaya çıkması halinde, bu durumun gelecekte daha da kötüleşeceğini göz önüne alarak;

                Geçici ithalat formalitelerinin yerine getirilmesinin kolaylaştırılmasının önemi hususunda ticaret çevrelerinin ve diğer ilgili tarafların isteklerini dikkate alarak;


                Gümrük rejimlerinin basitleştirilmesinin ve uyumlaştırılmasının ve özellikle geçici ithalata ilişkin mevcut bütün sözleşmeleri birleştiren tek bir uluslararası belgenin kabulünün, geçici ithalatı yürüten uluslararası hükümlerin benimsenmesini kolaylaştıracağını ve uluslararası ticaretin ve diğer uluslararası  mübadelelerin geliştirilmesine etkili şekilde katkıda bulunacağını göz önüne alarak;

                Geçici ithalat konusunda yeknesak hükümler öngören uluslararası bir belgenin, uluslararası mübadeleye esaslı yararlar getireceğine ve Gümrük İşbirliği Konseyi’nin ana amaçlarından biri olan gümrük rejimlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılmasını azami ölçüde sağlayacağına inanarak;

                Geçici ithalat rejimlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması sureti ile ekonomik, insani, kültürel, sosyal veya turizm amaçları için geçici ithalat rejiminin teşvik edileceğini varsayarak;

                Bir gümrük belgesinin ve teminatının istendiği hallerde, standart bir geçici ithalat belgesinin uluslararası gümrük belgesi ve uluslararası teminat olarak  kabul edilmesinin geçici ithalat rejiminin kolaylaştırılmasına katkıda bulunacağını göz önüne  alarak;

                aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

BÖLÜM I


Genel Hükümler


Tanımlar

Madde 1


                Bu sözleşmede geçen:

                (a) “Geçici ithalat” deyimi; belirli eşyanın (taşıma araçları dahil) gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin ödenmesinden şartlı olarak vazgeçilerek ve ekonomik nitelikli ithalat yasakları veya kısıtlamaları uygulanmaksızın, gümrük hattına girmesini sağlayan gümrük rejimi; bu eşyanın (taşıma araçları dahil) belirli bir amaçla ithal edilmiş olması, belirli bir süre içinde yeniden ihraç edilmesi ve kullanılmasından meydana gelen normal değer kaybı dışında hiçbir değişikliğe uğramamış olması gerekir.

                (b) “gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergiler” deyimi; sağlanan hizmetin yaklaşık bedeli ile sınırlı ücret ve masraflar dışında, eşyanın (taşıma araçları dahil ) ithalinde veya ithali dolayısı ile tahsil edilen gümrük vergi ve resimleri ile ücret ve harçlar;

                (c) ”Teminat” deyimi; gümrük idaresine karşı bir yükümlülüğün, gümrük idaresini tatmin edecek şekilde yerine getirilmesi; Teminat, çeşitli işlemlerden doğan yükümlülükleri kapsadığı takdirde “global ” olarak tanımlanır.

               


(d) “Geçici ithalat belgeleri” deyimi; eşyanın (taşıma araçları dahil) ayniyet tespitine yarayan ve gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin uluslararası alanda geçerli şekilde teminata bağlandığını gösteren, gümrük beyannamesi olarak kabul edilen, uluslararası bir gümrük belgesi;

                (e) “Gümrük birliği veya ekonomik birlik” deyimi; bu Sözleşme’nin 24 (1) maddesinde belirtilen üyelerin tesis ettiği ve bu üyelerden oluşan; bu Sözleşmeyle düzenlenen hususlarda üyelerini bağlayıcı düzenlemeleri yapabilme ve kendi iç mevzuatı uyarınca bu Sözleşme için imza, onay ve katılma kararı verebilme yetkisine sahip bir birlik;

                (f) “ Kişi” deyimi; metinde aksi belirtilmedikçe gerçek ve tüzel kişiler;

                (g) “Konsey” deyimi; 15 Aralık 1950’de Brüksel’de düzenlenen bir Gümrük İşbirliği Konseyi teşkiline ilişkin Sözleşme ile kurulan örgüt;

                (h) “Onay” deyimi; onay, kabul veya uygun bulma;

Anlamına gelir.

BÖLÜM II

Sözleşmenin Kapsamı

Madde 2


                1. Her Akit Taraf, bu Sözleşme’nin eklerinde belirtilen eşyaya (taşıma araçları dahil) bu Sözleşme’nin hükümlerine göre geçici ithalat işlemi uygulamayı taahhüt eder.

                2. Ek E’de yer alan hükümlere halel getirmeksizin, geçici ithalat, gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin tamamına şartlı olarak muafiyet tanınması ve ekonomik nitelikli ithalat yasakları ve kısıtlamaları uygulanmaksızın sağlanır.


Eklerin Yapısı

Madde 3


                Bu Sözleşme’nin her Ek’i ilke olarak aşağıdaki kısımlardan meydana gelmiştir:

(a)                    Ek’te kullanılan başlıca gümrük terimlerinin tanımları;

(b)                    Ek’in konusunu teşkil eden eşyaya (taşıma araçları dahil) uygulanacak özel hükümler.


BÖLÜM III
Özel Hükümler

Belge ve Teminat
Madde 4

                1. Sözleşme’nin herhangi bir Ek’inde aksine hüküm bulunmadıkça her Akit Taraf eşyanın (taşıma araçları dahil) geçici kabulünü bir gümrük belgesi ibrazı ve teminat gösterilmesine bağlı olarak yapma hakkına sahiptir.

                2. Yukarıdaki 1 nci paragrafta belirtildiği üzere, bir teminat istendiği hallerde sürekli olarak geçici ithalat işlemi yapan kişilere global teminat verme hakkı tanınabilir.

                3. Sözleşmenin herhangi bir Ek’inde aksine hüküm bulunmadıkça, teminatın tutarı, şartlı olarak muafiyet tanınan eşyanın (taşıma araçları dahil) gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin tutarını geçmemelidir.

                4. Ulusal mevzuat gereğince, ithalat yasakları veya kısıtlamalarına tabi olan eşya (taşıma araçları dahil) için, ulusal mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde, ek bir teminat istenebilir.


Geçici İthalat Belgeleri
Madde 5

                Ek E kapsamındaki geçici ithalat faaliyetlerine halel getirmeksizin, her Akit Taraf kendi ulusal gümrük belgeleri yerine ve Ek A’nın 8 inci maddesinde belirtilen miktarların teminatı olmak üzere, söz konusu Ek’te konulan şartlara uygun olarak düzenlenen ve kullanılan geçici ithalat belgelerini, bu Sözleşmenin bu Akit Tarafça kabul edilen diğer Ek’lerine göre geçici olarak ithal edilen eşya (taşıma araçları dahil) için kendi topraklarında geçerli sayar.

Ayniyet Tespiti

Madde 6

                Her Akit Taraf, geçici ithalat sona erdiğinde, ayniyetinin tespit edilebilir olması kaydı ile, eşyanın (taşıma araçları dahil) geçici ithaline izin verebilir.

Yeniden İhraç Süresi

Madde 7


                1. Geçici ithalattan yararlandırılan eşya (taşıma araçları dahil), geçici ithalattan beklenen amaca ulaşılması için belirli bir süre içinde yeniden ihraç edilir.  Bu süre her Ek’te ayrı ayrı belirtilmiştir.

                2. Gümrük makamları, her Ek’te tanınan süreden daha uzun bir süre tanıyabilirler veya ilk süreyi uzatabilirler.

                3. Geçici ithalattan yararlandırılan eşyanın (taşıma araçları dahil) özel kişilerin talebi üzerine el konulması nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tekrar ihraç mükellefiyeti el koymanın devamı süresince ertelenir.


Geçici İthalatın Devri
Madde 8

                Her Akit Taraf, geçici ithalat işleminin sağladığı olanakların, talep üzerine, başka bir şahsa devrine izin verebilir. Böyle bir devir için devralan şahsın;

                (a) Bu Sözleşme’de öngörülen koşulları yerine getirmesi, ve

                (b) Geçici ithalat işleminden yararlanan daha önceki şahsın yükümlülüklerini kabul etmesi gerekir.

Geçici İthalatın Sona Ermesi
Madde 9

                Geçici ithalat, normal şartlarda, geçici ithalden yararlandırılmış eşyanın (taşıma araçları dahil) yeniden ihracı sureti ile sona erer.

Madde 10


Geçici olarak ithal edilen eşya (taşıma araçları dahil), bir veya daha fazla sevkıyat halinde yeniden ihraç edilebilir.

Madde 11


                Geçici olarak ithal edilen eşya (taşıma araçları dahil), ithalinin gerçekleştirildiği gümrük idaresinin dışında diğer bir gümrük idaresinden yeniden ihraç edilebilir.

Geçici İthalatın Diğer Muhtemel Sona Erme Halleri
Madde 12

               

Geçici ithalat uygulaması, yetkili makamların mutabakatı ile aynı eşyanın (taşıma araçları dahil) daha sonra ihraç edilmek veya izin verilmiş bir kullanıma tabi tutulmak amacıyla bir serbest liman veya serbest bölgeye konması veya gümrük antreposuna alınması veya bir gümrük transit rejimine tabi tutulması halinde sona erebilir.

Madde 13


                Geçici ithalat, durumunun gerektirmesi ve ulusal mevzuatın izin vermesi halinde, bu tür durumlarda uygulanacak gerekli şart ve formaliteleri yerine getirmek kaydı ile yurtiçi kullanım için gümrük işlemlerinin tamamlanması suretiyle sona erebilir.

Madde 14


                1. Eşyanın (taşıma araçları dahil) kaza veya mücbir sebep sonucu ciddi olarak hasar görmesi halinde geçici ithalat sona erebilir. Bu durumda eşyanın (taşıma araçları dahil);

                (a) Geçici ithalinin sona ermesi amacıyla, hasarlı olarak gümrük idaresine sunulduğu anda ödenmesi gereken gümrük vergi ve resimlerine tabi olmasına;

                (b) Geçici ithalattan yararlanan şahsın ödemesi gereken bütün gümrük vergi ve resimlerinin ödenmesinden muaf tutularak hiç bir masraf yüklenilmeksizin geçici ithalat ülkesinin yetkili makamlarına terk edilmesine; veya

                (c) Masrafı ilgili tarafa ait olmak kaydı ile resmi gözetim altında imha edilmesine; imhadan sonra geriye kalan artık ve döküntülerin yurtiçi kullanım için gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde, bunların kaza veya mücbir sebepten sonra gümrük idaresine sunuldukları durumlarında ve o anda ödenmesi gereken ithal vergi ve resimlerine tabi tutulmalarına;

                gümrük makamlarınca karar verilebilir.

                2. Geçici ithalat, ilgili şahsın isteğiyle ve gümrük makamlarının eşyanın (taşıma araçları dahil) yukarıda 1 inci paragrafın (b) ve (c) fıkralarında öngörülen usullerden birine tabi olmasına karar vermesi ile sona erebilir.

                3. Geçici ithalat, ilgili şahsın gümrük makamlarını eşyanın (taşıma araçları dahil) kaza veya mücbir sebep nedeniyle tümüyle kullanılmaz hale geldiği veya tamamen kaybı konusunda ikna etmesi halinde de sona erer. Bu durumda geçici ithalattan yararlanan şahıs ödemesi gereken gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin ödenmesinden muaf tutulur.

BÖLÜM IV

Diğer Hükümler

Formalitelerin Azaltılması

Madde 15

                Her Akit Taraf, bu Sözleşme’de öngörülen kolaylıklara ilişkin olarak gereken gümrük formalitelerini asgariye indirir. Bu formalitelerle ilgili tüm mevzuat anında yayınlanır.

 

Ön İzin

Madde 16

                1. Geçici ithalat ön izne tabi olduğunda, bu izin yetkili gümrük idaresi tarafından en kısa zamanda verilir.

                2. İstisnai hallerde, eğer gümrük idaresinin dışındaki bir idarenin izni gerekiyorsa, bu izin en kısa zamanda verilir.

Asgari Kolaylıklar
Madde 17

               

Bu Sözleşmenin hükümleri, uyulması gereken asgari kolaylıkları tespit eder. Bu hükümler, tek taraflı düzenlemeler veya iki ya da çok taraflı anlaşmalar gereğince Akit Tarafların tanıdıkları veya ileride tanıyabilecekleri daha geniş kolaylıkların uygulanmasına mani teşkil etmez.

Gümrük Birlikleri veya Ekonomik Birlikler

Madde 18


                1. Bir gümrük birliği veya ekonomik birlik oluşturan Akit Taraf toprakları, bu Sözleşmenin uygulanmasında tek bir ülke addedilebilirler.

                2. Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü, bir gümrük birliği veya bir ekonomik birlik oluşturan Akit Tarafların bu birlik toprakları içinde geçici ithalat işlemlerine, bu Sözleşmede öngörülen kolaylıkları azaltmaması şartıyla, özel hükümler uygulamalarını engellemez.Yasaklama ve Kısıtlamalar

Madde 19


                Bu Sözleşmenin hükümleri, kamu ahlakı veya düzeni, kamu güvenliği ve kamu hıfzısıhha sağlığı, bitki veya hayvan sağlığı veya nesli tükenmekte olan yabani bitki ve hayvanların korunması gibi gayri iktisadi mülahazalarla, telif hakları ve sınai hakların korunması gibi mülahazalarla ulusal mevzuat tarafından konmuş yasakların ve kısıtlamaların uygulanmasını engellemez.

 

Suçlar

Madde 20


                1. Bu Sözleşme hükümlerinin ihlali, topraklarında suçun işlendiği Akit tarafın mevzuatında öngörülen cezalara, suçlunun tabi olmasını gerektirir.

                2. İhlalin hangi ülkede yapıldığının tespit edilemediği hallerde, bu ihlal hangi Akit Tarafın topraklarında tespit edilmiş ise, orada yapılmış sayılır.

Bilgi Alışverişi
Madde 21

                Akit Taraflar, talep üzerine ve ulusal mevzuatlarının izin verdiği ölçüde bu Sözleşme hükümlerini yerine getirmek için gerekli bilgiyi birbirlerine iletirler.

BÖLÜM V
Son Hükümler

İdari Komite

Madde 22

                1. Bu Sözleşmenin uygulanmasını, yorum ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması için alınması gereken önlemlerle, değişiklik önerilerini değerlendirmek üzere bir İdari Komite kurulur. İdari Komite, bu Sözleşmeye yeni Ekler konulmasına karar verir.

                2. Akit Taraflar, İdari Komite’nin üyeleri olurlar. İdari Komite, bu Sözleşmenin 24 üncü maddesinde sözü edilen üye, devlet veya gümrük bölgelerinin Sözleşmeye Akit Taraf olmayanların yetkili idareleri veya uluslararası kuruluşların temsilcilerinin Komite toplantılarına kendilerini ilgilendiren sorunları görüşmek üzere gözlemci olarak katılabilmelerine karar verebilir.

                3. Konsey, Komite’ye Sekretarya hizmeti sağlar.

                4. Komite, her toplantı için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

               5. Akit Tarafların yetkili idareleri, bu Sözleşme hükümlerinin değişikliği konusundaki tekliflerini ve nedenlerini ve Komite toplantısı gündemine dahil edilmesini istedikleri  maddeleri Konseye bildirirler. Konsey, bunları Akit Tarafların ve bu Sözleşmenin 24 üncü maddesinde sözü edilen ve Akit Taraf olmayan üye, devlet veya gümrük bölgesi yetkili idarelerinin dikkatine sunar.

                6. Konsey, Komiteyi, Komite’nin belirlediği bir zamanda veya en az iki Akit Tarafın talebi üzerine toplar. Konsey, Komite toplantısından en az 6 hafta önce, toplantı gündemini Akit tarafların; bu Sözleşmenin 24 üncü maddesinde sözü edilen üye, devlet veya gümrük bölgelerinden Akit Taraf olmayanların yetkili idarelerine iletir.

                7. Bu maddenin 2 nci paragrafındaki hükümler çerçevesinde Komite kararıyla, Konsey bu Sözleşmenin 24 üncü maddesinde bahsedilen üye, devlet veya gümrük bölgelerinden Akit Taraf olmayanların yetkililerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini Komite toplantısına gözlemci olarak davet eder.

                8. Teklifler oylamaya tabi tutulur. Toplantıya katılan her Akit Taraf temsilcisinin bir oy hakkı vardır. Bu Sözleşme hükümlerinin değişikliği konusundaki teklifler, Komite tarafından, mevcut ve oy kullananların üçte  iki çoğunluğunun oyuyla; diğer teklifler ise toplantıda mevcut olan ve oy kullananların salt çoğunluğunun oyuyla kabul edilir.

                9. Bu Sözleşmenin 24 üncü maddesinin 7 nci paragrafının uygulanması halinde bu Sözleşmenin tarafı olan gümrük birliklerinin veya ekonomik birliklerin, oylama esnasında, sadece, bu Sözleşmeye Akit Taraf olan kendi üyelerinin toplam oylarına eşit sayıda oy hakkı vardır.

                10. Komite, toplantıyı kapatmadan önce bir rapor kabul eder.

                11. Bu maddede ilgili bir hüküm bulunmaması durumunda, Komite aksine karar vermedikçe, Konsey iç tüzüğü uygulanır.

Anlaşmazlıkların Halli
Madde 23

                1. İki veya daha fazla Akit Taraf arasında çıkan Sözleşmenin yorumu veya uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar, mümkün olduğu kadar kendi aralarında yapılacak görüşmelerle çözümlenir.

                2. Görüşmelerle çözümlenmeyen anlaşmazlıklar, aralarında anlaşmazlık bulunan Akit Taraflarca, anlaşmazlığı inceleyerek çözümü için tavsiyelerde bulunmak üzere İdari Komiteye götürülür.

                3. Aralarında anlaşmazlık bulunan Akit Taraflar, İdari Komite tarafından yapılacak tavsiyelerin bağlayıcılığını kabul etmek konusunda önceden anlaşabilirler.

İmza, Onay ve Katılma
Madde 24

                1. Konseyin, Birleşmiş Milletlerin veya onun ihtisas kuruluşlarının herhangi bir üyesi,

                a) Onaylama kaydı olmaksızın imzalayarak,

                b) Onaylama kaydıyla imzaladıktan sonra bir onay belgesi tevdi ederek, veya

                c) Katılmak,

                suretiyle bu Sözleşmeye taraf olabilirler.

                2. Bu Sözleşme, kabul edildiği Konsey toplantılarında veya daha sonra, Brüksel’deki Konsey Merkezinde 30 Haziran 1991 tarihine kadar imzalanmak üzere, bu maddenin 1 inci paragrafında bahsi geçen üyelerin imzasına açık tutulur. Bu tarihten sonra, Sözleşme sözü edilen üyelerin katılmasına açık bulundurulur.

                3. Bir gümrük bölgesine dahil olup; resmi diplomatik ilişkilerinin yürütülmesinden bir Akit Tarafın sorumlu olduğu; ancak kendi ticari ilişkilerini kurmakta serbestiye sahip, bu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen teşkilatlara
üye olmayan bir devlet veya ayrı bir gümrük bölgesi hükümeti, İdari Komitenin talebi üzerine, Konsey Genel Sekreterinin davetiyle bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra katılmak suretiyle Akit Taraf  haline gelebilir.

                4. Bu maddenin 1 inci ve 3 üncü  paragrafında sözü edilen herhangi bir üye,devlet veya gümrük bölgesi, bu Sözleşmeyi, onay kaydı olmaksızın imzalama, onaylama veya katılma anında, Ek A ile en az bir diğer Eki kabul etmek şartıyla,kabul ettiği Ekleri  belirler. Konsey Genel Sekreterine bir veya daha fazla Ek’in kabul edildiği, sonradan bildirilebilir.

                5. İdari Komitenin bu Sözleşmeye eklenmesine karar verdiği yeni bir Ek’i kabul eden Akit Taraflar bu durumu, bu maddenin 4 üncü paragrafına göre Konsey Genel Sekreterine bildirirler.

                6. Akit Taraflar, uygulama şartlarını veya bu sözleşmenin 8 inci maddesi ve 24 üncü maddesi, 7 nci paragrafı;  Ek-A, 2 nci madde,2 ve 3 üncü Paragraf; Ek-E, 4 üncü maddesi hükümleri gereğince, vermeleri  gereken bilgileri veya uygulama şartlarını Konsey Genel Sekreterine iletirler. Bu hükümlerin uygulanmasında ortaya çıkacak değişiklikler de iletilecektir.

                7. Bu maddenin 1 inci, 2 nci ve 4 üncü paragraflarına göre, bir gümrük birliği veya ekonomik birlik, bu Sözleşmeye Akit Taraf olabilir. Bu gümrük birliği veya ekonomik birlik, Konsey Genel Sekreterine bu Sözleşmenin düzenlediği konulara ilişkin yetkisini bildirir. Bu Sözleşmenin Akit Tarafı olan gümrük birlikleri veya ekonomik birlikler, yetki alanlarına giren konularda, kendi adlarına, Akit Taraf olan üyelerine bu Sözleşmeyle tanınan hakları kullanır ve sorumlulukları yerine getirirler. Bu durumda, bu birlik üyeleri, oy kullanma hakkı dahil olmak üzere bu hakları tek başlarına kullanamazlar.

Tevdi Merci

Madde 25

                1. Bu Sözleşme, Sözleşmeye onay kaydı olsun veya olmasın tüm imzalar ile onay ve katılmaya ilişkin tüm belgeler Konsey Genel Sekreterine tevdi edilir.

                2. Genel Sekreter;

                (a) Bu Sözleşmenin orijinal metinlerini alır ve muhafaza eder;

                (b) Bu Sözleşmenin orijinal metinlerinin onaylı kopyalarını hazırlar ve 24 ncü Maddenin 1 inci ve 7 nci paragraflarında sözü geçen üyelere ve gümrük birliklerine  veya ekonomik birliklere iletir;

                (c) Bu Sözleşmeye onay kaydı ile olsun veya olmasın tüm imzalar ile onay veya katılmaya ilişkin tüm belge, bildirim ve yazışmaları alır ve muhafaza eder.

                (d) Bu Sözleşmeye ilişkin her türlü imza veya belge bildirim ya da yazışmaların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder; eğer gerekiyorsa konuyu ilgili Akit Tarafın dikkatine sunar.

                (e) Bu Sözleşmenin Akit Taraflarına, diğer imzacı ülkelere bu Sözleşmenin Akit Tarafı olmayan Konsey üyesi ülkelere ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine;

                - Bu Sözleşmenin 24 üncü maddesine göre Ek’lerin imza, onaylama, katılma ve kabulünü;

                - İdari Komitenin bu Sözleşmeye ilave etmeye karar verdiği yeni Ekleri;

                - Bu Sözleşmenin 26 ncı maddesine göre; Sözleşmenin ve her bir Ekinin yürürlüğe gireceği tarihi;

                - Bu Sözleşmenin 24 üncü, 29 uncu, 30 uncu ve 32 nci maddelerine uygun olarak alınan bildirimleri;

                - Bu Sözleşmenin 31 inci maddesine göre yapılan çekilme bildirimlerini;

                - Bu Sözleşmenin 32 nci maddesi uyarınca kabul edilmiş sayılan herhangi bir değişikliği ve yürürlük tarihini;

bildirir.

               

3. Bir Akit Tarafla Konsey Genel Sekreteri arasında, Genel Sekreterin görevini yerine getirmesi konusunda görüş ayrılığı olması halinde, Genel Sekreter veya Akit Taraf, sorunu diğer Akit Tarafların ve imzacı ülkelerin veya gerekiyorsa Konseyin dikkatine sunar.

Yürürlüğe Giriş
Madde 26

                1. Bu Sözleşme, 24 üncü maddesinin 1 inci ve 7 nci paragraflarında sözü geçen üyelerden veya gümrük birlikleri veya ekonomik birliklerden beşinin onay kaydı olmaksızın Sözleşmeyi imzalamalarından yahut onay veya katılma belgelerini tevdi etmelerinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

                2. Beş üyenin veya gümrük birliği veya ekonomik birliğin bu Sözleşmeyi onay kaydı olmaksızın imzalanmasından yahut onay veya katılma belgelerini tevdi etmelerinden sonra, onay kaydı olmaksızın imzalayan, onaylayan yahut katılan her Akit Taraf için bu Sözleşme, adı geçen Akit Tarafın onay kaydı olmaksızın imzaladığı veya onay  yahut katılma belgesini tevdi ettiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.

                3. Bu Sözleşmenin her Ek’i, beş üyenin veya gümrük birliği veya ekonomik birliğin bu Ek’i kabul etmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

                4. Bir Ek’i beş üyenin veya gümrük birliği veya ekonomik birliğin kabul etmesinden sonra kabul eden her Akit Taraf için bu Ek, adı geçen Akit Tarafın kabulünü bildirmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer. Bununla beraber, bir Akit Taraf için Sözleşme yürürlüğe girmeden hiç bir Ek yürürlüğe giremez.
Kaldırılan Hükümler

Madde 27


                Bu Sözleşme’nin bazı sözleşmeleri yürürlükten kaldırmaya ilişkin hükümler ihtiva eden bir Ek’i yürürlüğe girince; bu Ek; bu Ek’i kabul eden Akit Taraflar ile bu Ek’in yürürlükten kaldırdığı Sözleşmelerin Akit Tarafları arasındaki ilişkilerde, bu Sözleşmeleri veya bu Sözleşmelerin hükümlerini yürürlükten kaldırır ve onların yerine geçer.

Sözleşme ve Ekler

Madde 28

                1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, bir Akit Taraf için yürürlükte olan Ek veya Ekler Sözleşmenin ayrılmaz parçasını teşkil eder ve o Akit Tarafla ilgili olarak Sözleşmeye yapılan herhangi bir atıf bu Ekleri de kapsar.

                2. İdari Komitedeki oylamada, her Ek ayrı bir Sözleşme olarak ele alınır.

 

Çekinceler

Madde 29


                1. Bir Ek’i kabul eden Akit Taraf bu Ek’in içerdiği bütün hükümleri kabul etmiş sayılır. Ancak, söz konusu Ek’te çekinceye imkan veren bir hükmün yer alması şartıyla, ulusal mevzuatı ile mevcut hükümler arasındaki farkı belirtmek suretiyle kabul anında veya daha sonra, çekince koyacağı hükümleri Konsey Genel Sekreterine bildirir.

                2.  Her Akit Taraf her beş yılda en az bir kez çekince koyduğu hükümleri gözden geçirir ve ulusal mevzuat hükümleri ile karşılaştırarak sonucu Konsey Genel Sekreterine bildirir.

                3. Çekince koyan herhangi bir Akit Taraf çekincesini tamamen veya kısmen her zaman kaldırabilir; çekincenin hangi tarihten itibaren kaldırıldığı Konsey Genel Sekreterine bildirilir.

Sözleşmenin Başka Topraklara Teşmili

Madde 30


               1. Her Akit Taraf bu Sözleşmeyi onay kaydı olmaksızın imzaladığı veya onay yahut katılma belgesini tevdi ettiği sırada veya sonradan Konsey Genel Sekreterine, bu Sözleşmenin uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu topraklardan hepsini veya bir kısmını kapsamına aldığını bildirebilir. Bu bildirim, Konsey Genel Sekreteri tarafından alındıktan üç ay sonra  geçerli olur. Bununla beraber bu Sözleşme söz konusu Akit Taraf için yürürlüğe girmeden önce bildirimde belirtilen bölgelere uygulanmaz.

                2. Bu maddenin 1 inci paragrafına göre bu Sözleşmenin uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu topraklardan herhangi birini kapsadığını bildirmiş olan Akit Taraf,  bu Sözleşmenin 31 inci maddesinde öngörülen koşullar altında artık söz konusu topraklarda uygulanmayacağını Konsey Genel Sekreterine bildirebilir.

Çekilme

Madde 31


                1. Bu Sözleşme sınırsız bir süre için akdedilmiştir. Fakat, herhangi bir Akit Taraf bu Sözleşmenin 26 ncı maddesine göre, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra her zaman Sözleşmeden çekildiğini bildirebilir.

                2. Çekilme, Konsey Genel Sekreterine verilen yazılı bir belge ile yapılır.

                3. Çekilme, Konsey Genel Sekreterinin çekilme belgesini almasından altı ay sonra geçerli olur.

                4. Bu maddenin 2 nci ve 3 üncü paragrafları bu Sözleşmenin Eklerine de uygulanır. Sözleşmeye Akit Taraf olmaya hak kazanan bir üye, bir veya bir kaç Ekle ilgili kabulünü Sözleşmenin 26 ncı maddesine göre tespit etmiş olan yürürlüğe giriş tarihinden sonra her zaman geri alabilir. Bütün Ekler için kabulünü geri alan bir Akit Taraf Sözleşmeden çekilmiş olur. Ayrıca, Ek A için kabulünü geri alan Akit Taraf diğer Ekleri kabule devam etse bile Sözleşmeden çekilmiş sayılır.

Değişiklik Prosedürü

Madde 32

                1. Bu Sözleşmenin 22 nci Maddesine göre toplanan İdari Komite, bu Sözleşme ve Ekleri için değişiklik önerisinde bulunabilir.

                2. Bu şekilde önerilen değişiklik metni, Konsey Genel Sekreteri tarafından bu Sözleşmenin bütün Akit Taraflarına, Sözleşmenin diğer imzacı ülkelerine ve Sözleşmeye Akit Taraf olmayan Konsey üyelerine gönderilir.

                3. Önceki paragrafa göre bildirilen bir değişiklik teklifi, bütün Akit Taraflar için, herhangi bir Akit Tarafın Konsey Genel Sekreterine itirazda bulunmaması halinde teklif edilen değişikliğin bildirim tarihini takip eden 12 aylık sürenin bitiminden 6 ay sonra yürürlüğe girer.

                4. Bir Akit Taraf bu maddenin 3 üncü paragrafında belirtilen 12 aylık sürenin bitiminden önce, Konsey Genel Sekreterine, teklif edilen değişiklikle ilgili olarak bir itirazda bulunursa, değişiklik kabul edilmemiş ve geçersiz sayılır.

                5. İtirazın bildiriminde her Ek ayrı bir sözleşme kabul edilir.

Değişikliğin Kabulü

Madde 33

                1. Bu Sözleşmeyi onaylayan veya katılan bir Akit Taraf onay veya katılma belgesinin verildiği tarihte yürürlükte bulunan değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

                2. Bir Ek’i kabul eden Akit Taraf bu Sözleşmenin 29 ncu maddesine göre çekince koymadığı takdirde, Ek’i kabulünü Konsey Genel Sekreterine bildirdiği tarihte yürürlükte bulunan değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

 

Orijinal Metinler ve Tescil

Madde 34

                Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 102 nci maddesi gereğince, bu Sözleşme, Konsey Genel Sekreterinin talebi üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince tescil edilecektir.

                Yukarıdaki hususları tasdik zımnında aşağıda imzası bulunan tam yetkililer bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

                Bu Sözleşme İstanbul’da 26 Haziran 1990 tarihinde, metinler aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde tek bir orijinal nüsha olarak hazırlanmıştır. Genel Sekreterlikten bu Sözleşmenin Arapça, Çince, Rusça ve İspanyolca dillerinde tercümesinin yapılarak dağıtılması talep edilir.

EK-A
Geçici Kabul Belgelerine İlişkin Ek
(ATA Karneleri ve CPD Karneleri)

BÖLÜM I

Tanımlar

Madde 1


                Bu Ek’te geçen:

a)          “Geçici İthalat Belgeleri” deyimi;

Eşyanın (taşıma araçları dahil) ayniyetinin tespitine yarayan ve ithal vergi ve resimlerinin uluslararası geçerliliği olan bir teminat altına alındığını belirten, gümrük beyannamesi olarak kabul edilen, uluslararası gümrük belgesi;

b)         “ATA Karnesi” deyimi;

Taşıma araçları hariç olmak üzere eşyaların geçici ithali için kullanılan geçici ithalat belgesi,

c)          “CPD Karnesi” deyimi;

Taşıma araçlarının geçici ithali için kullanılan geçici ithalat belgesi;

d)         “Teminat Zinciri” deyimi;

Teminat kurumlarının bağlı oldukları bir uluslararası kuruluş tarafından yürütülen bir teminat sistemi;

e)          “Uluslararası Örgüt” deyimi;

Teminat ve geçici ithalat belgesi verme yetkisine sahip ulusal kuruluşların üyesi olduğu bir örgüt;

f)           “Kefil Kuruluş” deyimi;

Bir Akit Taraf ülkesinde bu Ek’in 8 inci maddesinde öngörülen miktarı garanti etmeye o Akit Taraf Gümrük Makamlarınca yetkili kılınan ve teminat zincirine bağlı olan kuruluş;

g)         “Belge Veren Kuruluş” deyimi;

Gümrük makamlarınca geçici ithalat belgelerini vermeye yetkili olduğu kabul edilen ve doğrudan ya da dolaylı olarak bir teminat zincirine bağlı olan kuruluş;

h)         “ Mütekabil Belge Veren Kuruluş” deyimi;

Bir diğer Akit Tarafta kurulmuş ve aynı teminat zincirine bağlı belge veren kuruluş;i)           “Gümrük Transiti” deyimi;

Eşyanın gümrük kontrolü altında bir gümrük idaresinden diğerine taşındığı gümrük rejimi ;

Anlamına gelir.


BÖLÜM II


Kapsam
Madde 2

                1. Bu Sözleşmenin 5 inci maddesi uyarınca, her Akit Taraf kabul ettiği bu Sözleşmenin Eklerine göre geçici olarak ithal edilen eşya için, (taşıma araçları dahil) kendi ulusal gümrük belgeleri yerine ve bu Ek’in 8 nci maddesinde öngörülen meblağın teminatı olmak üzere, kendi ülkesinde geçerli bulunan ve bu Ek’te yer alan şartlara göre verilen ve kullanılan geçici ithalat belgelerini kabul eder.

                2. Her Akit Taraf, aynı şartlara uygun olarak verilen ve kullanılan geçici ithalat belgelerini, kendi ulusal mevzuatına göre yapılan geçici ithalat işlemleri için de kabul edebilir.

                3. Her Akit Taraf, aynı şartlara uygun olarak verilen ve kullanılan geçici ithalat belgelerini gümrük transiti için kabul edebilir.

                4. Bir işçilik görmesi veya tamir edilmesi istenilen eşya (taşıma araçları dahil) geçici  ithalat belgeleri ile ithal edilmez.

 

Madde 3


                1. Geçici ithalat belgeleri bu Ek’in eklerinde belirtilen modellere uygun olacaktır. (Ek I ATA Karnesi için, Ek II CPD Karnesi içindir.)

2.Bu Ek’e ilave olan ekler bu Ek’in ayrılmaz parçalarını teşkil ederler.

 

 

 

BÖLÜM III


Teminat ve Geçici İthalat Belgelerinin Verilmesi

Madde 4


                1. Her Akit Taraf, tespit edeceği teminata ve belirleyeceği şartlara uygun olarak, kefil kuruluşları, doğrudan doğruya veya belge veren kuruluşlar aracılığı ile teminat ve geçici ithalat belgesi vermeye yetkili kılabilir.

                2. Bir kefil kuruluşun vereceği teminat, mütekabil belge veren kuruluşlarca verilecek geçici ithalat belgeleriyle o ülke içinde yapılacak işlemlerden doğacak yükümlülükleri kapsamadıkça, hiç bir Akit Tarafça kefil kuruluş olarak onaylanamaz.

Madde 5


                1. Belgeyi veren kuruluşlar, geçerlik süresi, verdikleri tarihten itibaren bir yılı aşan geçici ithalat belgeleri veremezler.

               


2. Geçici ithalat belgelerine, belgeyi veren kuruluş tarafından konulan kayıtlarda yapılacak herhangi bir değişiklik,  belge veren kuruluş veya kefil kuruluş tarafından tasdik olunabilir. Geçici ithalat ülkesinin gümrük makamlarınca kabul edildikten sonra, belgeler üzerinde bu makamların rızası olmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.

                3. ATA Karnesi verildikten sonra karnenin ön kapağının iç sayfasında veya ekli sayfalarda (Genel Liste) sayılan eşya listesine yeni herhangi bir kalem ilave edilemez.

Madde 6


                Geçici ithalat belgelerinde aşağıda sayılan hususlar:

-          Belgeyi veren kuruluşun adı;
-          Uluslararası teminat zincirinin adı;
-          Geçici ithalat belgelerinin geçerli olduğu ülkeler veya gümrük bölgeleri ile;
-          Söz konusu ülkelerin kefil kuruluşlarının veya gümrük bölgelerinin adları;

yer alır.

Madde 7


                Geçici ithalat belgesi ile ithal edilen eşyaların (taşıma araçları dahil) tekrar ihracı için tespit olunan süre, her halükarda, o belgenin geçerlik süresini aşmaz.

 

BÖLÜM IV


Teminat
Madde 8

1. Her kefil kuruluş, kurulduğu ülkenin gümrük makamlarına, mütekabil belge veren kuruluş tarafından çıkarılan geçici ithalat belgeleri ile o ülkeye ithal edilen eşya (taşıma araçları dahil) konusunda geçici ithalat veya gümrük transiti için tespit edilmiş şartlara uyulmamış olması halinde, Sözleşmenin 4 üncü maddesinin, 4 üncü paragrafında sözü edilenler hariç olmak üzere, ithal vergi ve resimleri ile ödenmesi gereken sair meblağı ödemeyi taahhüt edecektir. Bu kuruluş yukarıda sözü edilen meblağın ödenmesi konusunda, bu meblağları ödeyecek olan kişilerle müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.

2. ATA Karnesi;

Kefil kuruluşun sorumluluğu, ithal vergi ve resimleri tutarının % 10 fazlasını aşmayacaktır.

CPD Karnesi;

Kefil kuruluştan ithal vergi ve resimleri ile varsa uygulanacak faiz toplamından daha fazla bir ödeme yapılması talep edilmez.

3. Geçici ithalat ülkesinin gümrük makamlarınca bazı eşya, (taşıma araçları dahil) hususunda geçici ithalat belgelerinin kayıtsız ve şartsız olarak mükellefiyetinden ibra edilmiş olması halinde, bu eşya (taşıma araçları dahil) için, bu maddenin 1’nci paragrafında yer alan meblağın ödenmesi hususunda, mezkur makamlar kefil kuruluştan artık talepte bulunamazlar, bununla beraber, belgenin gayri nizamî veya hileli olarak mükellefiyetten ibra olduğu ya da geçici ithalat veya transit şartlarının ihlal edilmiş bulunduğu sonradan anlaşılırsa, kefil kuruluştan yine bir talepte bulunabilirler.

4. ATA Karnesi;

ATA Karnesinin geçerlik süresinin bitiminden itibaren 1 yıl içinde talepte bulunulmamışsa, gümrük makamları, bu maddenin 1. paragrafında belirtilen meblağın ödenmesini kefil kuruluştan hiç bir suretle isteyemez.

 CPD Karnesi;


Karnenin geçerlik süresinin dolmasından itibaren 1 yıl içinde CPD karnesinin ibra edilme bildirimi kefil kuruluşa verilmemişse, gümrük makamlarınca, kefil kuruluştan bu maddenin 1. paragrafında belirtilen ödemeleri yapması hiçbir şekilde istenemez. Ayrıca gümrük makamları kefil kuruluşa ithal vergi ve resimlerin ayrıntılı olarak hesaplanışını, ibra edilmemenin bildirilmesinden itibaren 1 yıl içinde bildireceklerdir. Bu bir yıllık süre içinde, kefil kuruluşun borcu bildirilmezse, kuruluşun bu tutarlara ilişkin mükellefiyeti kalkar.

BÖLÜM V

Geçici İthalat Belgelerinin Tanzimi
Madde 9

1. ATA Karnesi;

                a) Kefil kuruluş bu Ek’in yukarıdaki 8 inci maddesinin 1 inci paragrafında belirtilen meblağ hakkında, bu Ek’de öngörülen şartlara göre eşyanın yeniden ihraç edildiğine veya ATA Karnelerinin usulüne uygun olarak diğer bir surette mükellefiyetten ibra olduğuna dair delil vermek hususunda, gümrük makamlarınca yapılan talep tarihinden itibaren altı aylık bir sureye sahip olacaktır.

                b)  Bu deliller müsaade edilen sürede verilmezse kefil kuruluş bu meblağları, derhal depozito olarak yatırır veya geçici olmak kaydıyla öder. Bu depozito veya ödeme yapıldığı tarihten itibaren 3 aylık bir süreden sonra nihai ödeme halini alır. Bu sonuncu süre zarfında, kefil kuruluş, depozito olarak yatırılan veya geçici olmak kaydıyla ödenen meblağın geri alınması maksadıyla, yukarıdaki (a) alt paragrafında öngörülen delilleri ibraz edebilir.

                c) İthal vergi ve resimlerinin depozito olarak veya geçici olmak kaydıyla ödenmesi kanun ve sair mevzuatlarında öngörülmeyen Akit Taraflar için, yukarıdaki (b) alt paragrafı hükümlerine uygun olarak yapılan ödemeler nihai ödeme addedilir. Ancak bu maddenin (a) alt paragrafında belirtilen delil, ödeme tarihinden itibaren üç ay içerisinde ibraz edilirse ödenen meblağ iade olunur.

                2. CPD Karnesi:

                a) Kefil Kuruluş, CPD karnesinin ibra edilmediğinin bildirilmesinden itibaren bu Ek’de öngörülen şartlara göre tekrar ihracın gerçekleştiğini veya CPD karnesinin diğer bir surette mükellefiyetten ibra edildiğini ispat için öngörülen bir yıllık bir süreye sahiptir. Ancak bu süre, CPD Karnesinin geçerlik süresinin dolmasından itibaren işler. gümrük makamları, sunulan delillere itiraz ederse, kefil kuruluşu bir yılı geçmeyen bir süre içinde haberdar etmek zorundadırlar.

                b) Verilen süre içinde deliller sağlanmazsa, kefil kuruluş, ödenecek ithal vergi ve resimlerini en fazla üç ay içinde depozito olarak yatırır veya geçici olmak kaydıyla öder. Bu depozito veya ödeme yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde nihai ödeme halini alır. Bu sonuncu süre zarfında, kefil kuruluş, depozito olarak yatırılan veya geçici olmak kaydıyla ödenen meblağın geri alınması maksadıyla, yukarıdaki (a) alt paragrafında öngörülen delilleri ibraz edebilir.

                c) İthal vergi ve resimlerinin depozito olarak veya geçici olmak kaydıyla ödenmesi kanun ve sair mevzuatlarında öngörülmeyen Akit Taraflar için, yukarıda (b) alt paragrafı hükümlerine uygun olarak yapılan ödemeler nihai ödeme addedilir. Ancak bu maddenin (a) alt paragrafında belirtilen deliller, ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilirse, ödenen meblağ iade olunur.


Madde 10


                1. Geçici ithalat belgeleri ile ithal edilen eşyanın, (taşıma araçları dahil) yeniden ihracı, geçici ithalat ülkesi gümrük  makamlarınca bu belgeye ekli, eşyanın yeniden ihracına ait kısmın doldurulması ve tasdikiyle tevsik edilir.

                2. Şayet yeniden ihraç, bu maddenin 1. paragrafına göre tasdik edilmemişse, belgenin geçerlik süresi evvelce bitmiş olsa dahi, geçici ithalat ülkesi gümrük makamları:

                a) Eşyanın veya taşıma aracının ithaline veya yeniden ithaline dair, diğer bir Akit Tarafın Gümrük Makamlarınca, geçici ithalat belgelerinde verilen husus ya da eşyanın taşıma aracının kendi ülkesine ithalinde veya yeniden ithalinde belgeden koparılan koçan üzerinde bulunan hususlara dayanılarak bu makamlarca verilen bir belgeyi; (bu hususun, ispatı istenen tekrar ihracattan sonra vuku bulmuş olduğu teyit edilebilen bir ithalat veya yeniden ithalata taalluk etmesi şarttır.),

               b) Eşyanın (taşıma araçları dahil) bu ülke dışında bulunduğunu doğrulayan diğer herhangi bir belgeyi;

yeniden ihraç delili olarak kabul edebilir.

                3. Bir Akit Taraf Gümrük Makamlarınca, geçici ithalat belgesi ile kendi ülkesine kabul edilen belirli eşyanın (taşıma araçları dahil) yeniden ihraç yükümlülüğünün kaldırılması halinde kefil kuruluş, ancak eşyanın (taşıma araçları dahil) durumunun usulüne uygun olduğu bu makamlarca belge üzerinde tasdik edildiği takdirde yükümlülüklerinden kurtulmuş olur.

Madde 11


                Bu Ekin 10 uncu maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen hallerde, gümrük makamlarının düzenleme hakkı saklıdır.

BÖLÜM VI


Çeşitli Hükümler

Madde 12

                Bu Ek’de yer alan şartlara göre kullanılan geçici ithalat belgeleri üzerinde gümrüklerce yapılan tasdikler, işlemin gümrük idarelerinde normal çalışma saatleri içinde yapılması halinde ücrete tabi değildir.

Madde 13


                Akit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan eşyaya (taşıma araçları dahil) ait   belgelerinin tahribi, zayi veya çalınması halinde bu Akit Taraf Gümrük Makamları, belgeyi veren kuruluşun talebi üzerine ve bu gümrük makamlarınca konulan şartlara tabi olarak, geçerlik süresi aynı tarihte sona eren ve onun yerine geçen bir belgeyi kabul ederler.

Madde 14


                1. Geçici ithalat belgesi sahibinin eşyayı (taşıma araçları dahil) süresi içinde yeniden ihraç edememesi nedeniyle, geçici ithalat işleminin geçici ithalat belgesinin geçerlik süresini geçmesi ihtimali ortaya çıktığında, belge veren kuruluş, bu belgenin yerine geçen bir belge verebilir. Bu belge, kontrolü yapacak Akit Tarafın Gümrük Makamlarına ibraz edilir, söz konusu gümrük  makamları yeni belgeyi kabul ederken, eskisini ibra ederler.

                2. CPD karnesinin geçerlik süresi bir defa için bir yıldan fazla olmamak üzere uzatılabilir. Bu süre sonunda, eski karnenin yerine geçecek yeni bir karnenin verilmesi ve gümrük makamlarınca kabul edilmesi gerekir.

Madde 15


                Bu Sözleşmenin 7 nci maddesinin 3 üncü paragrafının uygulandığı hallerde, gümrük makamları, kefil kuruluşça garanti edilen geçici ithalat belgesi ile kabul olunan eşyanın (taşıma araçları dahil) bu gümrük makamları tarafından veya onlar namına el koymaları halinde, durumu mümkünse o kuruluşa bildirir ve alacağı tedbirler hakkında malumat verir.

Madde 16


                Kaçakçılık, kanuna muhalefet veya suiistimal hallerinde, Akit taraflar, geçici ithalat belgelerini kullanan kişilere karşı bu Ek hükümlerini nazara almaksızın, ithal vergi ve resimlerinin ve ödenecek diğer meblağların tahsili ve keza bu kişilerin tabi olduğu herhangi bir cezanın verilmesi hususunda işlem yapabilirler. Bu hallerde, bu Ek’de sözü edilen kuruluşlar gümrük makamlarına yardımda bulunurlar.

Madde 17


                İthal edilecekleri ülkede verilen veya verilecek olan ve teminat zincirini yöneten uluslararası bir kuruluş veya bir Akit Taraf Gümrük Makamı tarafından, belgeyi veren kuruluşa gönderilen geçici ithalat belgeleri veya bu belgelerin parçaları ithal vergi ve resimleri ile her türlü ithal yasak veya kısıtlamalardan muaftır. Aynı muafiyet ihracat halinde de tanınır.

Madde 18


                1. Akit Taraflar bu Sözleşmenin 29 uncu maddesine uygun olarak ATA Karnelerinin posta trafiğinde kabulüyle ilgili ihtirazı kayıt koyabilirler.

                2. Bu Ek’e başka hiç bir ihtirazı kayıt konamaz.

Madde 19


                1. Bu Sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca, bu Ek’in yürürlüğe girmesiyle, bu Ek, bu Eki kabul eden Akit Taraflar ile “Eşyanın Geçici İthali için ATA Karnelerine ilişkin (6 Aralık 1961 tarihli) Gümrük Sözleşmesi (ATA Sözleşmesi)’nin Akit Tarafları arasında ATA Sözleşmesini yürürlülükten kaldırarak onun yerine geçer.

                2. İşbu 1 nci maddenin düzenlenmesine karşılık, 1961 tarihli Eşyanın Geçici Kabulü için ATA Karnelerine İlişkin Gümrük Sözleşmesi’ne dayanılarak, işbu Ek’in yürürlüğe girişinden önce verilmiş ATA Karneleri, veriliş nedenleri olan işlemler sonuçlanıncaya kadar kabul edilirler.EK B-1
Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde
Teşhir Edilecek Veya Kullanılacak Eşyaya İlişkin Ek
BÖLÜM I
Tanım
Madde I
Bu Ek'te geçen: "Etkinlik deyimi;
Özel amaçlarla dükkan veya işyeri müştemilatında yabancı ülkelere ait eşyanın satışı amacıyla yapılan sergiler hariç olmak üzere;
1. Ticari, sınai, tarımsal veya el sanatı ile ilgili sergi, fuar veya benzeri gösterimler veya teşhir;
2. Esasen hayır amacıyla düzenlenen sergi veya toplantılar,
3. Öğrenim, sanat, el sanatı, spor veya bilimsel, eğitsel veya kültürel alanlarda bilgi arttırmak, dinsel bilgi veya ibadeti geliştirmek veya turizmi ilerletmek, halklar arasındaki dostluğu güçlendirmek amacıyla yapılan sergi veya toplantılar;
4. Bir uluslararası kuruluş veya uluslararası kuruluşlar grubunun temsilcilerinin yapacağı toplantılar; veya
5. Resmi veya anma niteliğindeki temsil toplantıları;
Anlamına gelir.
BÖLÜM II
Kapsam
Madde 2
1. Aşağıda yer alan eşya, bu Sözleşmenin 2 nci maddesine uygun olarak geçici ithalden yararlanır:
(a) Eğitsel, bilimsel ve kültürel malzemelerin ithaline ilişkin anlaşmanın, (UNESCO, New York, 22 Kasım 1950 ve buna ilişkin Protokol, Nairobi, 26 Kasım 1976) eklerinde yer alan malzemeler dahil olmak üzere, bir etkinlikte sergilenecek ve gösterimde kullanılacak eşya;
(b) Aşağıda sayılanlar dahil olmak üzere bir etkinlikte, yabancı ülkelere ait ürünlerin sergilenmesi ile ilişkili olarak kullanılacak eşya,
(I) Yabancı makine ve aletlerin gösteride kullanılması için gereken eşya,
(II) Sergiye katılacak yabancıların geçici standlarında kullanılmak üzere, elektrik
donanımı dahil olmak üzere, inşaat ve dekorasyon malzemesi,
(III) Sergide yer alan yabancı menşeli eşyanın reklamının yapılabilmesi için açıkça bu amaca uygun reklam ve gösteri malzemeleri, örneğin; ses ve görüntü kayıtları, simültane film ve projeksiyon makinaları ile bunların kullanımı için gerekli aletler.
(c) Tercüme cihazları, ses ve görüntü kaydedici araçlar ile eğitsel, bilimsel veya kültürel nitelikteki filmler dahil olmak üzere, uluslararası toplantı, konferans ve kongrelerde kullanılacak malzeme.
2. Bu Ek'te yer alan kolaylıklardan yararlanılabilmesi için;
(a) İthal edilen her malzemenin ithalat amacına uygun sayı veya miktarda olması;
(b) Geçici ithalat ülkesi gümrük makamlarının bu Sözleşme hükümlerinin yerine getirileceği kanaatinde olması gerekir.
BÖLÜM III
Çeşitli Hükümler
Madde 3
Geçici ithalat ülkesinin ulusal mevzuatı izin vermesi durumu hariç olmak üzere, geçici olarak kabul edilen eşya, bu Sözleşmede öngörülen kolaylıklardan faydalandıkları müddetçe;
(a) ödünç verilemez, hiçbir kiralama veya ödül amacıyla kullanılamaz,
(b) etkinliğin yer aldığı alanın dışına çıkarılamaz.
Madde 4
1. Gösteri, sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde kullanılmak ve sergilenmek üzere ithal edilen eşyanın yeniden ihracı, geçici ithalat tarihinden itibaren en az altı ay içinde yapılır.
2. Bu Maddenin 1 inci paragraf hükmü saklı kalmak kaydıyla, gümrük makamları eşyanın söz konusu ülkenin yasa ve düzenlemeleri ile de uyumlu olmak koşuluyla aynı geçici ithalat ülkesi içinde başka etkinliklerde sergilenmesine veya kullanılmasına ve geçici ithalat tarihinden itibaren bir yıl içinde yeniden ihraç edilmesi koşuluyla izin verirler.
Madde 5
1. Bu Sözleşmenin 13 üncü Maddesinde yer alan şartlara göre, aşağıdaki eşyaya ithal vergi ve resimleri alınmaksızın ve ithal yasak ve kısıtlamaları uygulanmaksızın yurtiçi kullanım için gümrük işlemlerinin tamamlanması izni verilir.
(a) Bir etkinlik sırasında sergilenen yabancı eşyayı temsil eden küçük numuneler -yiyecek ve içecek maddelerinin bulundukları durumda veya dökme olarak ithal olunan maddelerden etkinlik sırasında elde edilen numuneleri dahil- ancak bunlar:
(I) Bedelsiz temin edilmiş yabancı mamuller olmalı ve dağıtılacakları şahıslar tarafından şahsen kullanılmak veya tüketilmek üzere, münhasıran etkinlikte ziyaretçilere parasız dağıtılmalıdır;
(II) Her birinin reklam niteliğinde ve cüz'i kıymette numuneler oldukları anlaşılabilmelidir;
(III) Ticari amaçla kullanılmaya müsait olmamalı ve mümkünse perakende satışa müsait en küçük ambalajdan daha küçük miktarda ambalajlanmış bulunmalıdır.
(IV) Yukarıda (III) üncü bentte belirtilen şekilde ambalajlanmış olarak dağıtılmayan yiyecek ve içecek maddelerine ait numuneler etkinlik sırasında tüketilmiş olmalıdır ve,
(V) Numunelerin toplam kıymeti ve miktarı, etkinliğin niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergi sahiplerinin gösteriye katılma derecesinin önemine göre, geçici ithalat ülkesinin gümrük makamlarınca makul görülmelidir;
(b) Münhasıran etkinlik için veya bir sergide teşhir edilen bir yabancı makine veya cihazın işleyişini göstermek için ithal olunan ve bu gösteri sırasında tüketilen veya imha edilen eşya, ancak, bu eşyanın toplam kıymeti ve miktarı, etkinliğin niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergi sahiplerinin gösteriye katılma derecesinin önemine göre, ithal ülkesinin gümrük makamlarınca makul görülmelidir;
(c) Bir sergide yabancıların geçici standlarının inşa, tefriş veya dekorasyonunda kullanılan ve kullanılmaları ile tüketilen boya, cila ve duvar kağıdı gibi, düşük kıymette ürünler;
(d) Yabancı eşya için reklam olarak kullanılacağı belli olan basılı evrak, kataloglar, prospektüsler, fiyat listeleri, reklam afişleri, resimli veya resimsiz takvimler ve çerçevesiz fotoğraflar, ancak;
(I) Bunlar bedelsiz temin edilmiş yabancı mamuller olmalı ve sergide, ziyaretçi halka münhasıran ikram mahiyetinde bedelsiz dağıtılmalıdır ve,
(II) Bunların toplam kıymeti ve miktarı, etkinliğin niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergi sahiplerinin gösteriye katılma derecesinin önemine göre geçici ithalat ülkesinin gümrük makamlarınca makul görülmelidir.
(e) Milletlerarası toplantılarda, konferans veya kongrelerde veya bunlar münasebetiyle kullanılmak üzere ithal edilen dosya, evrak, formlar ve sair belgeler;
2. Bu maddenin 1 inci paragrafı hükümleri alkollü içkilere, tütün ve mamulleri ile yakıtlara uygulanmaz.
Madde 6
1. Bir etkinlik sırasında sergilenen veya kullanılan veya sergilenecek veya kullanılacak olan eşyanın ithalinde ve yeniden ihracında gümrük muayenesi ve gümrük işlemlerinin tamamlanması, mümkün ve uygun olduğu hallerde, o etkinlik mahallinde yapılır.
2. Her Akit Taraf, etkinliğin önemi ve büyüklüğünü göz önüne alarak, uygun gördüğü hallerde, kendi ülkesinde düzenlenen bir etkinlik mahallinde makul bir süre için bir gümrük idaresi açmaya gayret edecektir.
Madde 7
Sergilenen makine ve cihazların gösterimi sebebiyle, geçici ithal eşyasından gösteri sırasında elde edilen ürünler, bu Sözleşme hükümlerine tabi olurlar.
Madde 8
Her Akit Taraf, bu Sözleşmenin 29 uncu Maddesi hükümlerine göre, bu Ek'in 5 inci Maddesinin 1 (a) paragrafı için çekince koyabilme hakkına sahiptir.
Madde 9
Bu Sözleşmenin 27 nci Maddesi uyarınca, bu Ek'in yürürlüğe girmesiyle, bu Ek, bu Ek'i kabul eden Akit Taraflar ile, Sergi, Fuar, Toplantı veya Benzeri Gösteride Sergilenecek veya Kullanılacak Eşyanın İthalindeki Kolaylıklarla İlgili Gümrük Sözleşmesinin (Brüksel, 8 Haziran 1961) Akit Tarafları arasındaki ilişkilerde adı geçen Sözleşmeyi kaldırarak onun yerine geçer.
EKB-2
Mesleki Malzemeye İlişkin Ek
BÖLÜM I
Tanımlar
Madde 1
Bu Ek'te geçen "Mesleki Malzeme" deyimi aşağıdaki hususları:
1. Belirli programlar için materyal kaydetmek veya nakletmek için veya muhabirlik amacıyla başka bir ülkeye giden televizyon kuruluşları veya basın yayın temsilcileri için gerekli televizyon, radyo ve basına mahsus malzeme. Bu Ek'e ilave Ek I'de bu tür malzemeyi gösteren liste yer almaktadır;
2. Belirli film veya filmler yapma amacıyla bir başka ülkeye giden bir şahıs için gerekli sinematografik malzeme. Bu Ek'e ilave Ek II'de bu tür malzemeyi gösteren liste yer almaktadır.
3. Belirli bir görevi icra etmek üzere bir başka ülkeye giden bir şahsın mesleğini ve ticaretini icra etmesi için gerekli her tür diğer malzeme. Endüstriyel imalâtta veya ambalajlamada (el aletleri hariç) veya doğal kaynakların kullanımında, binaların korunmasında, tamirinde veya inşasında, toprak naklinde veya benzeri projelerde kullanılan malzemeyi kapsamaz. Bu Ek'e ilave Ek III'de bu malzemeyi gösteren liste yer almaktadır;
4. Bu maddenin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü paragraflarında bahsedilen malzemenin yardımcı cihazlar ve bunların aksesuarları;
Kapsar.
BÖLÜM II
Kapsam
Madde 2
Geçici ithalat, bu Sözleşme'nin 2 nci maddesine uygun olarak, aşağıdaki eşyaya uygulanır.
(a) Mesleki Malzeme;
(b) Yukarıdaki (a) paragrafı gereğince, geçici olarak ithal edilen mesleki malzemenin tamiri için ithal edilen yedek parçalar.
BÖLÜM III
Muhtelif Hükümler
Madde 3
1. Bu Ek'te tanınan kolaylıklardan yararlanmak için, mesleki malzemenin:
(a) Geçici ithalat ülkesi dışında yerleşik bulunan veya ikamet eden bir kişiye ait olmalı;
(b) Geçici ithalat ülkesi dışında yerleşik bulunan veya ikamet eden bir kişi tarafından ithal edilmeli;
(c) Sadece, geçici ithalat ülkesine giden şahıs tarafından veya onun denetiminde kullanılmalıdır.
2. Bu Madde'nin 1 (c) paragrafı, bir hükümetler arası anlaşma çerçevesinde o ülkenin yetkili mercileri tarafından onaylanan ve geçici ithalat ülkesinde yerleşik bir şahsın taraf olduğu ortak yapım sözleşmesi kapsamında film, televizyon programı veya görsel ve işitsel çalışma yapımı için ithal edilen malzemeye uygulanmaz.
3. "Sinematografik" malzeme ve basın veya ses, televizyon yayınına mahsus malzeme, geçici ithalat ülkesinde yerleşik bir şahsın taraf olduğu kira sözleşmesi veya benzer bir düzenlemeye, bu koşul ortak ses ve televizyon yayın programlarının yapımında uygulanmamak kaydıyla, tabi değildir.
Madde 4
1. Geçici ithalat ülkesi gümrük makamlarınca, amaca uygunluğu onaylanmış kamu veya özel kurumlarca ithal edilen radyo, televizyon üretim ve yayın malzemesi ile, özel olarak uyarlanmış ve televizyon program arabaları ve malzemelerine, gerekli teminat ve gümrük belgeleri olmaksızın, geçici ithalat müsaadesi verilir.
2. Gümrük makamları, yeniden ihracata ilişkin yazılı bir taahhüt ile birlikte, bu Maddenin 1 inci paragrafında belirtilen malzemenin bir listesinin veya detaylı envanterinin sunulmasını isteyebilir.
Madde 5
Mesleki malzemenin yeniden ihraç süresi, geçici ithalat tarihinden itibaren en az 12 aydır. Araçların yeniden ihraç edilme süresi, ülkesinde tasarlanan kalma süresine ve amaca göre tespit edilebilir.
Madde 6
Her Akit Taraf, bu Ek'in I ila III no'lu eklerinde yer alan geçici ithalattan yararlanan araçların, arızi olarak bile olsa aynı bölgede para karşılığı insan veya yük taşıması yük alıp boşaltması veya karaya çıkarması halinde, geçici ithalattan faydalanmasını reddetme veya geri alma hakkına sahiptir.
Madde 7
Bu Ek'e ilave olan ekler bu Ek'in ayrılmaz parçalarını teşkil ederler.
Madde 8
Bu Sözleşme'nin 27 nci maddesi hükümlerine uygun olarak, bu Ek'in yürürlüğe girmesiyle, bu Ek'i kabul eden ve bu Sözleşmeye taraf olan Akit Taraflar arasındaki ilişkilerde, 8 Haziran 1961 tarihinde Brüksel'de yapılan Mesleki Malzemenin Geçici ithaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi yürürlükten kalkar ve onların yerine geçer.
EK B-2'NİN
1 NO.LU EKİ
Ses veya Televizyon Yayın ya da Basın Malzemesi
Liste
A- Basın Malzemeleri, örneğin;
- Kişisel bilgisayarlar;
- Faks cihazları;
- Daktilolar;
- Her çeşit kamera (film kameraları ve elektronik kameralar);
- Ses ve görüntü iletmeye, kaydetmeye veya kaydedilen sesi veya görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar (kaset ve video kaydedici cihazlar ve video okuyucular, mikrofonlar, miksaj masaları, hoparlörler);
- Boş veya kayıtlı ses ve görüntü kayıt mesnetleri;
- Test ve ölçü aletleri ve aksamları (osilograflar, kaset ve video kayıt test sistemleri, multimetreler, alet kutuları ve çantaları, vektörskoplar, video jeneratörleri v.b);
- Aydınlatma cihazları (projektörler, konvertörler, fotoğraf sehpaları);
- Aksesuarlar (kasetler, fozometreler, objektifler, fotoğraf sehpaları, akümülatörler, transmisyon kayışları, batarya yükleyiciler, monitörler).
B. Ses yayın malzemesi örneğin;
- Yayın alıcıları-vericileri veya vericiler; şebekeye veya kabloya bağlanabilir terminaller; uydu hatları (linkler) gibi telekomünikasyon cihazları;
- Ses dalgaları frekansı üretici cihazları (ses alma, kayıt etme ve sesi tekrar vermeye mahsus cihaz);
- Test ve ölçü aletleri ve cihazları (osilograflar, kaset ve video kayıt test sistemleri, multimetreler, alet kutuları ve çantaları, vektörskoplar, video sinyal jeneratörleri v.b.);
- Aksesuarlar (saatler, kronometreler, pusulalar, mikrofonlar, miksaj masaları, ses kasetleri, elektrojen grupları, transformatörler, bataryalar, akümülatörler, batarya yükleyiciler, ısıtma, klima ve havalandırma sistemleri cihazları v.b.);
- Boş veya kayıtlı ses kayıt mesnetleri.
C. Televizyon yayın malzemeleri örneğin;
- Televizyon kameraları;
- Telesinema;
- Test ve ölçü aletleri ve cihazları;
- Nakil ve yeniden nakil cihazları;
- İletişim cihazları;
- Ses ve görüntü kaydetmeye veya kaydedilen sesi veya görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar (kaset ve video kayıt cihazları ve video okuyucular, mikrofonlar, miksaj masaları, hoparlörler);
- Aydınlatma cihazları (projektörler, konvertörler, fotoğraf sehpaları);
- Montaj malzemesi;
- Aksesuarlar (saatler, kronometreler, pusulalar, objektifler, fozometreler, fotoğraf sehpaları, batarya yükleyiciler, kasetler, elektrojen grupları, transformatörler, bataryalar ve akümülatörler, ısıtma, klima ve havalandırma sistemleri);
- Boş veya kayıtlı ses ve görüntü kayıt mesnetleri( Jenerikler, istasyon çağrı sinyalleri, müzik ekleyiciler v.b.);
- Film hileleri ("film rushes");
- Müzik aletleri, kostümler, sahne ve diğer tiyatro dekorları, pedestallar, makyaj malzemesi, saç kurutma makineleri.
D. Yukarıda belirtilen amaçlar için hazırlanan veya özel olarak uyarlanan araçlar, örneğin;
- Televizyon yayın araçları;
- Televizyon aksesuarları için araçlar;
- Video sinyallerinin kaydı için araçlar;
- Ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi vermeye mahsus araçlar;
- Yavaşlatılmış hareketler için araçlar;
- Aydınlatma araçları.
EKB-2'NİN
2 NO.LU EKİ
"Sinematografik" Malzeme
Liste
A. Araç, örneğin;
- Her türden kameralar (film ve elektronik kameralar);
- Test ve ölçü alet ve cihazları (osilograflar, kaset ve video kayıt test sistemleri, multimetreler, alet kutuları ve çantaları, vektörskoplar, video sinyal jenaratörleri vb.);
- Kamera "dollies ve booms";
- Aydınlatma cihazları (projektörler, konvertörler, fotoğraf sehpaları);
- Montaj malzemesi;
- Ses ve görüntü kaydetmeye veya kaydedilen sesi veya görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar (kaset ve kaydedici video cihazları ve video okuyucular, mikrofonlar, miksaj masaları, hoparlörler);
- Boş veya kayıtlı ses ve görüntü kayıt mesnetleri( Jenerikler, istasyon çağrı sinyalleri, müzik ekleyiciler);
- Film hileleri (Film rushes);
- Aksesuarlar (saatler, kronometreler, pusulalar, mikrofonlar, miksaj masaları, kasetler, elektrojen grupları, transformatörler, bataryalar ve akümülatörler, ısıtma, klima ve havalandırma cihazları vb.);
- Müzik aletleri, kostümler, sahne ve diğer tiyatro dekorları, pedestallar, makyaj malzemesi, saç kurutma makineleri.
B. Yukarıda belirtilen amaçlar için hazırlanan veya özel olarak uyarlanan araçlar.
EK B-2'NİN 3 NO.LU EKİ
Diğer Malzeme Liste
A. Makinelerin, fabrikaların, taşıma araçlarının kurulması, denenmesi, hizmete girmesi, muayenesi, kontrolü, bakım veya tamiri için gerekli malzeme, örneğin
- Aletler;
- Ölçü, muayene veya test alet ve cihazları (ısı, basınç, mesafe, yükseklik, satıh, hız, vb. ölçmeye mahsus aletler) elektrik cihazları (voltmetreler, ampermetreler, ölçü kabloları, komparatörler, transformatörler, kayıt cihazları, vb.) ve gabariler;
- Kuruluş sırasında veya kurulduktan sonra makine ve fabrikaların fotoğrafını çekmeye yarayan cihazlar ve teçhizat;
- Gemilerin kontrolünde kullanılan cihazlar.
B. İş adamları, iş etkinliğini arttırma danışmanları, verimlilik uzmanları, muhasebeciler ve benzeri meslek üyeleri için gerekli olan teçhizat, örneğin;
- Kişisel bilgisayarlar;
- Daktilolar;
- Ses ve görüntü nakletme, kaydetme veya kaydedilen ses ve görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar;
- Hesap makineleri ve aletleri.
C. Arazi incelemeleri, jeofizik arama işleri için gerekli teçhizat, örneğin;
- Ölçü alet ve cihazları; Sondaj teçhizatı; - Transmisyon ve haberleşme cihazları.
D. Kirlilikle mücadele uzmanları için gerekli teçhizat
E. Doktorlar, cerrahlar, veterinerler, ebeler ve benzeri meslek üyeleri için gerekli alet ve cihazlar.
F. Arkeologlar, paleontologlar, coğrafyacılar, zoologlar ve diğer bilim adamları için alet ve cihazlar.
G. Özel veya halka açık gösterilerde kullanılan her türlü eşya dahil, halkı eğlendirenler, tiyatro kumpanyaları ve orkestralar için gerekli teçhizat (müzik aletleri, kostümler, dekorlar, vb.)
H. Konferans verenlerin, konferanslarını açıklamaları için gerekli teçhizat.
I. Fotoğraf seyahatlerinde gerekli teçhizat (her türden kameralar, kasetler, fozometreler, objektifler, fotoğraf sehpaları, akümülatörler, transmisyon kayışları, batarya yükleyiciler, monitörler, aydınlatma malzemesi, modacılıkta kullanılan parçalar ve model aksesuarları, vb.)
J. Gezici kontrol üniteleri, gezici atölyeler ve gezici laboratuarlar gibi yukarıda belirtilen amaçlar için hazırlanmış veya özel olarak uyarlanmış taşıtlar.
EKB-3
Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir
İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşyaya İlişkin Ek
BÖLÜM I
Madde 1
Bu Ek'te geçen:
(a) "Bir ticari işlemle ilgili olarak ithal edilen eşya" deyimi;
İthalatı tek başına bir ticari işlem ihtiva etmeyen ancak bir ticari işlemle ilgili olarak ithal edilen konteynerler, paletler, ambalajlar, numuneler, reklam filmleri ve herhangi diğer eşya,
(b) "Ambalaj" deyimi,
Dökme halinde ithal edildiğinde, saman, kağıt, cam yünü, yonga v.s.gibi ambalaj malzemesi hariç olmak üzere,eşyayı ambalajlamak, korumak, istiflemek veya ayırmak maksadı ile ithal edildikleri anda kullanılan veya kullanılacak olan her tür madde ve malzemeler. Bu Maddenin sırasıyla (c) ve (d) paragraflarında tanımlandığı şekliyle konteynerler ve paletler de bunların dışındadır.
(c) "Konteyner" deyimi; taşıma işlerinde kullanılan (büyük sandık, hareketli tank ve diğer benzer yapılar) ve,
(i) İçerisine eşya koymak için bir kompartıman oluşturacak şekilde tamamen veya kısmen kapatılmış, (ii) Sürekli kullanım özelliğine sahip ve buna uygun olarak defalarca kullanılacak kadar sağlam,
(iii) Ara yeniden yüklemesi yapılmaksızın, bir veya daha fazla taşımacılık türü ile eşyanın taşınmasını kolaylaştıracak şekilde özel olarak imal edilmiş,
(iv) Özellikle bir taşıma türünden diğerine transfer halinde pratik kullanım özelliğine sahip biçimde imal edilmiş,
(v) Kolayca doldurulup boşaltılabilecek şekilde imal edilmiş, ve
(vi) İç hacmi 1 m3 veya daha fazla olan bir taşıma aracı
anlamındadır.
"Konteyner" deyimi, üzerinde taşınması koşulu ile söz konusu tip ve cinsine uygun konteynerin kendisini ve aksamlarını içerir. Bu deyim, taşıtları, taşıtların aksam ve yedek parçalarını, ambalajlar ya da paletleri kapsamaz. "Ayrılabilir karoserler" konteyner sayılır.
(d) "Palet" deyimi;
Mekanik cihazların yardımıyla eşyanın taşınması veya elleçlenmesi ya da istiflenmesi amacıyla bir miktar eşyanın bir yük birimi teşkil edecek şekilde toplanılabilecek taban üzeri bir araç. Bu araç, iki taşıyıcı blokla birbirine bağlanmış iki tabandan veya ayaklar tarafından desteklenen tek bir tabandan oluşur. Tüm yüksekliği, fork-lift (çatallı makine) arabalarla veya paletli arabalarla elleçlenmeyi sağlayacak şekilde asgari uygunluğa indirilmiştir. Paletin üst yapısı bulunabilir veya bulunmayabilir.
(e) "Numuneler" deyimi; halihazırda imal edilmiş eşyanın muayyen bir kategorisinin örneğini veya imali tasarlanan eşyanın örnek kalemlerini ifade eder, fakat aynı şahıs tarafından getirilen veya bir bütün olarak dikkate alındığında miktar itibari ile normal ticari teamüllere göre, numune oluşturmayacak miktarda tek bir konsinyeye (alıcıya) gönderilen benzeri eşyayı kapsamaz.
(f) "Reklam Filmleri" deyimi; filmler halka açık genel teşhire değil de, eşyanın muhtemel tüketicisine teşhire uygun cinsten olmak ve her filmin bir kopyasından daha fazlasını içermeyen ye büyük bir film sevkıyatının bir bölümünü teşkil etmeyen bir koli halinde ithal edilmek şartıyla, geçici ithalat ülkesinin dışında kurulu veya ikamet eden bir şahıs tarafından satışa veya kiraya çıkarılmış, esasında ürünlerin veya cihazın özelliğini ya da işlemini gösteren görüntülerden oluşan sesli veya sessiz kayıtlı görsel medya;
(g) "İç Ticaret" deyimi; Bir Akit Taraf gümrük bölgesinde yüklemesi yapılan eşyanın aynı Akit Taraf gümrük bölgesindeki bir yerde boşaltılmak üzere taşınması;
Anlamına gelir.
BÖLÜM II
Kapsam
Madde 2
Ticari bir işlemle ilgili ithal edilen aşağıdaki eşyaya bu Sözleşmenin 2 nci maddesine uygun olarak geçici ithalat uygulanır:
a) Boş veya dolu olarak yeniden ihraç edilmek üzere dolu olarak ithal edilen, veya dolu olarak yeniden ihraç edilmek üzere boş olarak ithal edilen ambalajlar;
b) Eşya ile yüklü olsun olmasın konteynerler ve geçici olarak kabul edilen konteynerler için, ya ayrı ayrı veya başka bir konteynerle tekrar ihraç edilmek üzere bir konteyner ile birlikte ithal edilen ya da bir konteynerle yeniden ihraç edilmek üzere ayrı olarak ithal edilen geçici olarak kabul edilen konteynerlerin aksam ve parçaları;
c) Bu Maddenin (b) paragrafı kapsamında geçici ithalattan yararlanan konteynerlerin tamiri amaçlı yedek parçalar;
d) Paletler;
e) Numuneler;
f) Reklam filmleri;
g) İthalatı tek başına ticari bir işlem oluşturmayan fakat ticari bir işlemle ilişkili olarak bu Ek'in I nolu ekinde sıralanan amaçlardan herhangi biri için ithal edilen herhangi diğer eşya.
Madde 3
Bu Ek hükümleri, konteynerler veya ambalajlar içinde ya da paletler üzerinde taşınan eşyanın ithaline ilişkin Akit Tarafların gümrük mevzuatını etkilemez.
Madde 4
1. Bu Ek'te sağlanan kolaylıklardan yararlanmak için:
a) Ambalajlar, sadece geçici ithalat müsaadesinden yararlanan şahıs tarafından yeniden ihraç edilmelidir. Bu ambalajlar, arızi olarak dahi, iç ticarette kullanılamazlar.
b) Konteynerler, bu Ek'in II nolu ekinde öngörülen şekilde işaretlenir. Konteynerler iç ticarette eşya taşınmasında kullanılabilir. Bu durumda ise her Akit Taraf aşağıdaki şartları koymaya yetkilidir:
- Güzergah, konteyneri ihraç kargosunun yükleneceği veya konteynerin boş olarak ihraç edileceği yere makul bir tarzda doğrudan güzergaha ya da daha yakınına getirmelidir.
- Konteyner, yeniden ihraç edilmeden önce sadece bir kez iç ticarette kullanılacaktır.
c) Paletler veya aynı tip ve esasen aynı kıymette eşit sayıdaki paletler önceden ihraç-edilmeli veya müteakiben ihraç ya da yeniden ihraç edilmelidir.
d) Numuneler ve reklam filmleri, geçici ithalatın yapıldığı ülke sınırları dışında yerleşik veya ikamet eden bir kişinin mülkiyetinde olmalı ve sadece geçici ithalatın yapıldığı ülke sınırları içerisinde sipariş almak için o ülkeye ithali yapılacak eşyanın gösterilmesi amacıyla ithali yapılmalıdır. Bu eşya, ithal ülkesi topraklarında iken, satılamaz, gösteri amaçları dışında normal kullanıma konulamaz veya kiralanmaz ya da ödül olarak kullanılamaz.
e) Bu Ek'in 1 nolu 1 ve 2 nci maddelerinde verilen eşya kazanç amacıyla kullanılamaz.
2. Her Akit Taraf, ülke içerisinde yerleşik veya ikamet eden bir kişi tarafından satın alınan, satın alma amacıyla kiralanan, fınansal kiralama (leasing) veya benzeri bir anlaşmaya konu konteyner, palet veya ambalajların geçici ithalini reddetme hakkını saklı tutar.
Madde 5
1. Konteyner, palet ve ambalajların geçici ithali gümrük belgesi ve teminat istenilmeden sağlanır.
2. Konteyner için bir gümrük belgesi ve bir teminat yerine, geçici ithalattan yararlanan kişi, yazılı olarak
i) gümrük idarelerinin talebi üzerine, geçici ithalat ülkesine giriş ve çıkış yerleri ve tarihleri de dahil olmak üzere, geçici ithalat altındaki her bir konteynerin hareketlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler veya yeniden ihraç taahhüdü altındaki konteynerlerin listesini yetkili idareye vermeyi,
ii) geçici ithalat şartlarının yerine getirilmemiş olması durumunda tahsil edilmesi gereken ithal vergi ve resimlerinin ödenmesi taahhüt etmekle yükümlüdür
3. Palet ve ambalajlar için gümrük belgesi ve teminat yerine, geçici ithalattan faydalanan kişi, gümrük idaresine tekrar ihraç edeceğine dair yazılı taahhüt verir.
4. Düzenli olarak geçici ithalatı kullanan kişiye global teminat verme yetkisi tanınır.
Madde 6
Ticari bir işlem çerçevesinde ithal edilen eşyanın yeniden ihraç süresi geçici ithalat tarihinden itibaren en az altı aydır.
Madde 7
Her Akit Taraf bu Sözleşmenin 29 uncu Maddesinde öngörülen şartlarda, aşağıdaki hususlarda çekince koyma hakkına sahiptir:
Bu Ek'in
a) 2 nci Maddesinde yer alanlar arasından azami üç grup eşya,
b) 5 inci maddesinin 1 inci paragrafına
Madde 8
Bu Ek'e ilave olan ekler bu Ek'in ayrılmaz parçalarını teşkil ederler.
Madde 9
İşbu Ek yürürlüğe girişiyle, işbu Sözleşme'nin 27 nci Maddesine uygun olarak:
- 9 Aralık 1960 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan, Uluslararası Taşımacılıkta Kullanılan Paletlerin Gümrük Rejimine İlişkin Avrupa Sözleşmesi'ni,
- 6 Ekim 1960 tarihinde Brüksel'de imzalanmış olan, Ambalajların Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi'ni,
- 2 Aralık 1972 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan, Konteynırlara ilişkin Gümrük Sözleşmesinin 2 ilâ 11 inci maddeleri ile 1 (1 ve 2. Fıkralar) ilâ 3 üncü Eklerini,
- 7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan Ticari Numuneler ile Reklam Malzemesinin İthalini Kolaylaştıran Uluslararası Sözleşme'nin 3, 5 ve 6.(1.b ve 2) maddelerini,
sözkonusu Sözleşmelere taraf olan ve işbu Ek'i kabul eden Akit Taraflar arasındaki ilişkiler bakımından mülga eder ve onların yerine geçer.
EKB-3'ÜN
1 NO.LU EKİ
2 (g) maddesi kapsamındaki eşya listesi
1. Test, kontrol, deney veya gösteri amaçlı ithal edilen eşya.
2. Test, kontrol, deney veya gösteride kullanılacak eşya.
3. Ticari kullanımından önce gösterilmek amacıyla basılmış ve tab edilmiş sinematografik film, pozitifler ve diğer kayıtlı görüntülü medya.
4. Ses, dublaj veya yeniden kopyalama amaçlı filmler, manyetik kasetler, manyetize edilmiş filmler ve diğer sesli veya görüntü mesnetleri (medyaları).
5. Ücretsiz olarak gönderilen otomatik veri işlemede kullanılmaya mahsus veri taşıyıcı mesnetler (medya),
6. Yapıları itibariyle belirli nesnelerin reklamının veya belirli bir amaçla propagandasının dışındaki herhangi bir amaca uygun olmayan eşya (taşıtlar dahil)
EK B-3'ÜN
2 NO.LU EKİ
Konteynerlerin işaretlenmesine ilişkin hükümler
1. Aşağıdaki bilgiler konteynerlerin üzerine uygun ve açıkça görülebilecek bir şekilde kalıcı olarak işaretlenir:
(a) Eşya sahibinin veya baş operatörün kimliği
(b) Eşya sahibi veya operatör tarafından verilen konteynerın ayniyat işaretleri ve numaraları ve
(c) Sürekli bir şekilde sabitlenmiş tüm ekipmanı dahil konteynerın dara ağırlığı.
2. Konteynerın ait olduğu ülke ya tam olarak ya da Uluslararası Standart ISO 3166 ta belirtilen ISO Alpha-2 ülke kodu aracılığıyla veya uluslararası karayolu trafiğinde motorlu aracın tescil ülkesini göstermek için kullanılan ayırıcı işaret yoluyla gösterilebilir. Her bir ülke, ulusal mevzuatına göre konteyner üzerinde adının kullanımına veya ayırıcı işarete konu olabilir. Eşya sahibinin veya operatörün kimliği, amblem veya bayraklar gibi semboller dışında ya tam adıyla veya kullanıma uygun bir işaretle gösterilebilir.
3. Plastik film kullanıldığında konteynerlerin üzerinde yer alan ayniyat marka ve numaralarının kalıcı bir şekilde işaretlendiğinin kabul edilmesi için aşağıdaki şartlara uyulması zorunludur:
(a) Yüksek kaliteli bir bant yapışkan kullanılır. Bir kez uygulandığında bant, tahrip etmeksizin bandın kaldırılmasının imkansız olmasını sağlayacak türden yapışkanlığından daha düşük çekme gücüne sahip olmalıdır. Kalıba dökme üretim metodu ile üretilen bant bu icaplara uyacaktır. Kalenderleme üretim metodu ile üretilen bant kullanılmaz.
(b) Ayniyat işaretleri ve numaralarının değiştirilmek zorunda olunduğu hallerde değiştirilecek bant yeni bandın sabitleştirilmesinden önce tamamıyla kaldırılır. Mevcut bir filmin üzerine yeni bir filmin yerleştirilmesine müsaade edilmez.
4. Bu Ek'in 3 üncü paragrafında sayılan konteynerlerin işaretlenmesi için plastik film kullanımına ilişkin özel şartlar diğer kalıcı işaretleme yöntemlerinin kullanılması olanağını ortadan kaldırmaz.
EKB-4
İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek
BÖLÜM I
Tanım
Madde 1
Bu Ek'te geçen:
"imalat amacıyla ithal edilen eşya" deyimi;
1. İmalat süreci esnasında kullanılmak üzere ithal edilen:
a) Matris, klişe, madeni baskı kalıpları, çizim, plan, model ve diğer benzeri maddeler,
b) Ölçüm, kontrol ve inceleme aletleri ve diğer benzeri maddeler,
c) Özel alet ve edevat, ile
2. "Yedek üretim araçları";
Tedarikçinin veya tamircinin müşterisine eşyanın teslimat veya tamiri süresince kullanılmak üzere sağlayacağı, alet, cihaz ve makineler;
Anlamına gelir.
BÖLÜM II
Kapsam
Madde 2
İmalat amacıyla ithal edilen eşya, bu Sözleşme'nin 2 nci Maddesi uyarınca geçici ithalattan yararlanır.
BÖLÜM III
Çeşitli Hükümler
Madde 3
Bu Ek'te tanınan kolaylıklardan yararlanabilmek için;
a) İmalat amacıyla ithal edilen eşya, geçici ithalat bölgesi dışında ikamet eden bir şahsa ait olmalı, bu bölge içinde ikamet eden bir şahsa gönderilmelidir.
b) Bu Ek'in 1 nci Maddesinin, 1 nci paragrafı hükmüne göre imalat amacıyla ithal edilen eşyanın, kullanılması sonucu elde edilen ürünün, ulusal mevzuatın öngördüğü şekilde kısmen ya da tamamen, geçici ithalat bölgesinden ihracı gerekir.
c) Yedek üretim araçlarının, geçici ithalat bölgesinde ikamet eden şahsa, teslimi geciken veya tamir edilen eşyayı tedarik eden şahıs tarafından veya bu şahıs aracılığıyla, geçici ve bedelsiz olarak, sağlanması gerekir.
Madde 4
1. Bu Ek'in 1 nci Maddesinin 1 nci paragrafında yer alan eşyanın yeniden ihraç süresi geçici ithalat tarihinden itibaren en az on iki aydır.
2. Yedek üretim araçlarının yeniden ihraç süresi, geçici ithalat tarihinden itibaren en az altı aydır.
EK B-5
Eğitsel, Bilimsel Veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya İle İlgili Ek
BÖLÜM I
Tanım
Madde 1
Bu Ek'in amaçlarına yönelik olarak:
a) Eğitsel, bilimsel veya kültürel amaçlarla ithal edilen eşya kavramı:
Eğitsel, bilimsel veya kültürel faaliyetlerle bağlantılı olarak gemiciler için ithal edilen bilimsel ekipman, pedagojik malzeme, ayni yardım malzemeleri ve diğer eşya anlamına gelir.
b) Yukarıdaki (a) paragrafında:
i) "Bilimsel ekipman ve pedagojik malzeme" kavramı:
Bilimsel araştırma veya mesleki eğitim veya öğretim amacıyla kullanılan her türlü model, araç, aparat, makine veya aksesuarları kapsar.
ii) "Denizciler için ayni yardım" kavramı:
Uluslararası denizyolu trafiğine bağlı yabancı bir geminin denizde çalışması veya hizmeti sırasında görevlendirilen gemicilerin kültürel, eğitsel, eğlence kabilinden, dinsel ve sportif faaliyetlerinin sağlanması amacına yönelik malzemeyi kapsar.
"Pedagojik malzeme", "ayni yardım" ve "eğitsel, bilimsel ve kültürel faaliyetlerle bağlantılı olarak ithal edilen her türlü malzeme"ye ilişkin açıklayıcı listeler, bu Ek'in Ek I,II,II'ünde sırasıyla verilmiştir.
BÖLÜM II
Kapsam
Madde 2
Aşağıda sıralanan eşyaya işbu Antlaşmanın 2 nci Maddesi uyarınca geçici ithalat izni verilecektir.
a) Münhasıran eğitsel, bilimsel ya da kültürel amaçlar için ithal edilen eşya.
b) Yukarıda yer alan (a) paragrafı kapsamında geçici ithalat belgesi verilen bilimsel ekipman ve pedagojik malzemenin yedek parçalarıyla bu malzemelerin bakımı, kontrolü, ölçümü veya tamiri için özel olarak imal edilmiş aletler.
BÖLÜM III
Çeşitli Hükümler
Madde 3
Bu Ek uyarınca kolaylıkların sağlanabilmesi için:
a) Eğitsel, bilimsel veya kültürel amaçlarla ithal edilen eşyanın, geçici ithalat ülkesi dışında ikamet eden bir şahsa ait olması ve bunların ithalat amaçlarına uygun makul miktarlarda onaylanmış kurumlarca ithal edilmiş olması gerekir. Bu eşya, ticari amaçlarla ithal ediliyor olmamalıdır.
b) Gemiciler için ayni yardım malzemelerinin uluslararası deniz ticaretinde seyir halinde kullanılıyor olması, veya mürettebat tarafından karada geçici olarak kullanılmak amacıyla gemiden karaya çıkarılmış olması, veya gemicilere düzenli hizmet vermek amacıyla resmi kuruluşlar, veya dini ya da benzer kâr amacı gütmeyen kuruluşlarca işletilen gemiciler için yurt, klüp veya eğlence merkezlerinde ve ibadet yerlerinde kullanılmak üzere ithal edilmiş olmaları gerekir.
Madde 4
Seyir halindeki gemilerde gemicilerin kullanımına yönelik ithal edilen bilimsel ekipman, pedagojik malzeme ve ayni yardım malzemelerine gümrük belgesi veya teminat istenmeden geçici ithalat sağlanır. Gerekli olduğu hallerde, bilimsel ekipman ve pedagojik malzeme için yazılı yeniden ihraç teminatıyla birlikte bir envanter istenebilir.
Madde 5
Eğitsel, bilimsel veya kültürel amaçlarla ithal edilen eşyanın yeniden ihraç süresi geçici ithalat tarihinden itibaren en az on iki ay olmalıdır.
Madde 6
Bilimsel ekipman ve pedagojik malzemeye ilişkin bu Ek'in 4 ncü maddesinin hükümleriyle uyumlu olarak ve işbu antlaşmanın 29 ncu maddesi uyarınca her akit taraf çekince koyma hakkına sahiptir.
Madde 7
Bu Ek'e ilave olan ekler bu Ek'in ayrılmaz parçalarını teşkil ederler.
Madde 8
İşbu Ek'in yürürlüğe girişiyle, işbu Sözleşme'nin 27 nci maddesine uygun olarak, 1 Aralık 1964 tarihinde Brüksel'de imzalanmış olan, Gemiciler İçin Ayni Yardım Malzemelerine İlişkin Gümrük Sözleşmesini, 11 Haziran 1968 tarihinde Brüksel'de imzalanmış olan, Bilimsel Donanımın Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi'ni ve yine 8 Haziran 1974 tarihinde Brüksel'de imzalanmış olan, Pedagojik Malzemenin Geçici ithaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi'ni, söz konusu Sözleşmelere taraf olan ve işbu Ek'i kabul etmiş olan Akit taraflar arasındaki ilişkiler bakımından mülga eder ve onların yerine geçer.
EK B-5'İN
1 NO.LU EKİ
Pedagojik Malzeme
Açıklayıcı Liste
(a) Ses veya görüntü kaydetmeye ve kaydedilen ses veya görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar, örneğin:
- Slayt veya sabit film projektörleri;
- Sinematografik projektörler;
- Retroprojektörler ve episkoplar;
- Manyetofonlar, manyetoskoplar ve video cihazları;
- Kapalı devre televizyon cihazları;
(b) Ses ve görüntü araçları, örneğin:
- Slaytlar, sabit filmler (film şeritleri) ve mikrofilmler,
- Sinema filmleri,
- Ses kayıt malzemeleri (manyetik bantlar, diskler),
- Video bantları.
(c) Özel malzemeler, örneğin:
- Kütüphaneler için bibliyografik ekipman ve görsel-işitsel (audiovisual)malzemeler,
- Seyyar kütüphaneler,
- Dil laboratuarları,
- Simültane çeviri ekipmanları,
- Programlanan mekanik veya elektronik öğretim makineleri,
- Özürlülerin öğretimine veya mesleki eğitimine yönelik özel olarak tasarlanmış malzemeler.
(d) Diğer malzemeler, örneğin:
- Duvar tabloları, maketler, grafikler, modeller, haritalar, planlar, fotoğraf
ve çizimler,
- Sergilenmek üzere tasarlanan alet, cihaz, aparat ve modeller;
- Bir konunun öğretilmesi için hazırlanan görsel veya işitsel (audiovisual)pedagojik bilgi veren eşya koleksiyonları (Eğitim setleri)
- Bir zanaatın öğrenilmesi sırasında kullanılan araç, gereç, makineler,
- Yardım operasyonlarında görev alacak kişilerin eğitilmesi sırasında kullanılmak üzere yardım operasyonlarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış araçlar dahil benzer ekipmanlar.
EK B-5'İN
2 NO.LU EKİ
Açıklayıcı Liste
(a) Kitaplar ve matbuat, örneğin,
- Her tür kitap,
- Uzaktan (mektupla)eğitim malzemeleri,
- Gazeteler, dergiler ve süreli yayınlar,
- Limanlardaki yardım imkanlarıyla ilgili broşürler.
(b) Görsel-işitsel malzemeler, örneğin:
- Ses ve görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar,
- Teypler,
- Radyolar, televizyonlar,
- Sinema cihazları ve diğer projektörler,
- Manyetik bant (kaset) veya disk kayıtları (dil kursları, radyo programları, kutlamalar, müzik ve eğlence),
- Baskı yapılmış ve tab edilmiş filmler,
- Film slaytları;
- Video kasetler;
(c) Spor malzemeleri, Örneğin:
- Spor giysileri,
- Toplar,
- Raket ve fileler,
- Kağıt oyunları,
- Atletik malzeme,
- Jimnastik malzemeleri.
(d) Oyun veya hobi malzemeleri, örneğin:
- Toplu halde oyun salonlarında oynanan oyunlar için malzeme,
- Müzik aletleri,
- Amatör tiyatrolar için malzemeler,
- Resim, heykel, ahşap işi, metal işi, halıcılık vb. için malzemeler.
(e) Dinsel faaliyetler için malzemeler.
(f) Ayni yardım malzemelerinin aksam, parça ve teferruatı.
EK B-5'İN
3 NO.LU EKİ
Açıklayıcı Liste
Bu eşya, örneğin:
1. Tiyatro topluluklarına ücretsiz ve ödünç olarak gönderilen kostümler ve sahne malzemeleri,
2. Orkestra veya konser salonlarına ücretsiz ve ödünç olarak gönderilen müzik partitisyonları (notaları);
EKB-6
Yolcu Zati Eşyası Ve Sportif Amaçlarla İthal
Edilen Eşyaya İlişkin
Ek
BÖLÜM I
Tanımlar
Madde 1
Bu Ek'te geçen:
a) "Yolcu" deyimi;
Turizm, spor, iş, mesleki toplantı, sağlık, eğitim gibi bir amaçla, normal şartlarda ikamet etmediği bir Akit Tarafın toprağına geçici olarak giren herhangi bir kişi;
b) "Zati eşya" deyimi;
Bir kişinin seyahati sırasında, her tür seyahat şartları göz önüne alınarak, kişisel kullanımı için makul olarak gereken yeni veya kullanılmış, ancak ticari amaçlarla ithal edilen herhangi eşya hariç olmak üzere, tüm maddeler. (Zati eşyaya ilişkin açıklayıcı liste bu Ek'in Ek Finde yer almaktadır.)
c) "Zati eşya ve sportif amaçla ithal edilen eşya" deyimi;
Geçici ithalat ülkesinde antrenman amacıyla, spor müsabakaları veya gösterileri ya da eğitim için yolcular tarafından kullanılmaya mahsus spor aletleri ve diğer malzemeler. (Bu tür eşyaya ilişkin açıklayıcı bu Ek'in Ek E'sinde yer almaktadır.)
Anlamına gelir.
BÖLÜM II
Kapsam
Madde 2
Zati eşya veya sportif amaçla ithal edilen eşya, bu Sözleşmenin 2 nci maddesine uygun olarak geçici ithalattan yararlanır.
BÖLÜM III
Çeşitli Hükümler
Madde 3
Bu Ek'te sağlanan kolaylıklardan faydalanabilmek için:
a) Zati eşya, kişinin üzerinde veya (yanında taşısın veya taşımasın) yolcunun bagajında ithal edilmelidir;
b) Sportif amaçla ithal edilen eşya, geçici ithalat ülkesi dışında kurulu veya ikamet eden bir şahsa ait olmalı ve kullanım amacının gerektirdiği makul miktarda zati eşyanın geçici ithalatı.
Madde 4
1. Zati eşyanın geçici ithali, bir gümrük belgesi veya teminat istenmeksizin yapılır. Ancak, yüksek miktarda ithalat vergi ve resmi ödenmesi gereken eşya için, bir gümrük belgesi veya teminat öngörülebilir.
2. Mümkün olan durumlarda, sportif amaçlarla ithal edilen eşya için gümrük belgesi ve teminat yerine tekrar ihraca ilişkin yazılı taahhütname ile birlikte eşyanın envanteri kabul edilebilir.
Madde 5
1. Zati eşya en geç söz konusu zati eşyayı ithal eden şahsın geçici ithalat ülkesinden ayrıldığı tarihte tekrar ihraç edilir.
2. Sportif amaçla ithal edilen eşyanın tekrar ihraç süresi, geçici ithalat tarihinden itibaren en az on iki aydır.
Madde 6
Bu Ek'e ilave olan ekler bu Ek'in ayrılmaz parçalarını teşkil ederler.
Madde 7
Bu Ek'in yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu Sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca, New York, 4 Haziran 1954 tarihli "Turizm için Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi"nin 2 nci ve 5 inci Maddeleri bu Ek'i kabul eden Akit taraflar ile bu Sözleşmenin Akit Tarafları arasındaki ilişkilerde yürürlülükten kalkar ve bu Ek'teki hükümler kalkan hükümler yerine geçer.
EK B-6'NIN
1 NO.LU EKİ
Açıklayıcı Liste
1. Giyim Eşyası,
2. Tuvalet eşyası,
3. Şahsi mücevherat,
4. Makul miktarlarda film ve aksesuarları ile birlikte fotoğraf makineleri ve film kameraları,
5. Makul miktarlarda slayt ve projeksiyon filmleri ile birlikte taşınabilir slayt veya film projektörleri ve aksesuarları,
6. Video kameralar ve taşınabilir video kayıt cihazları ile makul miktarda bantları,
7. Taşınabilir müzik aletleri,
8. Plakları ile, taşınabilir pikaplar,
9. Bantları ile birlikte taşınabilir ses kayıt cihazları ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (diktafonlar dahil)
10. Taşınabilir radyo alıcıları,
11. Taşınabilir televizyonlar,
12. Taşınabilir daktilo (yazı) makineleri,
13. Taşınabilir hesap makineleri,
14. Taşınabilir kişisel bilgisayarlar, (P.C.)
15. Dürbünler,
16. Çocuk arabaları,
17. Sakatlar için tekerlekli sandalyeler,
18. Spor malzemesi, çadırlar ve diğer kamp malzemesi, balık avlama malzemesi, dağa tırmanma malzemesi, dalma malzemesi, sportif av tüfekleri ve mühimmatı, motorsuz bisikletler, uzunluğu 5.5 m'den az olan kanolar veya kayaklar, tenis raketleri, sörf tahtası, rüzgar sörfleri, iniş planörleri ("hang-glider") ve delta kanatlar, golf malzemesi,
19. Taşınabilir diyaliz cihazları ve benzeri tıbbi malzeme ve bunların kullanımları için ithal edilen tek kullanımlık malzeme,
20. Tamamen kişisel nitelikli diğer eşya.
EK B-6'NIN
2 NO.LU EKİ
Açıklayıcı Liste
A. Yarışmalarda kullanılan engel veya çit, cirit, disk, sırık, gülle, çekiç gibi atletizm malzemesi,
B. Her çeşit top, raket, sopa, golf sopası, sopa ve benzeri her çeşit ağ, kale direkleri gibi top oyunu malzemesi,
C. Kayak ve kayak sopası, kızak, dönme aracı gibi kış spor malzemeleri,
D. Her türlü spor karşılaşmaları için spor elbisesi, ayakkabıları, eldiveni, şapka ve benzeri malzeme,
E. Kano, yelkenli ve kürekli kayıklar, yelken, kürek, sörfler gibi su sporları malzemesi,
F. Otomobil, motosiklet, deniz motorları gibi motorlu araçlar,
G. Spor silah ve mühimmatı, motorsuz bisiklet, yay ve oklar, eskrim malzemesi, jimnastik malzemesi, pusula, güreş minderi, halter malzemesi, binicilik malzemesi, "sulky" türü yarış arabası, iniş planörleri ("hang-glider"), delta kanadı, rüzgar sörfü, dağcılık malzemesi, icra için gerekli müzik kasetleri gibi çeşitli etkinliklere ait malzeme,
H. Ölçme ve skor gösterme malzemesi, kan ve idrar tahlil araçları gibi yardımcı malzeme.
EK B-7
Turistik Tanıtım Malzemelerine İlişkin Ek
BÖLÜM I
Tanım
Madde 1
İşbu Ek'te geçen:
"Turistik tanıtım malzemesi" deyimi;
Halkı, özellikle de kültürel, dinsel, turistik, sportif veya mesleki toplantı veya gösterilere katılmak için yabancı bir ülkeyi ziyaret etmeye teşvik etmek amacıyla ithal edilen eşya. Bu tür eşyaya ilişkin açıklayıcı liste bu Ek'in Ek'inde verilmiştir.
BÖLÜM II
Kapsam
Madde 2
Bu Ek'in 5 inci maddesinde değinilen gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerden muaf olarak doğrudan ithalatı sağlanan eşya dışında, bu Sözleşmenin 2 nci maddesi uyarınca turistik tanıtım malzemesine geçici ithalat izni tanınır.
BÖLÜM III
Çeşitli Hükümler
Madde 3
Bu Ek'te belirtilen kolaylıklarından faydalanabilmek için turistik tanıtım malzemelerinin geçici ithalat ülkesinin dışında ikamet eden bir kişiye ait olması ve kullanılış amacı dikkate alınarak makul miktarlarda ithal edilmiş olması gerekir.
Madde 4
Turistik tanıtım malzemelerinin tekrar ihraç süresi, geçici ithalat tarihinden itibaren en az on iki aydır.
Madde 5
Aşağıdaki turistik tanıtım malzemelerine, gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer tüm vergilerden muaf olarak, doğrudan ithal olanağı sağlanır:
a) Genel tanıtım amacıyla tasarlandığı açıkça belli olması ve %25'inden fazlası özel ticari reklamdan oluşmaması kaydıyla ücretsiz olarak dağıtılacak belgeler (dosyalar, broşürler, kitaplar, dergiler, rehberler, çerçeveli veya çerçevesiz posterler, çerçevesiz fotoğraflar, büyütülmüş fotoğraflar, haritalar, basılmış saydamlar)
b) Resmi turist acentalarınca finanse edilen veya basılan yabancı otellerin listeleri veya yıllıkları ve yurtdışında faaliyet gösteren ulaşım hizmetlerinin zaman çizelgeleri. Bu belgelerin ücretsiz dağıtılması ve %25'ten fazlasının özel ticari reklamdan oluşmaması gerekmektedir.
c) Ulusal resmi turist acentalarınca atanan yetkili temsilcilere veya muhabirlere gönderilen, dağıtım amacı taşımayan yıllıklar, telefon rehberleri, otel listeleri, fuar katalogları, ihmal edilebilir kıymette el sanatları örnekleri, müze, üniversite, kaplıca ve benzer kurumlarla ilgili belgeler.
Madde 6
Bu Ek'e ilave Ek, Ek'in ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.
Madde 7
Yürürlüğe girmesinden itibaren bu Ek, işbu Sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca 4 Haziran 1954'te New York'ta imzalanan Turizm İçin Sağlanacak Gümrük Kolaylıklarına İlişkin Sözleşme'nin turistik tanıtım belge ve malzemelerini ilgilendiren Ek Protokol'ü, bu protokolün Akit Tarafları ile işbu Ek'i kabul eden Akit Taraflar arasındaki ilişkilerde sona erer ve bunun yerine geçer.
EK B-7'NİN
1 NO.LU EKİ
Açıklayıcı Liste
1. Resmi ulusal turist acentaları tarafından atanan yetkili temsilciler veya muhabirlerin ofislerinde veya geçici ithalat ülkesinin gümrük makamlarınca onaylanan yerlerde gösterilmesi amaçlanan resim ve çizimler, çerçeveli fotoğraflar ve büyütülmüş fotoğraflar, sanat kitapları, tablolar, oyma veya kakmalar, heykeller ve duvar panolarıyla benzer sanatsal eserler;
2. Sergi malzemeleri standlar, gösteri malzemeleri ve benzeri malzemeler ile bu sergi malzemelerinin çalıştırılmasında kullanılacak elektrikli veya mekanik ekipman.
3. Konuları ticari reklama dayanan ve geçici ithalat ülkesinde satılanlar dışında kalan gösterilmesi karşılığında ücret talep edilmeyen belgesel filmler, kayıtlar, ses ve görüntü kayıtları;
4. Makul sayıda bayrak,
5. Maketler, ölçekli modeller, dialar, baskı klişeleri, fotoğraf negatifleri,
6. Ulusal el sanatları ürünlerinin, yerel giysilerin ve benzeri folklorik malzemelerin makul sayıdaki örnekleri.
EK B-8
Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşyaya ilişkin Ek
BÖLÜM I
Tanımlar
Madde 1
Bu Ek'te geçen;
(a) "Sınır ticareti kapsamında ithal edilen eşya" deyimi;
- Sınır bölgesinde ikamet edenlerce icra ettikleri iş veya meslekleri (doktor, zanaatkar vs.) kapsamında taşınan eşya;
- Sınır bölgesinde ikamet edenlerin, tamiri, üretimi ya da işlenmesi amacıyla yanlarında getirdikleri kişisel veya hane halkı eşyası;
- Geçici ithalat ülkesinin sınır bölgesi içinde yer alan arazide çalışmaya mahsus ekipman;
- Resmi bir kuruluşa ait olup bir kurtarma operasyonunda (yangın, sel vs.) kullanılmak üzere ithal edilen ekipman;
(b) "Sınır bölgesi" deyimi;
Sınır topraklarına komşu olan gümrük topraklarında, genişliği ulusal yasalarca belirlenen ve limitleri, sınır ticaretinin diğer ticaretlerden ayrılmasına hizmet eden bölge;
(c) "Sınır bölgesinde ikamet eden kişiler" deyimi;
Bir sınır bölgesinde yerleşik bulunan veya ikamet eden kişiler;
(d) "Sınır ticareti" deyimi;
İki komşu sınır bölgesi arasında sınır bölgesinde ikamet edenlerce yapılan ithalatlar;
Anlamına gelir.
BÖLÜM II
Kapsam
Madde 2
Sınır ticareti kapsamında ithal edilen eşyaya bu Sözleşme'nin 2 nci maddesi uyarınca geçici ithalat izni tanınır.
BÖLÜM III
Çeşitli Hükümler
Madde 3
İşbu Ek'te öngörülen kolaylıklardan faydalanabilmek için:
(a) Sınır ticareti kapsamında ithal edilen eşyanın, geçici ithalatın yapıldığı sınır bölgesinde ikamet eden bir şahsa ait olması gerekmektedir.
(b) Arazide çalışmaya mahsus ekipmanın, geçici ithalatın yapıldığı sınır bölgesine komşu sınır bölgesinde yaşayan ve bu bölgedeki toprakları işleyen sınır bölgesi halkınca kullanılması gerekmektedir. Bu ekipman, kerestenin boşaltılması veya taşınması ya da balık yetiştiriciliği gibi zirai veya ormancılık çalışması için kullanılmalıdır.
(c) Tamir, üretim veya işleme amacıyla yapılan sınır ticaretinin kesinlikle ticari amaçlı olmaması gerekmektedir.
Madde 4
1. Sınır ticareti kapsamında ithal edilen eşyanın geçici ithali, bir gümrük belgesi veya teminat istenmeden yapılır.
2. Her Akit Taraf, sınır ticareti kapsamında ithali yapılan eşyaya geçici ithalat verirken eşyanın envanterini ve yazılı tekrar ihraç taahhütnamesini zorunlu kılabilir.
3. Geçici ithalat aynı zamanda gümrük idaresinde tutulan basit bir kayıt esasıyla da verilebilir.
Madde 5
1. Sınır ticareti kapsamında ithal edilen eşyanın tekrar ihraç süresi, geçici ithalat tarihinden itibaren en az on iki aydır.
2. Arazide çalışmaya mahsus ekipman, faaliyet sona erir ermez tekrar ihraç edilir.
EK B-9
İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek
BÖLÜM I
Tanımlar
Madde 1
Bu Ek'te geçen:
(a) "İnsani amaçlarla ithal edilen eşya" deyimi;
Tıbbi, cerrahi ve laboratuar ekipmanıyla yardım malzemeleri;
(b) "Yardım malzemeleri" deyimi;
Doğal afet ve benzer felaketlerinden etkilenenlere yardım olarak gönderilen taşıma aracı ve diğer ulaşım araçlarıyla battaniye, çadır, prefabrik evler veya öncelikli öneme sahip diğer eşya gibi her türlü eşya;
Anlamına gelir.
BÖLÜM II
Kapsam
Madde 2
İnsani amaçlarla ithal edilen eşyaya, işbu Sözleşme'nin 2 nci maddesi uyarınca geçici ithalat tanınır.
BÖLÜM III
Çeşitli Hükümler
Madde 3
İşbu Ek'te öngörülen kolaylıkların faydalanabilmek için:
(a) İnsani amaçlarla ithal edilen eşya, geçici ithalatın yapıldığı ülke dışında ikamet eden bir kişiye ait olmalı ve ücretsiz olarak ödünç verilmelidir.
(b) Tıbbi, cerrahi ve laboratuar ekipmanlarının, olağanüstü durum nedeniyle geçici ithalatın yapıldığı ülkede yeterli miktarda bulunmaması şartıyla, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının kullanımı amacına mahsus olması gerekir.
(c) Yardım malzemeleri, geçici ithalat ülkesinin yetkili makamlarınca onaylanan kişilere sevk edilmelidir.
Madde 4
1. Mümkün olduğunda, tıbbi, cerrahi ve laboratuar ekipmanı için gümrük belgesi ve teminat yerine eşyanın bir envanteriyle yazılı tekrar ihraç taahhütnamesi kabul edilebilir.
2. Yardım malzemelerinin geçici ithalatı, bir gümrük belgesi veya teminat istenmeden verilir. Ancak, gümrük makamları, eşyanın envanteriyle birlikte yazılı tekrar ihraç taahhütnamesi talep edebilirler.
Madde 5
1. Tıbbi, cerrahi ve laboratuar ekipmanının tekrar ihraç süresi, ihtiyaçlara göre belirlenir.
2. Yardım malzemelerinin tekrar ihraç süresi, geçici ithalat tarihinden itibaren en az 12 aydır.
EK-C
Taşıma Araçlarıyla İlgili Ek
BÖLÜM I
Tanım
Madde 1
Bu Ek'te geçen:
a) "Taşıma araçları" deyimi;
Herhangi bir gemi (gemi üstü olsun veya olmasın mavnalar, filikalar ve "hydrofoils" dahil) "hovercraft", hava taşıtı, motorlu kara taşıtları (motosiklet, römorklar, yarı- römorklar ve taşıt kombinasyonları dahil) ve demiryolu lokomotif ve vagonları, taşıma araçları bordasında taşınan normal yedek parça, aksesuar ve ekipmanlar (kargonun yüklemesi, boşaltılması, elleçlenmesi ve korunmasıyla ilgili özel ekipmanlar dahil),
b) "Ticari kullanım" deyimi;
şahısların ücretli olarak taşınması ya da Ücret karşılığı olsun olmasın eşyanın endüstriyel veya ticari amaçlı taşınması;
c) "Özel kullanım" deyimi;
Ticari kullanım hariç, ilgili kişi tarafından kişisel kullanıma münhasıran yapılan taşıma.
d) "Dahili Trafik" deyimi;
Geçici ithalat ülkesinde bindirilen kişilerin veya yüklenen eşyanın, aynı bölgede bir yerde indirilmesi veya boşaltılması amacıyla taşınması.
e) "Normal tank" deyimi;
Söz konusu taşıma araçlarında aynı türden tüm taşıma araçlarına göre üretici tarafından tasarlanan ve daimi olarak takıldıkları yerden doğrudan yakıt kullanımına ve hem çekiş kuvveti sağlayan ve hem de gerektiği durumda taşıma sırasında soğutucu sistemlerin ve diğer sistemlerin çalıştırılmasına olanak sağlayan tanklar.
Diğer yakıt türlerinin doğrudan kullanımı için tasarlanıp taşıma araçlarına takılan tanklar ve taşıma araçlarının donatılabilen diğer sistemlerine takılmış tanklar da normal tank olarak kabul edilir.
Anlamına gelir.
Bölüm II
Kapsam
Madde 2
Bu Sözleşmenin 2 nci maddesi uyarınca aşağıda sayılan eşyaya geçici ithalat tanınır:
a) Ticari veya özel kullanım amaçlı taşıma araçları;
b) Halihazırda geçici olarak kabul edilmiş bir taşıma aracının tamiratı için ithal edilen yedek parçalar ve ekipmanlar. Yeniden ihraç edilmemiş değiştirilen parçalar ve ekipmanlar, bu Sözleşmenin 14 üncü maddesindeki istisnaları dışında, gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilere tabi olacaktır.
Madde 3
Geçici ithalat ülkesine veya bu ülkedeki yolculuk esnasında zaruri olan ve geçici ithalat süresi içerisinde gerçekleştirilen taşıma araçlarıyla ilgili rutin bakım işlemleri ve tamiratları, bu Sözleşmenin 1 inci maddesi paragraf (a) uyarınca bir değişiklik yaratmış sayılmayacaktır.
Madde 4
1. Geçici ithalatı yapılan taşıma araçlarının normalde tanklarında bulunan yakıt ile bu tür taşıma araçlarında her zaman kullanılan yağlama yağları, ithalat yasak ve kısıtlamalarına tabi olmadan, gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin ödenmesinden muaf kabul edileceklerdir.
2. Yine de ticari kullanımlı motorlu karayolu taşıtlarında, her bir akit taraf, geçici ithalat yapılmış motorlu karayolu taşıtlarının normal tankların ithalat yasak ve kısıtlamaları uygulanmaksızın, ithalat vergi ve resimlerden muaf tutulacak yakıt miktarı için kendi ülkesinde bir üst sınır (azami miktar) belirleme hakkına sahiptir.
BÖLÜM III
Çeşitli Hükümler
Madde 5
Bu Ek'te tanınan kolaylıklardan faydalanabilmek için:
a) Ticari kullanıma mahsus taşıma araçları, geçici ithalat ülkesi dışında bir ülkede yerleşik veya ikamet eden bir kişinin adına geçici ithalat ülkesi harici bir ülkede kayıtlı olmalı, böyle bir ülkede faaliyet gösteren kişilerce ithal edilip, kullanılmalıdır.
b) Özel kullanıma mahsus taşıma araçları, geçici ithalat ülkesi dışında bir ülkede yerleşik veya ikamet eden bir kişinin adına geçici ithalat ülkesi harici bir ülkede kayıtlı olmalı, böyle bir ülkede ikamet eden kişilerce ithal edilip, kullanılmalıdır.
Madde 6
Taşıma araçlarının geçici ithali, bir gümrük belgesi veya teminat aranmaksızın yapılır.
Madde 7
Bu Ek'in 5 inci maddesi hükümlerine rağmen,
a) Kendisine geçici ithalat hakkı tanınmış ve kendi hesabına ticari faaliyette bulunan kişiler tarafından yasalara göre usulünce yetkilendirilmiş üçüncü şahıslar geçici ithalat ülkesinde yerleşik veya ikamet ediyor olsalar bile ticari kullanımlı taşıma araçlarını kullanabilirler.
b) Özel kullanıma mahsus taşıma araçları, kendisine geçici ithalat hakkı tanınmış kişiler tarafından usulünce yetkilendirilmiş üçüncü şahıslarca kullanılabilir. Her bir Akit taraf, özellikle kendi hesabına ve geçici ithalat hakkı tanınmış kişinin talimatları doğrultusunda taşıma aracının kullanılması halinde, kendi ülkesinde ikamet eden bir kişiye kullanım izni verebilir.
Madde 8
Her bir Akit Taraf, aşağıda yer alan taşıma araçları için geçici ithalat hakkını reddetme veya bunu geri alma hakkına sahiptir:
a) Dahili trafikte kullanılan ticari kullanıma mahsus taşıma araçları.
b) Dahili trafikte ticari amaçla kullanılan özel kullanıma mahsus taşıma araçları.
c) İthalat sonrası kiralanan veya kiradayken ithal edilmesi halinde derhal yeniden ihracat dışındaki bir amaç için yeniden kiralanan veya kiralama hakkı devredilen taşıma araçları.
Madde 9
1. Ticari kullanıma mahsus taşıma araçları, ithal edildikleri taşıma işlemleri tamamlanır tamamlanmaz yeniden ihraç edilirler.
2. Özel kullanıma mahsus taşıma araçları, sürekli olsun olmasın, her on iki ayda bir altı ay süreyle geçici ithalat ülkesi sınırları içerisinde bulunabilir.
Madde 10
Bu Sözleşme'nin 29 uncu maddesi uyarınca, Akit Taraflar bu Ek'in:
a) Ticari kullanıma mahsus motorlu karayolu taşıtları ve demiryolu lokomotif ve vagonlarının geçici ithaliyle ilgili 2a) maddesine;
b) Ticari kullanıma mahsus, motorlu karayolu taşıtları ve özel kullanıma mahsus taşıma araçlarının geçici ithaliyle ilgili 6 ncı Maddesine;
c) 9 uncu maddenin 2 nci paragrafına;
çekince koyma hakkına sahiptir.
Madde 11
Bu Ek yürürlüğe girmesiyle, bu Sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca, 4 Haziran 1954 tarihinde New York'ta imzalanan, Özel Yol Taşıtlarının Geçici İthaliyle İlgili Gümrük Sözleşmesini, 18 Mayıs 1956 tarihinde Cenevre'de imzalanan Ticari Yol Taşıtları Geçici İthaliyle İlgili Gümrük Sözleşmesini ve 18 Mayıs 1956 tarihi Cenevre'de imzalanan Özel Kullanıma mahsus Uçak ve Gezinti Teknelerinin Geçici İthaliyle İlgili Gümrük Sözleşmesini, bu eki kabul eden ve iş bu Sözleşmelere taraf olan Akit Taraflar arasındaki ilişkilerde sona erdirir ve onların yerine geçer.
Ek-D
Hayvanlara İlişkin Ek
Bölüm I
Tanımlar
Madde 1
Bu Ek'te geçen;
a) "Hayvanlar" deyimi;
Herhangi türe ait canlı hayvanlar;
b) "Sınır bölgesi" deyimi;
Kapsamını ulusal mevzuatın belirlediği ve sınırlarının, sınır ticaretini diğer ticaretlerden ayırmaya yaradığı sınır bölgesine bitişik gümrük bölgesinin oluşturduğu bir alan;
c) "Sınır bölgesi mukimleri" deyimi;
Bir sınır bölgesinde yerleşik veya ikamet eden şahıslar;
d) "Sınır ticareti" deyimi;
İki komşu sınır bölgesi arasında sınır bölgesi mukimlerince gerçekleştirilen ithalatlar; Anlamına gelir.
BÖLÜM II
Kapsam
Madde 2
Bu Sözleşmenin 2 nci maddesi uyarınca, bu Ek'e ilave ekte belirtilen amaçlarla ithal edilen hayvanlar geçici ithalattan yararlanır.
BÖLÜM III
Çeşitli Hükümler
Madde 3
Bu Ek'te tanınan kolaylıklardan faydalanabilmek için;
a) Hayvanlar, geçici ithalat ülkesi dışında yerleşik veya ikamet eden bir kişiye ait olmalıdır.
b) Geçici ithalat ülkesi sınır bölgesinde bulunan kara parçasında çalışma amacıyla kullanılacak yük hayvanları geçici ithalat ülkesine bitişik sınır bölgesi yaşayanlarınca ithal edilmelidir.
Madde 4
1) Bu Ek'in 3 (b) maddesinde bahsedilen yük hayvanlarının ve sınır bölgesinde bulunan kara parçasında otlatma ve yetiştirme amacıyla ithal edilen hayvanların bir gümrük belgesi ve teminatı talep edilmeden yapılır.
2) Her bir Akit taraf, bir envanter ve bununla beraber yazılı bir yeniden ihraç taahhütnamesinin bulunması koşuluyla, bu Ek'in 1 inci paragrafında sözü geçen hayvanlara geçici ithalat izni verebilir.
Madde 5
1. Her bir Akit taraf, bu Ek'in 4 üncü Maddesinin, 1 inci paragrafına göre, bu Sözleşme'nin 29 uncu maddesi uyarınca çekince koyma hakkına sahiptir.
2. Her bir Akit taraf, bu Ek'e ilave Ek'in 12 nci ve 13 üncü fıkralarında belirtilen kalemleri için, bu Sözleşme'nin 29 uncu maddesi uyarınca, rezerv koyma hakkına sahiptir.
Madde 6
Hayvanların yeniden ihraç süresi geçici ithalat tarihinden itibaren en az on iki aydır.
Madde 7
Bu Ek'e ilave Ekin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir.

EK D'NİN
1 NO.LU EKİ
Madde 2'de belirtilen liste
1. Terbiyesi,
2. Eğitimi,
3. Damızlık yetiştirilmesi,
4. Nallama veya tartma,
5. Veterinerlik hizmetleri,
6. Deneme (örneğin satın almadan önce bakma),
7. Şov, panayır, yarışma veya tanıtımlara katılım,
8. Eğlence (sirk hayvanları vs.),
9. Seyahat (yolcuların ev hayvanları dahil),
10. İşlevsel kullanımlar (polis köpekleri veya atları, uyuşturucu bulan köpekler, görme engelliler için köpekler vs.),
11. Kurtarma çalışmaları,
12. Yaylaya çıkarma veya otlatma,
13. İş veya taşımada kullanma,
14. Tıbbi amaçlar (yılan zehrinin alınması vs.) için kullanma.

Ek-E
İthalat Vergi ve Resimlerinden Kısmi Muafiyetle
İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek
BÖLÜM I
Tanımlar
Madde 1
Bu Ek'te geçen;
a) "Kısmı muafiyetle ithal edilen eşya" deyimi;
Bu Sözleşmenin diğer Eklerinde bahsedilen ancak gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerden tam muafiyetle geçici ithalat rejiminden yararlanmak için öngörülen tüm şartları yerine getirmeyen eşya ve bu Sözleşmenin diğer Eklerinde belirtilmeyen eşya ile proje üretimi veya proje çalışması gibi amaçlarla geçici olarak kullanmaya mahsus eşya;
b) "Kısmi muafiyet" deyimi;
Geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte eşyanın yurtiçi kullanım için gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde alınacak olan gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin toplam tutarının bir kısmının ödenmesinden muafiyet tanınması,
Anlamına gelir.
BÖLÜM II
Kapsam
Madde 2
Bu Ek'in 1 inci maddesinin (a) paragrafında atıfta bulunulan eşya, bu Sözleşmenin 2 nci maddesi uyarınca kısmı muafiyetle geçici ithalattan yararlanır.
BÖLÜM III
Çeşitli Hükümler
Madde 3
Bu Ek'le tanınan kolaylıklardan faydalanabilmek için, kısmi muafiyetle ithal edilen eşya, geçici ithalat ülkesi dışında yerleşik veya ikamet eden bir kişiye ait olmadır.
Madde 4
Her bir Akit Taraf, kısmi muafiyetle geçici ithalat hakkı vereceği veya bunun haricinde tutacağı eşyanın listesini düzenleyebilir. Bu listenin içeriği, Genel Sekretere bildirilmelidir.
Madde 5
Bu Ek kapsamında ödenmesi gereken gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin miktarı, eşyanın kısmi muafiyetle geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu her ay veya bir ayın bir kısmı için, eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte yurtiçi kullanım için gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde tahsil edilecek ithal vergi ve resimlerinin tutarının %5'ni geçmemelidir.
Madde 6
Tahsil edilecek gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin miktarı, eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte eşyanın serbest dolaşıma girişi için gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde tahsil edilecek tutarı hiç bir zaman geçemez.
Madde 7
1. Bu Ek kapsamında ödenmesi gereken ithalat vergi ve resim tutarı rejim sona erdirildiğinde yetkili makamlarca tahsil edilecektir.
2. Bu Sözleşmenin 13 üncü Maddesine uygun olarak, geçici ithalat rejiminin eşyanın serbest dolaşıma girişi için gümrük işlemlerinin tamamlanması ile sona erdirilmesi halinde, kısmi muafiyetle halihazırda tahsil edilmiş ithal vergi ve resimlerinin tutarı, eşyanın serbest dolaşımı için gümrük işlemlerinin tamamlanması sonucunda ödenecek ithal vergi ve resimlerinin tutarından düşülecektir.
Madde 8
Kısmi muafiyetle ithal edilen eşyanın yeniden ihraç süresi, bu Ek'in 5 inci ve 6 ncı maddeleri hükümleri dikkate alınarak, belirlenir.
Madde 9
Her Akit Taraf, ithalat vergilerinden kısmi muafiyetle ilgili olduğu sürece, bu Sözleşme'nin 29 uncu maddesine uygun olarak bu Ek'in 2 nci maddesine çekince koyma hakkına sahiptir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder