28 Mayıs 2012 Pazartesi

Dünya Gümrük Örgütü Revize Kyoto Sözleşmesi
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
             Karar Sayısı : 2006/10160
             26 Haziran 1999 tarihinde imzaya açılan ve 28/10/2005 tarihli ve 5426 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolü”ne katılmamız; Dışişleri Bakanlığı’nın 30/11/2005 tarihli ve ÇEGY/478702 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
             Başbakan
         K.TÜZMEN                                           A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı
       A. BABACAN                                         M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN
        Devlet Bakanı                                        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı
           C. ÇİÇEK                                               C.ÇİÇEK                           M. BAŞESGİOĞLU                  K. UNAKITAN
        Adalet Bakanı                               Milli Savunma Bakanı V.                  İçişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı
           H. ÇELİK                                            F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM
    Milli Eğitim Bakanı                         Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı
                                F. N.ÖZAK                                 M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN
                   Tarım ve Köyişleri Bakanı V.             Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı
                               M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                          O. PEPE
                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

GÜMRÜK REJİMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ VE UYUMLAŞTIRILMASINA
İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME HAKKINDA
DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜ

( 26 Haziran 1999 tarihinde Brüksel’de düzenlenmiştir) 

                Bundan böyle, "Konsey" olarak anılacak olan Gümrük İşbirliği Konseyi’nin himayesi altında hazırlanan, "Sözleşme" olarak anılacak olan Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin (18 Mayıs 1973 tarihinde Kyoto’da imzalanmış ve 25 Eylül 1974 tarihinde yürürlüğe girmiştir,) Akit Tarafları,
                - gümrük rejimleri ve uygulamaları arasındaki uluslararası ticaret ve diğer mübadeleleri engelleyebilecek farklılığın ortadan kaldırılması;
                - gümrük rejimlerinin ve uygulamalarının kolaylaştırılması, basitleştirilmesi ve ahenkleştirilmesine ilişkin gümrük ve ticaretin ihtiyaçlarının karşılanması;
                - gümrük kontrolünün uygun standartlarının sağlanması; ve
                - gümrüğün, iş ve idari methodlar ile tekniklerdeki esaslı değişikliklere cevap vermesine imkan verilmesi amacıyla Sözleşmenin değiştirilmesi gerektiğini                   

                DİKKATE ALARAK,
                ve ayrıca değiştirilmiş Sözleşmenin:
                - basitleştirme ve uyumlaştırmaya ilişkin temel ilkeleri değiştirilmiş Sözleşmenin Akit Tarafları için zorunlu  hale getirmesinin gerektiğini,
                - gümrük idarelerine uygun ve etkili kontrol metodu ile desteklenen etkin rejimler  sağlaması gerektiğini,
                - Gümrük İşbirliği Konseyi’nin ana amacı olan gümrük rejimleri ve uygulamalarının büyük ölçüde basitleştirilmesi  ve ahenkleştirilmesinin gerçekleştirilmesine imkan vereceğini ve böylece uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasına önemli derecede katkıda bulunacağını, DİKKATE ALARAK,
                aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
MADDE 1
                Sözleşmenin Giriş ve Maddeleri, Ek I’de yer alan metinle değiştirilir.
MADDE 2
                Sözleşmenin Ekleri, Ek II’de yer alan Genel Ek ve  Ek III’ de yer alan Özel Ekler ile değiştirilir.
MADDE 3
                1. Sözleşmenin bir  Akit Tarafı, Ek I ve Ek II’ yi içeren bu Protokolü kabul etme isteğini:
                a) onaylama kaydı olmaksızın imzalayarak;
                b) onaylama kaydı ile imzaladıktan sonra bir onay belgesi tevdi ederek; veya
                c) katılarak;
                beyan edebilir.
                2. Bu Protokol, Brüksel’deki Konsey Merkezinde 30 Haziran 2000 tarihine kadar Sözleşmenin Akit Taraflarının  imzasına açık bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra katılma için açık bulunacaktır.
                3. Ek I ve Ek II’yi içeren bu Protokol, kırk Akit Tarafın onay kaydı olmaksızın bu Protokolü imzalamasından yahut onay veya katılma belgelerini tevdi etmelerinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
                4. Paragraf 1’e uygun olarak  kırk Akit Tarafın  bu Protokolü kabul etme isteğini beyan etmelerinden sonra Sözleşmenin bir Akit Tarafı Sözleşmede yapılan değişiklikleri sadece bu Protokole taraf olmak suretiyle kabul edecektir. Bu Sözleşme sözkonusu Akit Taraf için bu Protokolü onay kaydı olmaksızın imzalamasından yahut onay veya katılma belgesini tevdi etmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 4
                Sözleşmenin bir Akit Tarafı bu Protokolü kabul etme isteğini beyan ettiği sırada Ek III’de yer alan Özel ekleri veya Bölümlerin herhangi birini kabul edebilir ve bu kabulüne ve çekince koyduğu Tavsiye Edilen Uygulamalara ilişkin  Konsey Genel Sekreterine bildirimde bulunur.
MADDE 5
                Bu  Protokol yürürlüğe girdikten sonra, Konsey Genel Sekreteri Sözleşmeyi onaylama veya katılma belgesi kabul etmez.
MADDE 6
                Taraflar arasındaki ilişkilerde Ekleriyle birlikte bu Protokol Sözleşmenin yerini alacaktır. 
MADDE 7
                Konsey Genel Sekreteri, bu Protokolün tevdi merciidir ve bu Protokolün Ek I’inde yer alan 19 uncu Maddede belirlenen görevleri yerine getirir.
MADDE 8
                Bu Protokol, Brüksel’deki Konsey Merkezinde 26 Haziran 1999 tarihinden itibaren Sözleşmenin Akit Taraflarının imzasına açılacaktır.
MADDE 9
                Birleşmiş Milletler Anayasası’nın 102 nci Maddesi gereğince bu Protokol ve Ekleri, Konsey Genel Sekreterinin isteği üzerine, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince tescil edilecektir.
                Yukarıdaki hususları tasdik amacıyla, aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler, bu Protokolü imzalamışlardır.
                Her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde tek bir nüsha olarak bin dokuz yüz doksan dokuz yılının Haziran ayının yirmi altıncı günü Brüksel’de düzenlenmiştir. Orijinal nüsha, bu Protokolün Ek I’de yer alan  8 inci Madde paragraf 1’de adı geçen tüm taraflara  onaylanmış birer kopyasını gönderecek olan Konsey Genel Sekreterine verilecektir.
Ek-1


GÜMRÜK REJİMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ VE UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME
( Değişik )

ANA METİN

GİRİŞ

                Gümrük İşbirliği Konseyi’nin himayesinde hazırlanan bu Sözleşmenin Akit Tarafları,
                Gümrük rejim ve uygulamaları arasında uluslararası ticaret ve diğer mübadeleleri engelleyebilen farklılığı ortadan kaldırmaya çalışarak,
                Gümrük rejim ve uygulamalarını basitleştirmek ve uyumlaştırmak ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek suretiyle uluslararası ticaret ve mübadelelerin gelişmesine etkin bir şekilde katkıda bulunmayı arzu ederek,
                Uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasının önemli yararlarına Gümrük kontrolünün uygun standartlarından taviz vermeksizin ulaşılabileceğini kaydederek,
                Bu tür basitleştirme ve uyumlaştırmanın özellikle aşağıdaki ilkelerin uygulanması ile sağlanabileceğini kabul ederek:
                • Gümrük rejim ve uygulamalarının devamlı bir şekilde modernizasyonunu amaçlayan programların uygulanması ve böylece etkinlik ve verimliliğin artırılması,
                • Gümrük rejim ve uygulamalarının öngörülebilir, istikrarlı ve şeffaf  bir şekilde uygulanması,
                • gümrük kanunu, yönetmelikler, idari yönergeler, prosedürler ve uygulamalara ilişkin gerekli tüm bilgilerin ilgili taraflara sağlanması,
                • risk yönetimi, defter ve belgeye dayalı kontroller gibi modern tekniklerin kabulü ve bilgi teknolojisinin azami ölçüde uygulamaya geçirilmesi,
                • uygun olduğu durumlarda diğer ulusal makamlar, diğer Gümrük İdareleri ve ticaret erbabı ile işbirliği,
                • ilgili uluslararası standartların uygulanması,
                • etkilenen tarafların idari ve adli inceleme süreçlerine kolayca ulaşabilmesinin sağlanması.
                Akit Tarafların uygulamayı taahhüt ettikleri yukarıda belirtilen hedefleri ve prensipleri içeren uluslararası bir belgenin, Gümrük İşbirliği Konseyi’nin başlıca amacı olan gümrük rejimleri ile uygulamalarının ileri düzeyde basitleştirilmesi ve uyumlaştırılmasına yol açacağına ve böylece uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasına büyük ölçüde katkıda bulunacağına inanarak,
                Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

BÖLÜM I
Tanımlar
Madde 1
                Bu Sözleşmenin uygulanmasında:
                a) "Standart", gümrük rejim ve uygulamalarının uyumlaştılması ve basitleştirilmesini sağlamak için uygulanmasının gerekli olduğu kabul edilen bir hüküm;
                b) "Geçiş Standartı" Genel Ek’te yer alan ve uygulanması için daha uzun bir döneme izin verilen bir Standart;
                c) "Tavsiye Edilen Uygulama", bir Özel Ek’te yer alan ve gümrük rejim ve uygulamalarının uyumlaştırılması ve basitleştirilmesi yönünde bir ilerleme olduğu düşünülen ve mümkün olduğu kadar yaygın bir şekilde uygulanmaları arzu edilen bir hüküm;
                d) "Ulusal Mevzuat" bir Akit Tarafın yetkili bir mercii tarafından konulan ve sözkonusu Akit Tarafın topraklarında uygulanabilen kanunlar, yönetmelikler ile diğer önlemler veya Akit tarafça  kabul edilmiş olan yürürlükteki antlaşmalar;
                e) "Genel Ek", bu Sözleşmede atıfta bulunulan tüm gümrük rejim ve uygulamalarına tatbik edilebilir hükümlerin bütünü;
                f) "Özel Ek" , bu Sözleşmede atıfta bulunulan bir ya da daha fazla gümrük rejim ve uygulamalarına tatbik edilebilen hükümlerin bütünü;
                g) "Rehberler", Sözleşmedeki Genel Ek, Özel Ekler ve Bölümlerin  hükümlerine ilişkin olarak Standartların, Geçiş Standartlarının ve Tavsiye Edilen Uygulamaların tatbikinde izlenecek muhtemel yolların bazılarını gösteren ve özellikle en iyi uygulamaları tarif eden ve daha fazla  kolaylıkların örneklerini tavsiye eden açıklamalar bütünü;
                h) "Daimi Teknik Komite" Konseyin Daimi Teknik Komitesi;
                i) "Konsey"; 15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel’de tanzim edilen "Bir Gümrük İşbirliği Konseyi Teşkiline İlişkin Sözleşme" ile kurulan Örgüt;
                j) "Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlik", bu Sözleşmenin düzenlediği konular bakımından bu Devletler üzerinde bağlayıcılığı bulunan kendi mevzuatlarını kabul etme ve kendi iç prosedürlerine uygun olarak bu Sözleşmeyi imzalama, onaylama veya katılma kararı verme yetkisine sahip Devletlerden oluşan ve onların kurduğu bir Birlik;
                anlamındadır.
BÖLÜM II
KAPSAM VE YAPI
Sözleşmenin Kapsamı
Madde 2
                Her Akit Taraf gümrük işlemlerinin basitleştirilmesini ve uyumlaştırılmasını geliştirmek ve bu amaçla, bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak Sözleşmenin Ek’lerinde bulunan Standartlara, Geçiş Standartlara ve  Tavsiye Edilen Uygulamalara  uymakla yükümlüdür. Bununla beraber, herhangi bir Akit Tarafın Sözleşmede öngörülenlerden daha fazla kolaylıklar sağlamasını hiçbirşey önleyemez ve her Akit Tarafa mümkün olduğu kadar kapsamlı bir şekilde kolaylıklar tanıması tavsiye edilir.
Madde 3
                Bu Sözleşmenin hükümleri, gümrük kontrolüne tabi eşya üzerindeki yasak veya kısıtlamalarla ilgili olarak ulusal mevzuatın uygulanmasını engellemez.
Sözleşmenin Yapısı
Madde 4
                1. Sözleşme bir Ana Metin, bir Genel Ek ve Özel Eklerden oluşmaktadır.
                2. Bu Sözleşmenin Genel Eki ve her Özel Eki, ilke olarak, bir Eki kısımlara ayıran Bölümlerden oluşur ve:
                a)  tanımlar; ile
                b)  bir kısmı Genel Ek’teki Geçiş Standartlarından oluşan Standartları kapsamaktadır.
                3. Her  Özel Ek, ayrıca Tavsiye Edilen Uygulamalar içermektedir.
                4. Her Ek’e, metinleri Akit Taraflar üzerinde bağlayıcı olmayan Rehberler eşlik etmektedir.
Madde 5
                Bu Sözleşmenin uygulanmasında, bir Akit Tarafın kabul etmiş olduğu Özel Ek(ler) veya bunlar içinde yer alan Bölüm(ler) Sözleşmenin ayrılmaz parçasını teşkil eder ve bu Akit Tarafla ilgili olarak Sözleşmeye yapılan herhangi bir atıfın, bu Ek(ler) veya Bölüm(ler)e yapılan atıfı da kapsadığı kabul edilir.
BÖLÜM III
SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ
Yürütme Komitesi
Madde 6
                1. Bu Sözleşmeninin uygulanmasını göz etmek, sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasındaki birliği sağlamaya yönelik önlemleri almak ve önerilen değişiklikleri ele almak üzere bir Yürütme Komitesi kurulur.
                2. Akit Taraflar, Yürütme Komitesi’nin üyesidirler.
                3. 8 inci Madde hükümleri kapsamında bu Sözleşmeye Akit Taraf olmaya hak kazanan herhangi bir taraf yetkili idaresi veya Dünya Ticaret Örgütü’nün herhangi bir Üyesi Yürütme Komitesi’nin oturumlarına gözlemci olarak katılma hakkına sahiptir. Bu gözlemcilerin statü ve hakları bir Konsey kararı ile belirlenir. Yukarıda belirtilen haklar sözkonusu  Kararın yürürlüğe girmesinden önce kullanılamaz.
                4. Yürütme Komitesi, uluslararası hükümet ve hükümet dışı örgütlerin temsilcilerini gözlemciler olarak Yürütme Komitesi’nin oturumlarına katılmaya davet edebilir.
                5. Yürütme Komitesi,
                (a) Akit Taraflara;
                (i) bu Sözleşmenin Ana Metninde değişiklikler;
                (ii) Sözleşmedeki Genel Ek, Özel Ekler ve bunlar içinde yer alan Bölümlerde değişiklikler ve  Genel Ek’e yeni Bölümler eklenmesi; ve
                (iii) Yeni Özel Ekler ilave edilmesi ve Özel Eklere yeni Bölümler eklenmesini tavsiye  eder;
                (b) Tavsiye Edilen Uygulamaları değiştirilmesine veya 16 ncı Maddeye uygun olarak Özel Eklere veya bunlar içinde yer alan Bölümlere yeni Tavsiye Edilen Uygulamalar eklenmesine  karar verebilir;
                (c) 13 üncü Madde paragraf  4’e uygun olarak bu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasını değerlendirir;
                (d) Rehberleri gözden geçirir ve güncelleştirir;
                (e) bu Sözleşmeyle ilgisi bulunan ve buna isnat edilen diğer meseleleri görüşür;
                (f) kararlarını Konseye ve Daimi Teknik Komite’ye bildirir.
                6. Akit Tarafların yetkili idareleri, bu Maddenin paragraf 5 (a), (b), (c) veya (d) çerçevesindeki önerilerini ve bunun nedenlerini, Yürütme Komitesi’nin oturumlarının Gündem maddelerine ilave yapılmasına ilişkin talepleri ile birlikte Konseyin Genel Sekreterine bildirir. Konsey Genel Sekreteri, önerileri Akit Tarafların yetkili idarelerinin ve bu Maddenin 2, 3 ve 4 üncü paragraflarında sözü edilen gözlemcilerin dikkatine sunar.
                7. Yürütme Komitesi her yıl en az bir kez toplanır. Yıllık olarak bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer. Konsey Genel Sekreteri, Yürütme Komitesi toplanmadan en az altı hafta önce,  bu Maddenin 2, 3 ve 4 üncü paragraflarında sözü edilen Akit Taraf yetkili idareleri ve  gözlemcilere davet ve taslak Gündemin dağıtımını yapar.
                8. Oy birliği ile karar verilemediği durumda Yürütme Komitesi’nde görüşülen konular hazır bulunan Akit Tarafların oylaması ile karara bağlanır. Bu maddenin paragraf 5 (a), (b) veya (c) çerçevesindeki önerileri kullanılan oyların üçte iki çoğunluğuyla onaylanır. Diğer tüm konular kullanılan oyların  çoğunluğuyla karara bağlanır.
                9. Bu Sözleşmenin 8 inci Maddesi 5 inci paragrafının uygulandığı durumda, Akit Taraflar olan Gümrük Birlikleri veya Ekonomik Birlikler oylamada Akit Taraflar olan Üyelerine tahsis edilen toplam oylara eşit oy sayısına sahiptir.
                10. Yürütme Komitesi oturumun kapanmasından önce bir rapor  kabul eder. Sözkonusu rapor Konsey’e, 2, 3 ile 4 üncü paragraflarda sözü edilen Akit Taraflara ve gözlemcilere gönderilir.
                11. Bu maddede ilgili hükümlerin bulunmadığı durumda Yürütme Komitesi aksine karar vermediği takdirde Konsey İç Tüzüğü uygulanır.
Madde 7
                Yürütme Komitesi oylamalarında, her Özel Ek ve bir Özel Ek’in her Bölümü üzerinde ayrı oylama yapılır.
                (a)  Her Akit Taraf, Sözleşmenin Ana Metni ve Genel Ekinin yorumlanması, uygulanması ve değiştirilmesi ile ilgili konularda oy kullanma hakkına sahiptir.
                (b)  Yürürlükte bulunan bir Özel Ek veya bir Özel Ek’in Bölümü ile ilgili konularda yalnızca bu Özel Ek veya Bölümü kabul etmiş olan Akit Taraflar oy kullanma hakkına sahiptir.
                (c)  Her Akit Taraf yeni Özel Ekler veya bir Özel Ekin yeni Bölümlerinin taslakları üzerinde oy kullanma hakkına sahiptir.
BÖLÜM IV
AKİT TARAF
Sözleşmenin Onaylanması
Madde 8
                1. Konsey’in herhangi bir Üyesi ve Birleşmiş Milletler veya onun ihtisas kuruluşlarının herhangi bir Üyesi;
                a) onaylama kaydı olmaksızın imzalayarak;
                b) onaylama kaydı ile imzaladıktan sonra bir onay belgesi tevdi ederek; veya
                c) katılarak;
                bu Sözleşmeye Akit Taraf olabilir.
                2. Bu Sözleşme 30 Haziran 1974 tarihine kadar Brüksel’deki Konsey Merkezinde bu Maddenin 1 inci paragrafında belirtilen Üyelerin imzasına, o tarihten sonra da bu Üyelerin katılımına açık bulundurulur.
                3. Bir Akit Taraf bu Sözleşmeyi imzalama, onaylama veya katılma sırasında varsa kabul ettiği Özel Ekleri veya bunlar içinde yer alan Bölümleri belirtir. Bu Akit Taraf sonradan bir veya daha fazla Özel Eki veya bunlar içinde yer alan Bölümü kabul ettiğini tevdi merciine bildirebilir.
                4. Yeni bir Özel Ek veya bir Özel Ek’in yeni bir Bölümünü kabul eden Akit Taraflar, bu Maddenin 3 üncü paragrafına uygun olarak tevdi merciine bildirimde bulunurlar.
                5. (a)   Bir Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlik bu Maddenin 1, 2 ve 3 üncü paragraflarına uygun olarak Akit Taraf olabilir. Bu tür Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlik bu Sözleşmeyle düzenlenen konularla ilgili olarak yetkisini tevdi merciine bildirir. Bu Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlikler yetkileri kapsamında meydana gelen önemli değişiklikleri de tevdii merciine bildirir.
                (b)  Bu Sözleşmeye Akit Taraf olan bir Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlik yetkisi dahilindeki konular açısından, bu Sözleşmeye Akit Taraflar olan  Üyelerine Sözleşmenin sağladığı hakları kendi adına kullanır ve yüklediği sorumlulukları yerine getirir. Böyle bir durumda, bu Birliğin Üyeleri, oy kullanma hakkı dahil olmak üzere bu hakları bireysel olarak kullanma hakkına sahip değildirler.
Madde 9
                1. Bu Sözleşmeyi onaylayan veya katılan bir Akit Taraf, onay veya katılma belgesini tevdi ettiği tarihte yürürlüğe girmiş bulunan Genel Ek dahil Sözleşmedeki değişiklikleri  kabul eder.
                2. Bir Özel Ek veya bunun içinde yer alan Bölümü kabul eden bir Akit Taraf, kabulünü tevdi merciine bildirdiği tarihte yürürlüğe girmiş bulunan bu Özel Ek veya Bölümde yer alan Standartlardaki değişiklikleri kabul eder. Bir Özel Ek veya Bölümü kabul eden bir Akit Taraf, bu Sözleşmenin 12 nci Maddesine uygun olarak Tavsiye Edilen Uygulamaların bir veya daha fazlasına rezerv koymadığı takdirde kabulünü tevdi merciine bildirdiği tarihte yürürlüğe girmiş bulunan bu Özel Ek veya Bölümde yer alan söz konusu Tavsiye Edilen Uygulamalardaki değişiklikleri kabul eder.
Anlaşmanın Uygulanması
Madde 10
                1.  Her Akit Taraf bu Sözleşmeyi onay kaydı olmaksızın imzaladığı veya onay yahut katılma belgesini tevdi ettiği sırada veya sonradan tevdi merciine vereceği bildiri ile  ulus-lararası ilişkilerinden sorumlu olduğu toprakların hepsini veya bir kısmını bu Sözleşmenin kapsamına aldığını beyan edebilir. Bu bildiri, tevdi mercii tarafından alındıktan üç ay sonra geçerli olur. Bununla beraber, bu Sözleşme ilgili Akit Taraf için yürürlüğe girmeden önce bildiride belirtilen topraklarda uygulanmaz.
                2. Bu Maddenin 1 inci paragrafına göre uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu topraklardan herhangi birini  bu Sözleşmenin kapsamına alındığını bildirmiş olan Akit Taraf, bu Sözleşmenin 19 uncu Maddesinde öngörülen prosedür altında Sözleşmenin artık söz konusu topraklarda uygulanmayacağını tevdi merciine bildirebilir.
Madde 11
                Bu Sözleşmenin uygulanmasında Akit taraf olan bir Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlik, Gümrük veya Ekonomik Birliği meydana getiren topraklarını ve bu toprakların tek bölge olarak kabul edilmesini Konsey Genel Sekreterine bildirir.
Hükümlerin kabulü ve ihtirazi  kayıtlar
Madde 12
                1. Genel Ek Tüm Akit Tarafları bağlar.
                2. Bir Akit Taraf Sözleşmedeki Özel Eklerin bir veya daha fazlasını ya da bunlar içinde yer alan Bölümlerin bir veya daha fazlasını kabul edebilir. Sözleşmedeki bir Özel Ek’i veya içinde yer alan Bölümü(leri) kabul eden bir Akit taraf burada yer alan tüm Standartlara uymakla yükümlüdür. Bir Özel Ek’i veya Bölümü(leri) kabul eden bir Akit Taraf, kabul sırasında veya sonradan tevdi merciine çekince koyduğu Tavsiye Edilen Uygulamaları, ulusal mevzuatının hükümleri ile ilgili Tavsiye Edilen Uygulamanın(ların) hükümleri arasındaki mevcut farkları belirterek bildirmediği takdirde, bu Tavsiye Edilen Uygulamalara uymak zorundadır. Çekince koyan Akit Taraf, kararının geçerli olduğu tarihi belirterek çekincesini kısmen veya tamamen geri aldığını tevdi merciine her zaman bildirebilir.
                3. Sözleşmedeki bir Özel Ek’i veya Bölümü(leri) kabul etmiş olan her Akit Taraf, 2 nci paragrafta belirtilen koşullar çerçevesinde koyduğu rezervlerin geri alınması ihtimalini inceler ve sözkonusu Akit Taraf için bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere her üç yıllık dönemin sonunda inceleme sonuçlarını ulusal mevzuatında, rezervlerin kaldırılmasına ters düşen  hükümleri belirtmek suretiyle Konsey Genel Sekreterine bildirimde bulunur.
Hükümlerin uygulanması
Madde 13
                1.  Her Akit Taraf,  kabul etmiş olduğu Genel Ek, Özel Ek(ler) veya Bölüm(ler)in bu Akit Taraf için yürürlüğe girmesinden sonra 36 ay içinde bunlarda yer alan  Standartları uygular.
                2. Her Akit Taraf  Genel Ek’in bu Akit Taraf için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 ay içinde, bu Ek’te yer alan  Geçiş Standartlarını uygular.
                3. Her Akit taraf, bu Akit Taraf için yürürlüğe girmesinden sonra 36 ay içinde kabul etmiş olduğu Özel Ek(ler) veya Bölüm(ler)deki Tavsiye Edilen Uygulamaları bir veya daha fazlasına rezerv konulmadığı takdirde uygular.
                4. (a)  Bu Maddenin 1 veya 2 nci paragraflarında belirtilen sürenin bir Akit Taraf için pratikte Genel Ek’in hükümlerinin uygulanması açısından yeterli olmadığı durumda bu Akit Taraf bu Maddenin 1 ve 2 nci paragraflarında öngörülen sürenin bitiminden önce Yürütme Komitesi’nden bu sürenin uzatılmasını isteyebilir.  Talebini yaparken Akit Taraf süre uzatımının gerektiği Genel Ek hüküm(ler)ini ve  talebin gerekçelerini belirtir.
                (b)İstisnai koşullarda Yürütme Komitesi böyle bir uzatma tanımaya karar verebilir. Yürütme Komitesinin uzatma kararı, kararı haklı gösteren istisnai durumları belirtir ve uzatma hiçbir durumda bir yıldan fazla olmaz. Uzatma süresinin bitiminde Akit Taraf uzatmanın tanındığı hükümlerin uygulanması hususunda tevdi merciine bildirimde bulunur.
Anlaşmazlıkların çözümü
Madde 14
                1. Bu Sözleşmenin yorumu veya uygulanmasına ilişkin olarak iki veya daha fazla Akit Taraf arasında çıkan anlaşmazlıklar mümkün olduğu kadar kendi aralarında yapılacak müzakerelerle çözümlenir.
                2. Müzakerelerle çözümlenemeyen anlaşmazlıklar, aralarında anlaşmazlık bulunan Akit taraflarca anlaşmazlığı inceleyerek çözümü için tavsiyelerde bulunmak üzere Yürütme Komitesi’ne götürülür.
                3. Aralarında anlaşmazlık bulunan Akit Taraflar, Yürütme Komitesi tarafından verilecek  tavsiyelerin bağlayıcılığını önceden kabul edebilirler.
Sözleşmede değişiklik yapılması
Madde 15
                1. Yürütme Komitesi tarafından 6 ncı Madde paragraf 5(a) (i) ve (ii)’ye uygun olarak Akit Taraflara tavsiye edilen değişiklik metni Konsey Genel Sekreteri tarafından  tüm Akit Taraflara ve Akit Taraf olmayan Konsey Üyelerine gönderilir.
                2. Sözleşmenin Ana Metnindeki değişiklikler, bu değişikliklerin bildirilme tarihinden itibaren on iki aylık bir süre içinde herhangi bir Akit Tarafca bir itirazda bulunulmadığı takdirde değişikliklerin tavsiye edildiği Yürütme Komitesi oturumunda hazır bulunan  Akit Tarafların kabul belgelerini tevdi etmelerinden on iki ay sonra tüm Akit Taraflar için yürürlüğe girer.
                3. Bu Sözleşmenin Genel Ek’i yahut Özel Ekleri veya Bölümlerinde tavsiye edilen herhangi bir değişiklik;
                a) bir Akit Taraf, ya da Özel Ek veya Bölüm söz konusu olduğunda bu Özel Ek veya Bölümü kabul etmiş olan bir Akit Tarafca itirazda bulunulmadığı, yahut
                b) bir Akit Taraf tavsiye edilen değişikliği kabul etme niyetinde olmasına rağmen söz konusu kabul için gerekli şartların henüz yerine getirilmediğini Konsey Genel Sekreterine bildirmediği takdirde
                tavsiye edilen değişikliğin Akit Taraflara bildirildiği tarihten altı ay sonra kabul edilmiş sayılır.
                4. Bir Akit Taraf, bu Maddenin  paragraf 3 (b)’de belirtilen bildirimi Konsey Genel Sekreterine gönderirse, tavsiye edilen değişikliği kabul ettiğini Konsey Genel Sekreterine bildirmediği sürece bu Maddenin paragraf 3 deki altı aylık sürenin bitiminden itibaren, on sekiz aylık  bir süre içinde tavsiye edilen değişikliğe bir itiraz sunabilir.
                5. Bu Maddenin paragraf 3 (a) veya 4’te öngörülen koşullar uyarınca bir itiraz yapılırsa değişiklik kabul edilmemiş sayılır ve hükümsüz olur.
                6. Bir Akit Taraf bu Maddenin paragraf 3 (b)’ye uygun olarak bir bildirim göndermiş ise değişiklik,  aşağıdaki tarihlerden en yakın olanında kabul edilmiş sayılır:
                a) bu gibi bildirimleri göndermiş olan bütün Akit Tarafların tavsiye edilen değişikliği kabul ettiklerini  Konsey Genel Sekreterine bildirdikleri  tarih; ancak bütün kabullerin bu Madde paragraf 3’te belirtilen altı aylık sürenin bitiminden önce bildirilmesi halinde bu tarih, söz konusu altı aylık sürenin bitim tarihi olarak kabul edilir.
                b) bu Madde paragraf 4’te belirtilen on sekiz aylık sürenin bitim tarihi.
                7. Bu Sözleşmenin Genel Eki yahut Özel Ekleri veya Bölümlerinde kabul edilmiş sayılan her değişiklik, ya kabul edilmiş sayıldığı tarihten itibaren ya altı ay sonra ya da tavsiye edilen değişiklikte farklı bir süre öngörülmüş ise değişikliğin kabul edilmiş sayıldığı tarihten itibaren bu sürenin bitiminde yürürlüğe girer.
                8. Konsey Genel Sekreteri, tavsiye edilen değişiklikle ilgili olarak bu Madde paragraf 3 (a) uyarınca yapılan itirazları ve paragraf 3 (b) uyarınca alınan bildirimleri mümkün olan en kısa sürede bu Sözleşmenin Akit Taraflarına bildirir. Konsey Genel Sekreteri, bildirimde bulunmuş olan Akit Taraf veya Tarafların tavsiye edilen değişikliğe itirazları olduğu ya da kabul ettikleri hususunda Akit Tarafları sonradan bilgilendirir.
Madde 16
                1. Bu Sözleşmenin 15 inci maddesinde belirtilen değişiklik prosedürünün yanısıra Yürütme Komitesi, 6 ncı Maddeye uygun olarak bir Tavsiye Edilen Uygulamayı değiştirmeye ya da bir Özel Ek veya Bölüme yeni Tavsiye Edilen Uygulama ilave etmeye karar verebilir. Her Akit Taraf,  Konsey Genel Sekreteri tarafından Yürütme Komitesi’nin görüşmelerine katılmaya davet edilir. Böyle bir kararla kabul edilen herhangi bir değişikliğin metni veya yeni Tavsiye  Edilen Uygulama, Konsey Genel Sekreteri tarafından  Akit Taraflara ve bu Sözleşmeye Akit Taraf olmayan Konsey Üyelerine bildirilir.
                2. Bu Madde paragraf 1 çerçevesinde karar verilen bir değişiklik veya yeni Tavsiye Edilen Uygulamanın ilave edilmesi, Konsey Genel Sekreteri tarafından bildirildikten altı ay sonra yürürlüğe girer. Sözkonusu değişikliklere veya yeni Tavsiye Edilen Uygulamaların eklenmesine konu olan bir Özel Ek veya Bölümü kabul etmiş olan her Akit Taraf, bu Sözleşmenin 12 nci Maddesinde belirtilen prosedür altında bir çekince koymadığı takdirde bu değişiklikleri veya yeni Tavsiye Edilen Uygulamaları kabul etmiş sayılır.
Katılım süresi
Madde 17
                1. Bu Sözleşme süresizdir. Ancak herhangi bir Akit Taraf, Sözleşmenin 18 inci Maddesine göre tespit edilmiş olan yürürlüğe giriş tarihinden sonra her zaman bu Sözleşmeden çekilebilir.
                2. Çekilme, tevdi merciine verilen yazılı bir belge ile yapılır.
                3. Çekilme, tevdi merciinin çekilme belgesini almasından altı ay sonra geçerli olur.
                4. Bu Maddenin paragraf 2 ve 3 hükümleri, herhangi bir Akit Tarafın yürürlüğe giriş tarihinden sonra kabulünü her zaman geri alabileceği  Özel Ekler veya Bölümlere de uygulanır.
                5. Genel Ek’in kabulünü geri alan bir Akit Taraf Sözleşmeden çekilmiş sayılır. Bu durumda paragraf 2 ve 3 hükümleri de uygulanır.
BÖLÜM V
NİHAİ HÜKÜMLER
Sözleşmenin yürürlüğe girmesi
Madde 18
                1. Bu Sözleşme,  8 inci Madde paragraf  1 ve 5’te belirtilen tarafların beşinin onay kaydı olmaksızın Sözleşmeyi imzalamalarından yahut onay veya katılma belgelerini tevdi etmelerinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
                2. Bu  Sözleşme, her bir Akit Taraf için 8 inci Madde hükümlerine uygun olarak Akit Taraf olmasından üç ay sonra yürürlüğe girer.
                3. Bu  Sözleşmenin bir Özel Ek veya Bölümü beş Akit Tarafın bu Özel Ek veya Bölümü kabul etmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
                4. Bir Özel Ek veya Bölüm bu Madde paragraf 3’e uygun olarak yürürlüğe girdikten  sonra, bu Özel Ek veya Bölüm, her bir Akit Taraf için kabullerinin bildirilmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer. Ancak, bir Akit Taraf için bir Özel Ek veya Bölüm, bu Sözleşmenin bu Akit Taraf için yürürlüğe girmesinden önce yürürlüğe girmez.
Sözleşmenin tevdi mercii
Madde 19
                1. Bu Sözleşme, onay kaydı olan veya olmayan tüm imzalar ve onay veya katılma belgelerinin tümü Konsey Genel Sekreterine tevdi edilir.
                2. Tevdi mercii:
                a) bu Sözleşmenin metinlerinin aslını teslim alır ve muhafaza eder;
                b) bu Sözleşmenin asıl metinlerinin onaylanmış kopyalarını hazırlar ve Akit Taraflara, Akit Taraf olmayan Konsey Üyelerine ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderir;
                c) bu Sözleşmeye katılma veya onaylama, onay kaydı olan veya olmayan bütün imzaları kabul eder ve buna ilişkin bildirim ve yazışma belgelerini teslim alır ve muhafaza eder;
                d) bu Sözleşmeyle ilgili bir belgenin imzası, bildirim veya yazışmanın gerekli ve uygun şekilde yapılıp yapılmadığını inceler ve gerekirse konuyu sözkonusu Akit Tarafın dikkatine sunar;
                e) Akit Taraflara, Akit Taraf olmayan Konsey Üyelerine ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine aşağıdaki hususları bildirir;
                - 8 inci Maddede belirtilen imza, onay, katılmalar ve Ekler ve  Bölümlerin kabulleri;
                - Yürütme Komitesi’nin bu Sözleşmeye ilave edilmesini tavsiye ettiği  Genel Ek yeni Bölümleri ve yeni Özel Ekler veya Bölümler;
                - bu Sözleşmenin, Genel Eki’nin, herbir Özel Ek veya Bölümü’nün 18 inci Madde gereğince yürürlüğe giriş tarihi;
                -  Bu Sözleşmenin 8, 10 ,11, 12  ve 13 üncü Maddeleri gereğince alınan bildirimler;
                - Akit Taraflarca Ekler/Bölümlerin kabulünün geri alınması;
                - 17 nci Maddeye göre bildirilen çekilmeler;
                -  15 inci Maddeye göre kabul edilmiş sayılan değişiklikler ve bunların yürürlüğe giriş tarihleri.
                3. Bir Akit Taraf ile tevdi mercii arasında tevdi merciinin görevlerine ilişkin bir anlaşmazlık ortaya çıktığında, tevdi mercii veya bu Akit Taraf konuyu diğer Akit Tarafların ve imzacıların ya da duruma göre Yürütme Komitesi veya Konseyin dikkatine sunabilir.
Tescil ve geçerli  metinler
Madde 20
                Birleşmiş Milletler Şartı’nın 102 nci  Maddesi gereğince bu Sözleşme, Konsey Genel Sekreterinin isteği üzerine, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince tescil edilecektir.
                Yukarıdaki hususları tasdik zımmında, aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
                Her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde tek bir nüsha olarak bin dokuz yüz yetmiş üç yılının Mayıs ayının onsekizinci günü Kyoto’da düzenlenmiştir. Orjinal nüsha, bu Sözleşmenin 8 inci Maddesi paragraf 1’de adıgeçen tüm taraflara onaylanmış birer kopyasını gönderecek olan Konsey Genel Sekreterine tevdi edilir.
Ek-2
GENEL EK

BÖLÜM 1

GENEL İLKELER

                1.1.  Standart
                Bu Ek’teki Tanımlar, Standartlar ve Geçiş Standartları, bu Ek’te belirtilen gümrük işlem ve uygulamalarına ve uygun olduğu hallerde Özel Ekler’deki rejim ve uygulamalara tatbik edilir.
                1.2.  Standart
                Bu Ek ve Özel Ekler’deki rejim ve uygulamalar için yerine getirilecek şartlar ve tamamlanacak gümrük işlemleri ulusal mevzuatta belirtilir ve mümkün olduğu kadar basit olur.
                1.3.  Standart
                Gümrük idaresi, işbirliğini artırmak ve ulusal hükümler ve uluslararası anlaşmalara uygun en etkin çalışma yöntemlerinin tesis edilmesine katılımı kolaylaştırmak için ticaret çevreleriyle resmi danışmanlık ilişkileri kurar ve sürdürür.
BÖLÜM 2
TANIMLAR
                Bu Sözleşme Eklerinin uygulanması bakımından;
                1. İtiraz, gümrüğün bir karar veya ihmalinden doğrudan etkilenen ve mağdur olduğunu düşünen ve yetkili idare karşısında telafisini isteyen kişi tarafından yapılan işlem;
                2. Vergi ve resimlerin tahakkuku, ödenecek vergi ve resimlerin tespiti;
                3. Defter ve belgeye dayalı kontrol, ilgili kişiler tarafından tutulan ilgili defter, kayıt, şirket sistemi, ve ticari verilerin incelenmesi yoluyla beyanın doğruluğu ve gerçekliği hususlarında gümrüğü ikna edecek önlemler;
                4. Eşya beyannamesinin kontrolü, eşya beyanının doğru bir şekilde yapıldığına  ve istenilen destekleyici belgelerin öngörülen şartları yerine getirdiğine ikna olmak amacıyla gümrük tarafından gerçekleştirilen eylemler, 
                5. Gümrük işlemlerinin tamamlanması, eşyanın yurtiçi kullanımına, ihraç edilmesi veya bir başka gümrük rejimine tabi tutulmasına izin vermek için gerekli gümrük işlemlerinin tamamlanması;
                6. Gümrük, gümrük mevzuatının uygulanması ve vergi ve resimlerin toplanmasından ve eşyanın ithali, ihracı, taşınması veya depolanması ile ilgili diğer kanun ve düzenlemelerin yerine getirilmesinden sorumlu hükümet birimi;
                7. Gümrük kontrolü, gümrük mevzuatına uygunluğu sağlamak üzere gümrük tarafından uygulanan önlemler;
                8. Gümrük vergileri, gümrük bölgesine giren veya çıkan eşyanın tabi olduğu gümrük tarifesinde yer alan vergiler;
                9. Gümrük işlemleri, gümrük mevzuatı uyarınca ilgili kişiler ve gümrük tarafından yerine getirilmesi gereken tüm muameleler
                10. Gümrük mevzuatı, eşyanın ithali, ihracı, taşınması veya depolanması ile ilgili olarak idaresi ve uygulaması özellikle gümrüğün sorumluluğunda olan kanuni  ve düzenleyici hükümler ve kanuni yetkisi kapsamında gümrük tarafından yapılan düzenlemeler;
                11. Gümrük idaresi, gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi ile yetkili gümrük idari birimi ve yetkili makamlarca bu amaç için tayin edilmiş bina ve müştemilatı veya diğer alanlar;
                12. Gümrük bölgesi, bir Akit Tarafın gümrük mevzuatının uygulandığı bölge;
                13. Karar, gümrüğün gümrük mevzuatı ile ilgili bir konudaki bireysel tasarrufu;
                14. Beyan sahibi, eşya beyanında bulunan veya adına beyanda bulunulan kişi;
                15. Ödeme tarihi, vergi ve resimlerin ödenmesi gereken tarih;
                16. Vergi ve resimler, ithalat ve/veya ihracat vergi ve resimleri;
                17. Eşyanın fiziki muayenesi, eşyanın cinsi, menşei, durumu, miktarı ve kıymetinin eşya beyannamesinde belirtilen hususlara uygunluğu konusunda ikna olmak için gümrük tarafından eşyanın fiziksel muayenesi;
                18. İhracat vergi ve resimleri, sağlanan hizmetin yaklaşık maliyeti ile sınırlı olan veya diğer ulusal makam adına gümrük tarafından tahsil edilen harçlar dışında, eşyanın ihracında veya ihracı dolayısıyla alınan gümrük vergileri ve diğer tüm vergiler, resimler veya harçlar;
                19. Eşya beyannamesi, gümrükçe öngörülen usule uygun olarak yapılan ilgili kişinin, eşyaya uygulanacak gümrük rejimini belirttiği ve bu rejimin uygulanması için gümrüğün talep ettiği hususları içeren beyan;
                20. İthalat vergi ve resimleri, sağlanan hizmetin yaklaşık maliyeti ile sınırlı olan veya diğer ulusal makam adına gümrük tarafından tahsil edilen harçlar dışında, eşyanın ithalatında veya ithalatı dolayısıyla alınan gümrük vergileri ve diğer tüm vergiler, resimler veya harçlar;
                21. Karşılıklı idari yardım, bir gümrük idaresinin bir başka gümrük idaresi adına veya onunla işbirliği ile gümrük mevzuatının usulünce uygulanması ve gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması ve müdahale edilmesi ile ilgili yaptığı işlem;
                22. İhmal, gümrüğün gümrük mevzuatı uyarınca usulüne uygun olarak kendisinden talep edilen  bir konuda makul bir süre içerisinde bir karar vermemesi veya bir fiilde bulunmaması; 
                23. Kişi, metinde aksi belirtilmedikçe gerçek ve tüzel kişiler;
                24. Eşyanın teslimi, gümrük işlemleri tamamlanan eşyanın ilgili kişinin kullanımına sunulmasını sağlamak üzere gümrük tarafından yapılan eylem;
                25. Geri ödeme, eşyaya ilişkin ödenmiş olan vergi ve resimlerin tamamının veya bir kısmının geri ödenmesi ve ödemenin yapılmadığı durumda tamamından veya bir kısmından feragat edilmesi;
                26. Teminat, gümrüğe karşı bir yükümlülüğün yerine getirileceğine dair gümrüğün ikna edilmesidir. Teminat çeşitli işlemlerden doğan yükümlülükleri kapsadığı takdirde "genel" olarak tanımlanır.
                27. Üçüncü taraf, ithalat, ihracat, eşyanın depolanması veya taşınması ile ilgili olarak bir başka kişi için veya onun adına gümrükle doğrudan ilişkide bulunan kişi;
                anlamına gelmektedir.
BÖLÜM 3
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI VE  DİĞER
GÜMRÜK İŞLEMLERİ
Yetkili Gümrük idareleri
                3.1. Standart
                Gümrük, eşyanın sunulabileceği veya gümrük işlemlerinin tamamlanabileceği gümrük idarelerini belirler. Bu gümrük idarelerinin yetkilerinin, yerlerinin ve çalışma saatlerinin belirlenmesinde göz önüne alınacak faktörler özellikle ticaretin gereksinimlerini içerir.
                3.2. Standart
                Gümrük, ilgili  kişinin isteği üzerine ve geçerli sayacağı nedenlerle, bir gümrük rejimi ve uygulamasına ilişkin görevlerini gümrük idarelerinden uzakta ve belirlenen çalışma saatleri dışında imkanlara bağlı olarak yerine getirir. Gümrük tarafından  tahsil edilecek masraflar sağlanan hizmetlerin yaklaşık maliyetiyle sınırlı tutulur.
                3.3. Standart
                Gümrük  idarelerinin ortak sınır geçişlerinde bulunduğu durumlarda ilgili gümrük  idareleri çalışma saatleri ve bu idarelerin yetkilerinde uyum sağlarlar.
                3.4. Geçiş Standardı
                Ortak sınır geçişlerinde ilgili gümrük idareleri mümkün olduğu durumlarda ortak kontroller gerçekleştirirler.
                3.5. Geçiş Standardı
                Gümrük, ortak sınır geçişinde yeni bir gümrük idaresi kurma veya mevcut gümrük idaresini değiştirmeye niyetli olduğunda, ortak kontrollerin kolaylaştırılması amacıyla bitişik  gümrük idaresi kurulması için komşu gümrüklerle mümkün olduğunca işbirliğinde bulunur.
Beyan sahibi
                (a) Beyan sahibi sıfatıyla hareket edebilen kişiler
                3.6. Standart
                Ulusal mevzuat kişinin hangi şartlar altında beyan sahibi sıfatı ile hareket edebileceğini belirler.
                3.7. Standart
                Eşya üzerinde tasarruf hakkına sahip herhangi bir kişi, beyan sahibi sıfatıyla hareket eder.
                (b) Beyan sahibinin sorumlulukları
                3.8. Standart
                Beyan sahibi, gümrüğe karşı eşya beyannamesinde belirtilen bilgilerin doğruluğu ile  vergi ve resimlerin ödenmesinden sorumludur.
                (b) Beyan sahibinin hakları
                3.9. Standart
                Eşya beyannamesi vermeden önce, beyan sahibine gümrük tarafından tespit edilen bazı şartlar dahilinde;
                a) eşyayı kontrol etme, ve
                b) numune alma hakkı tanınır.
                3.10. Standart
                Gümrük, gümrük kontrolü altında alınmasına izin verdiği numuneler için, bu numunelerin ilgili sevkıyata ilişkin eşya beyannamesinde yer alması şartı ile ayrı bir eşya beyannamesi talep etmez.
Eşya beyannamesi
                (a) Eşya beyannamesinin şekli ve içeriği
                3.11. Standart
                Eşya beyannamesinin içeriği Gümrük tarafından belirlenir. Eşya beyannamesinin sayfa şekli, BM formatına uygun olur.
                Gümrük işlemlerinin, bilgisayar sistemi ile tamamlanması için elektronik olarak  verilen beyannamelerin şekli bilgi teknolojisine ilişkin Gümrük İşbirliği Konseyi Tavsiye Kararlarında belirtildiği üzere elektronik bilgi değişimine ilişkin uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
                3.12. Standart
                Gümrük, eşya beyannamesinde yer alması gereken bilgileri,  vergi ve resimlerin tahsili ve tahakkuku, istatistiklerin derlenmesi ve gümrük mevzuatının uygulanması için gerekli gördükleri hususlarla sınırlı tutar.
                3.13. Standart
                Gümrükçe geçerli sayılacak nedenlerle, beyan sahibinin eşya beyannamesi hazırlamak için gerekli tüm bilgilere sahip olmadığı durumda gümrükçe gerekli görülen hususları içermesi ve beyan sahibinin belirlenen sürede tamamlamayı üstlenmesi kaydıyla  geçici veya eksik eşya beyannamesi verilmesine izin verilir.
                3.14. Standart
                Gümrüğün, geçici veya eksik bir eşya beyannamesini tescil etmesi halinde, eşyaya uyan tarife tatbiki ile tamamlanmış ve doğru eşya beyannamesi ilk kez verildiğinde eşyaya uyan tarife tatbiki arasında fark bulunmaz.
                Uygulanabilir vergi ve resimlerin tahsilini sağlamak üzere gerekli olan teminat verildiği takdirde eşyanın teslimi geciktirilmez.
                3.15. Standart
                Gümrük, eşya beyannamesinin aslı ve gerekli olan asgari sayıda nüshasının verilmesini talep eder.
                (b) Beyannameyi tevsik edici belgeler
                3.16. Standart
                Gümrük, eşya beyannamesini tevsik için kontrol işlemine imkan vermek ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin tüm gereklere riayet edilmesini sağlamak için sadece gerekli olan belgeleri talep eder.
                3.17. Standart
                Tevsik edici belgelerin, gümrük tarafından geçerli sayılacak nedenlerle, eşya beyannamesi ile verilememesi halinde gümrük, belirlenen süre zarfında bu belgelerin hazırlanmasına izin verir.
                3.18. Geçiş Standardı
                Gümrük, tevsik edici belgelerin elektronik yollarla verilmesine izin verir.
                3.19. Standart
                Gümrük, eşya beyannamesinin işleme tabi tutulmasında gerekli olanlar hariç, tevsik edici belgedeki hususların tercümesini istemez.
Beyannamenin Verilmesi, Tescil Edilmesi ve Kontrol Edilmesi
                3.20. Standart
                Gümrük, eşya beyannamenin belirlenmiş herhangi bir gümrük idaresine verilmesine izin verir.
                3.21. Geçiş Standardı
                Gümrük,  eşya beyannamesinin elektronik yollarla verilmesine izin verir.
                3.22. Standart
                Eşya beyannamesi, gümrükçe belirlenen saatler içinde verilir.
                3.23. Standart
                Ulusal mevzuat, eşya beyannamesinin verilmesi hususunda belirli bir süre tespit ettiği takdirde, izin verilen bu süre, beyan sahibinin eşya beyannamesini tamamlamasına ve tevsik edici belgeleri elde etmesine imkan vermesi için yeterli olur.
                3.24. Standart
                Gümrük, beyan sahibinin isteği üzerine ve gümrükçe geçerli sayılacak nedenlerle eşya beyannamesinin verilmesi için tanınan süreyi uzatır.
                3.25. Standart
                Ulusal mevzuat, eşyanın varışından önce eşya beyannamesinin ve tevsik edici belgelerin verilmesi ve tescil edilmesini veya kontrol edilmesini hükme bağlar.
                3.26. Standart
                Gümrük, eşya beyannamesini tescil edemediği takdirde gerekçeleri beyan sahibine bildirir.
                3.27. Standart
                Gümrük, halihazırda verilmiş olan eşya beyannamesinde beyan sahibinin değişiklik yapmasına, talep alındığı sırada beyannamenin kontrol edilmesine veya eşyanın muayenesine başlamamış olması kaydıyla izin verir.
                3.28. Geçiş Standardı
                Eşya beyannamesinin kontrolüne başladıktan sonra talepte bulunulması halinde, gümrük, beyan sahibinin beyannameyi değiştirmesine, beyan sahibi tarafından verilen nedenleri geçerli saydığı takdirde izin verir.
                3.29. Geçiş Standardı
                Beyan sahibinin eşya beyannamesini geri almasına veya başka bir gümrük rejimi beyanında bulunmasına, talebin eşyanın tesliminden önce yapılması ve nedenlerin gümrükçe geçerli sayılması halinde izin verilir.
                3.30. Standart
                Eşya beyannamesinin kontrolü, tesciliyle aynı zamanda veya mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılır.
                3.31. Standart
                Eşya beyannamesinin kontrol edilmesi amacı ile gümrük, sadece gümrük mevzuatına uygunluğu sağlamak için gerekli gördüğü eylemlerde bulunur.
İzin sahibi kişilere mahsus  özel işlemler
                3.32. Geçiş Standardı
                Gümrüğün gereklerine riayet etme hususunda uygun bir sicile ve ticari kayıtlarının idaresi için yeterli bir sisteme sahip olma dahil, gümrük tarafından belirlenen kriterleri karşılayan izin sahibi kişiler için gümrük:
                - eşyanın tanımlanması için gerekli asgari bilginin temin edilmesi üzerine eşyanın teslimine ve nihai eşya beyannamesinin daha sonra tamamlanmasına izin verilmesine;
                - eşyanın gümrük işlemlerinin, beyan sahibinin mekanında veya gümrükçe izin verilen diğer bir yerde tamamlanmasına;
                ve buna ek olarak mümkün olduğu ölçüde:
                - eşyanın sık sık aynı kişi tarafından ithal veya ihraç edildiği durumda belirli bir süre içinde tüm ithalat veya ihracatlar için tek bir eşya beyannamesine izin verilmesine,
                - vergi ve resim yükümlüklerinin kendilerince tahakkuk edilmesi ve uygun olduğu durumda diğer gümrük gerekliliklerine uyumu sağlamak için izin sahibi kişilerin ticari kayıtlarını kullanmasına;
                - sonradan tamamlayıcı bir eşya beyannamesiyle  desteklenmek kaydıyla eşya beyannamesinin izin sahibi kişinin kayıtlarına geçilerek verilmesine;
                imkan sağlar.
Eşyanın Muayenesi
                (a) Eşyanın muayenesi için gereken süre
                3.33. Standart
                Gümrük, beyan edilen eşyanın muayenesine karar verirse, bu muayene eşya beyannamesinin tescil edilmesinden sonra en kısa sürede yapılır.
                3.34. Standart
                Muayenelerin planlanmasında canlı hayvanlar, bozulabilir eşya ve gümrüğün aciliyet gördüğü  diğer eşyaya öncelik verilir.
                3.35. Geçiş Standardı
                Eşyanın diğer yetkili makamlar tarafından da kontrol edilmesi gerektiği ve gümrük tarafından muayene yapılması planlandığı takdirde gümrük, muayenelerin koordine edilmesi ve mümkünse aynı zamanda gerçekleştirilmesini temin eder.
                (b) Eşyanın muayene edilmesinde beyan sahibinin hazır bulunması
                3.36. Standart
                Gümrük, beyan sahibinin eşyanın muayenesinde hazır bulunma veya temsil edilme talebini değerlendirir. Bu tür talepler, olağandışı koşullar bulunmadığı takdirde yerine getirilir.
                3.37. Standart
                Gümrük yararlı görürse muayeneyi kolaylaştırmak için gümrüğe  gerekli yardımda bulunması amacıyla beyan sahibinin eşyanın muayenesinde hazır bulunmasını veya temsil edilmesini ister.
                (c) Gümrük tarafından numune alınması
                3.38. Standart
                Numuneler, gümrük tarafından sadece gerekli görüldüğü takdirde beyan edilen eşyanın tarife tanımının veya kıymetinin tespit edilmesi ya da ulusal mevzuatın diğer hükümlerinin uygulanması amacıyla alınır. Alınan numuneler mümkün olduğu kadar küçük olur.
Hatalar
                3.39. Standart
                Gümrük, hataların kasıtlı olmadığına ve hile niyeti ya da ağır ihmal bulunmadığına kanaat getirdiği takdirde hatalar için büyük cezalar yüklemez. Söz konusu hataların tekrar edilmesini önlemek için gerekli olduğunu düşünürse ancak amacı aşmayacak şekilde bir ceza yükleyebilir.
Eşyanın Teslimi
                3.40. Standart
                Beyan edilen eşya, gümrük tarafından  muayenesi yapıldıktan sonra veya muayene yapmamaya karar verildikten hemen sonra ;
                - bir suç bulunmaması;
                - ithal veya ihracat belgesi ya da gerekli diğer belgelerin alınması;
                - ilgili işleme ilişkin tüm izinlerin  verilmesi; ve
                - vergi ve resimlerin ödenmesi veya tahsillerini sağlayacak gerekli önlemlerin alınması şartıyla
                teslim edilir.
                3.41. Standart
                Gümrük, beyan sahibinin eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanması ile ilgili tüm işlemleri sonradan tamamlayacağına kanaat getirdiği takdirde, beyan sahibinin ilgili sevkıyatın ana hususlarını içeren ticari ya da resmi belgeyi ibraz etmesi ve gerekli görülürse uygulanacak vergi ve resimlerin tahsilini sağlamak üzere teminat vermesi kaydı ile eşyayı teslim eder.
                3.42. Standart
                Gümrük, numunelerin laboratuar tahliline, ayrıntılı teknik dokümanlara veya uzmanlara danışılmasına ihtiyaç duyulduğuna karar verirse gerekli teminatın verilmesi ve eşyanın yasak veya kısıtlamalara tabi olmadığına kanaat getirmesi kaydıyla bu tür muayenenin sonuçları bilinmeden önce eşyayı teslim eder.
                3.43. Standart
                Bir ihlal tespit edildiği takdirde gümrük, eşyanın müsadere konusu olmaması veya eşyaya sonraki bir aşamada kanıt olarak ihtiyaç duyulmaması ve beyan sahibinin vergi ve resimleri ödemesi ve herhangi ek vergi ve resimler ile yüklenecek cezanın tahsil edilmesini temin etmek üzere teminat vermesi kaydıyla eşyayı teslim etmeden önce idari veya yasal işlemlerin tamamlanmasını beklemez.
Eşyanın terki veya imha edilmesi
                3.44. Standart
                Eşyanın yurtiçi kullanım için henüz teslim edilmediği veya diğer bir gümrük rejimine tabi tutulduğu durumda ve bir suç tespit edilmemiş olması kaydıyla ilgili kişinin vergi ve resimleri ödemesinin talep edilmemesi ve geri ödemeye hak kazanması aşağıdaki hallerde mümkündür:
                - beyan sahibinin isteği üzerine ve gümrüğün kararı uyarınca eşyanın Hazineye terk edilmesi, gümrük kontrolü altında imha edilmesi veya ticari açıdan değersiz kılınması. Doğacak her türlü masraf ilgili kişi tarafından üstlenilir.
                - eşya kaza veya mücbir sebep sonucu imha olur veya telafi edilemeyecek şekilde kayba uğrarsa bu imha ve kaybın  gümrük tarafından kabul edilebilir olması;
                - eşyanın tabiatı nedeniyle eksilme meydana gelmesi ve bunun gümrük tarafından kabul edilebilir  olması.
                İmhadan arta kalan atık ve  döküntüler yurtiçinde kullanılacaksa veya ihraç edilecekse, atık ve döküntüler bu halde ithal edildiğinde veya ihraç edildiğinde uygulanabilecek vergi ve resimlere  tabi olur.
                3.45. Geçiş Standardı      
                Gümrüğün izin verilen süre içinde beyan edilmemiş veya bir suç ortaya çıkarılmamış olmasına rağmen teslim edilmemiş eşyayı satması halinde vergi ve resimler ile tüm ücret ve masrafların çıkarılmasından sonra, bu satışın hasılatı hak sahiplerine veya mümkün olmadığı takdirde belirli bir süre için hak sahiplerinin kullanımlarına bırakılır.   
BÖLÜM 4
VERGİ VE RESİMLER
A. VERGİ VE RESİMLERİN TAHAKKUKU, TAHSİLİ VE ÖDENMESİ
                4.1.  Standart
                Ulusal mevzuat, vergi ve resimleri doğuran halleri belirler.
                4.2.  Standart
                Vergi ve resimlerin tahakkuk edildiği süre ulusal mevzuatta belirtilir. Tahakkuk, eşya beyannamesi verildikten sonra veya mükellefiyet başka türlü doğduktan sonra en kısa sürede yapılır.
                4.3.  Standart
                Vergi ve resimlerin tahakkukunun dayandırıldığı unsurlar ve belirlendikleri koşullar ulusal mevzuatta belirtilir.
                4.4.  Standart
                Vergi ve resimlerin oranları resmi yayınlarda belirtilir.
                4.5.  Standart
                Ulusal mevzuat, vergi ve resimlerin oranlarını tayin etmek amacı ile dikkate alınacak zaman dilimini belirler.
                4.6.  Standart
                Ulusal mevzuat, vergi ve resimlerin ödenmesinde kullanılabilecek yöntemleri belirler.
                4.7.  Standart
                Ulusal mevzuat, vergi ve resimleri ödemekle yükümlü kişi(leri) belirler.
                4.8.  Standart
                Ulusal mevzuat, ödemenin yapılması gereken tarihi ve yeri belirler.
                4.9.  Standart
                Ulusal mevzuat ödeme tarihini eşyanın tesliminden sonraki tarih olarak belirlediğinde, bu tarih eşyanın tesliminden sonra en az 10 gün olur. Eşyanın teslimi ile ödeme tarihi arasındaki süre için faiz işlemez.
                4.10. Standart
                Ulusal mevzuat, zamanında ödenmeyen vergi ve resimlerin tahsili için gümrüğün yasal işlemleri başlatabileceği süreyi belirler.
                4.11.  Standart
                Ulusal mevzuat, ödeme tarihinde ödenmemiş olan vergi ve resimlere uygulanacak faiz oranını ve bu faizin uygulanma şartlarını belirler.
                4.12 . Standart
                Vergi ve resimler ödendiğinde, ödemeye ilişkin başka bir kanıt olmadığı taktirde, ödemeyi yapan kişiye ödemenin ispatı olarak bir makbuz verilir.
                4.13. Geçiş Standardı
                Ulusal mevzuat, belli bir miktarın altında vergi ve resimlerin tahsil edilmeyeceği asgari gümrük vergi ve resim kıymet ve/veya miktarını belirtir.
                4.14.  Standart
                Gümrük, eşya beyannamesinde veya vergi ve resimlerin tahakkukunda yapılan hataların yasal olarak tahsil edilecek veya tazmin edilecek vergi ve resimlerin miktarından daha az tahsil edilmesine sebebiyet verdiğini veya vereceğini tespit ederse, hataları düzeltir ve eksik miktarı tahsil eder. Ancak, bu miktar ulusal mevzuatta belirtilen asgari miktardan az ise gümrük bu miktarı tahsil veya tazmin etmez.
B.  GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİNİN ÖDENMESİNİN ERTELENMESİ
                4.15.  Standart
                Ulusal mevzuat vergi ve resimlerin ödenmesinin ertelenmesine imkan sağladığında, böyle bir kolaylığa izin verilen şartları belirtir.
                4.16.  Standart
                Ertelenmiş ödemede mümkün olduğu ölçüde faiz işletilmez.
                4.17.  Standart
                Vergi ve resimlerinin ertelenmiş ödeme süresi en az 14 gündür.
C.  GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİNİN  GERİ ÖDENMESİ
                4.18.  Standart
                Tahakkuklarındaki bir hata sonucunda vergi ve resimlerin fazla tahsil edildiğinin tespiti halinde geri ödeme sağlanır.
                4.19. Standart
                Kusurlu olduğu ya da ithalat veya ihracat esnasında üzerinde mutabakata varılan özelliklere uygun olmadığı saptanan ve tedarikçiye ya da tedarikçi tarafından tayin edilen diğer bir kişiye iade edilen ithalata ya da ihracata konu eşyaya aşağıdaki koşullara tabi olmak kaydıyla geri ödeme sağlanır:
                - Eşyanın ithal ülkesinde işlenmemiş, tamir edilmemiş veya kullanılmamış olması ve makul bir süre içerisinde yeniden ihraç edilmesi,
                - Eşyanın ihraç ülkesinde işlenmemiş, tamir edilmemiş veya kullanılmamış olması ve makul bir süre içerisinde yeniden ithal edilmesi,
                Ancak, eşyanın kullanımı, eğer bu tür kullanım eşyaya ilişkin noksanlıkları veya eşyanın yeniden ithal veya ihracına sebebiyet veren diğer şartları ortaya çıkarmak için zorunlu ise, vergi ve resimlerin geri ödenmesini engellemez.
                Yeniden ihracat veya yeniden ithalata bir alternatif olarak, eşya Hazineye bırakılabilir veya gümrük makamlarının vereceği karara göre gümrük kontrolü altında imha edilebilir veya ticari olarak değersiz hale getirilebilir. Ancak, bu tür terk veya imha Hazineye herhangi bir maliyet yüklememelidir.
                4.20.  Geçiş Standardı
                Başlangıçta bir gümrük işlemi için beyan edilen ve vergi ve resimleri ödenen eşyanın bir başka gümrük işlemine geçişine gümrük tarafından izin verildiğinde, geri ödeme, ödenmiş olan ve yeni işlem kapsamında ödenmesi gereken miktarı aşan vergi ve resimlerinden oluşur.
                4.21.  Standart
                Geri ödemeye ilişkin karara gecikmeye mahal verilmeksizin varılır ve ilgili kişilere yazılı olarak bildirilir; fazla ödenen miktarın geri verilmesi, söz konusu talebe ilişkin gerekli incelemeler yapıldıktan sonra mümkün olduğu kadar kısa sürede gerçekleştirilir.
                4.22.  Standart
                Gümrük tarafından vergi ve resimlerin tahakkuk esnasında gümrüğün hatası nedeniyle fazla alındığı tespit edilirse, geri ödeme öncelikli olarak gerçekleştirilir.
                4.23.  Standart
                Aşılması halinde geri ödeme taleplerinin kabul edilmeyeceği süre sınırlarının konulması durumunda, bu sınırlar geri ödemenin sağlanabilmesi için her bir olayın içerebileceği farklı durumları dikkate alacak şekilde yeterli uzunlukta olur.
                4.24. Standart
                Söz konusu miktar ulusal mevzuatta belirlenen asgari miktardan az ise geri ödeme yapılmaz.
BÖLÜM 5
TEMİNAT
                5.1. Standart
                Ulusal mevzuat, teminatı gerektiren durumları sayar ve teminatın sağlanma şekillerini  belirler.
                5.2.  Standart
                Gümrük  teminat miktarını belirler.
                5.3.  Standart
                Teminat vermesi istenen kişinin, gümrük tarafından kabul edilmek kaydıyla, herhangi bir teminat türünü seçmesine izin verilir.
                5.4.  Standart
                Gümrük, ulusal mevzuat olanak tanıdığında, yükümlülüğün yerine getirileceği hususunda ikna edilirse teminat talep etmez.
                5.5. Standart
                Teminat bir gümrük rejiminden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere  istendiğinde gümrük, özellikle gümrük bölgesindeki farklı gümrüklerde düzenli olarak eşya beyanında bulunan beyan sahiplerinden genel bir teminat kabul eder.
                5.6. Standart
                Teminat istenildiğinde, verilecek teminatın miktarı mümkün olduğu kadar düşük tutulur ve teminatın vergi ve resimlerinin ödenmesine ilişkin olduğu hallerde, miktarı tahakkuk edebilecek vergi ve resimlerin miktarını aşamaz. 
                5.7. Standart
                Bir teminat verildiğinde, teminat  alınmasını gerektiren yükümlülüklerin yerine getirildiği hususunda gümrüğün ikna edilmesinden sonra teminat çözülür.
BÖLÜM 6
GÜMRÜK KONTROLÜ
                6.1.  Standart
                Taşıma araçları da dahil olmak üzere gümrük bölgesine giren veya çıkan tüm eşya vergi ve resimlere  konu olsun olmasın gümrük kontrolüne tabi tutulur.
                6.2.  Standart
                Gümrük kontrolü, gümrük  mevzuatına uygunluğu sağlayacak ölçüyle sınırlıdır.
                6.3.  Standart
                Gümrük kontrolünün yapılmasında gümrük makamları risk yönetimini kullanır.
                6.4.  Standart
                Gümrük, hangi kişilerin ve taşıma araçları da dahil olmak üzere hangi eşyanın muayene edileceğini ve muayenenin kapsamını belirlemek için risk analizini kullanır.
                6.5.  Standart
                Gümrük, risk yönetimini desteklemek için uygun bir ölçüm stratejisi benimser.
                6.6.  Standart
                Gümrük kontrol sistemleri, defter ve belgeye dayalı kontrolü de kapsar.
                6.7.  Standart
                Gümrük, diğer gümrük idareleri ile işbirliğine gidebilir ve gümrük kontrolünü arttırmak için karşılıklı idari yardımda bulunur.
                6.8.  Standart
                Gümrük, ticaret erbabı ile işbirliği ve gümrük kontrolünü arttırmak için Mutabakat Zaptı imzalama yollarını araştırır.
                6.9.  Geçiş Standardı
                Gümrük, gümrük kontrolünü arttırmak için bilgi teknolojisi ve elektronik ticareti mümkün olan en geniş kapsamda  kullanır.
                6.10. Standart
                Gümrük, ticaret erbabının ticari sistemlerinin gümrük işlemleri üzerinde bir etkiye sahip olması halinde, gümrüğün gerekliliklerine uygunluğu sağlamak üzere bu sistemleri değerlendirir.
BÖLÜM 7
BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN UYGULANMASI
                7.1.  Standart
                Gümrük, gümrük ve ticaret erbabı için maliyet etkin ve verimli olduğunda gümrük işlemlerini desteklemek için bilgi teknolojisini uygular. Gümrük, bilgi teknolojisinin uygulanma koşullarını belirler.
                7.2.  Standart
                Gümrük, bilgisayar uygulamalarına geçtiğinde uluslararası olarak kabul edilen standartları kullanır.
                7.3.  Standart
                Bilgi teknolojisi, doğrudan etkilenen tüm ilgili taraflarla mümkün olduğunca çok istişareler gerçekleştirilerek yürütülür.
                7.4.  Standart
                Yeni veya revize edilmiş ulusal mevzuat;
                - basılı evrak ihtiyaçlarına bir alternatif olarak elektronik ticaret yöntemlerini,
                - basılı evraka dayalı doğrulama yöntemlerinin yanı sıra elektronik doğrulama  yöntemlerini,
                - gümrüğün bilgileri kendi kullanımı için alıkoyma ve uygun  olduğunda bu bilgiyi diğer gümrük idareleri ve yasal olarak onaylanmış diğer bütün taraflarla elektronik ticaret teknikleri yolu ile değişme hakkını,
                sağlar.
BÖLÜM 8
GÜMRÜK İLE ÜÇÜNCÜ TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
                8.1.  Standart
                İlgili kişiler, gümrük ile doğrudan ya da kendi namına hareket etmek üzere üçüncü bir kişi tayin ederek  muamelede bulunma seçeneğine sahiptirler.
                8.2.  Standart
                Ulusal mevzuat, bir kişinin bir başka kişi için veya onun adına gümrük idareleri ile yapacağı muamelelere ilişkin şartları belirler ve üçüncü tarafların gümrüklere karşı vergi ve resimler ve usulsüzlükler açısından sorumluluklarını belirtir.
                8.3.  Standart
                Kendi adına iş yapan ilgili kişiye uygulanan gümrük muameleleri, üçüncü bir kişi tarafından ilgili kişi adına yürütülen gümrük muamelelerinden daha az kayırıcı veya daha katı şartlara sahip olmaz.
                8.4.  Standart
                Üçüncü taraf olarak tayin edilen bir kişi, gümrük işlemleri açısından adına tayin edildiği kişi ile aynı haklara sahiptir.
                8.5.  Standart
                Gümrük, ticaret erbabı ile yaptığı resmi istişarelere üçüncü tarafların katılımını sağlar.
                8.6.  Standart
                Gümrük, üçüncü bir  kişi ile muamelede bulunmayacağı şartları belirler.
                8.7.  Standart
                Gümrük, üçüncü tarafa muamelede bulunmayacağı kararını yazılı olarak bildirir.
BÖLÜM 9
GÜMRÜK MAKAMLARI TARAFINDAN VERİLEN BİLGİ,
KARARLAR VE KURALLAR

A.  GENEL UYGULAMA BİLGİSİ
                9.1.  Standart
                Gümrük, gümrük mevzuatına ilişkin bütün genel uygulama bilgisini her ilgili kişiye sağlar.
                9.2.  Standart
                Kullanıma sunulmuş bilginin, gümrük mevzuatı, idari düzenlemeler veya şartlardaki değişiklikler nedeniyle tadil edilmesi  gerektiğinde gümrük, ön bildirime bir engel olmaması kaydıyla, ilgili kişilerin değişikleri göz önüne almalarına imkan tanımak üzere yürürlüğe girmesinden yeterince önce revize edilen bilgiyi kullanıma hazır hale getirir.
                9.3.  Geçiş Standardı
                Gümrük, bilgi tedarikini geliştirmek için bilgi teknolojisini kullanır.
B.  ÖZEL NİTELİKLİ BİLGİ
                9.4.  Standart
                Gümrük, ilgili kişinin talebi üzerine, mümkün olduğu kadar çabuk ve doğru olarak, ilgili kişi tarafından istenilen özel durumlara ilişkin ve gümrük mevzuatına ait bilgiyi sağlar.
                9.5.  Standart
                Gümrük, sadece özel olarak istenilen bilgiyi değil aynı zamanda ilgili kişinin bilmesi gerektiğini düşündüğü diğer ilgili bilgileri de sağlar.
                9.6.  Standart
                Gümrük bilgi verdiğinde, gümrüğü ya da üçüncü tarafları etkileyen özel veya gizli nitelikli hususları, ulusal mevzuat bu tip açıklamayı gerektirmedikçe veya buna izin vermedikçe, ifşa etmeyeceğini temin eder.
                9.7.  Standart
                Gümrük bilgiyi ücretsiz sağlayamadığında, ücret, sağlanan hizmetin yaklaşık maliyetiyle sınırlıdır.
KARARLAR VE HÜKÜMLER
                9.8.  Standart
                İlgili kişinin yazılı talebi üzerine, gümrük kararını ulusal mevzuatta belirtilen süre içerisinde yazılı olarak bildirir. Alınan kararın ilgili kişinin aleyhine olması halinde bunun sebepleri belirtilir ve itiraz hakkı sağlanır.
                9.9.  Standart
                Gümrük, gerekli olduğunu düşündüğü bütün bilgiye sahip olması kaydıyla ilgili kişinin talebi üzerine bağlayıcı hükümler verir.
BÖLÜM 10
GÜMRÜK KONULARINDA İTİRAZ

A.  İTİRAZ HAKKI
                10.1.  Standart
                Ulusal mevzuat gümrük konularında  itiraz hakkını sağlar.
                10.2.  Standart
                Gümrüğün bir kararı veya ihmalinden doğrudan etkilenen herhangi bir kişi itiraz hakkına sahiptir.
                10.3.  Standart
                Gümrüğün bir kararı veya ihmalinden doğrudan etkilenen kişiye gümrük idaresine talepte bulunduktan sonra, ulusal mevzuatta belirtilen süre içerisinde, bu kararın veya ihmalin sebepleri bildirilir. Bu, bir itiraza neden olabilir veya olmayabilir.
                10.4.  Standart
                Ulusal mevzuat gümrüğe ilk itiraz hakkını sağlar.
                10.5.  Standart
                Gümrüğe itiraz reddedildiğinde, itiraz eden kişi gümrükten bağımsız bir kuruma temyiz hakkına sahiptir.
                10.6.  Standart
                Son durumda, itiraz eden kişi adli bir makama itiraz hakkına sahiptir.
İTİRAZIN ŞEKLİ VE GEREKÇESİ
                10.7.  Standart
                İtiraz yazılı olur ve itirazın dayandırıldığı gerekçeleri belirtir.
                10.8.  Standart
                Gümrüğün aldığı bir karara karşı itirazın yapılması için bir süre sınırı konur ve bu süre, itiraz eden kişi için itirazı hazırlamak ve itiraz edilen karar ile ilgili çalışmalar yapacak yeterlilikte olur.
                10.9.  Standart
                Gümrüğe itiraz edildiğinde, gümrük, itiraz ile birlikte destekleyici kanıtları istemez ancak, bu kanıtların sunulması için uygun şartlar altında makul bir süre verir.
C. İTİRAZIN İNCELENMESİ
                10.10 . Standart
                Gümrük, itiraza ilişkin hükümleri ve yazılı bildirimi itiraz eden kişiye en kısa sürede iletir.
                10.11.  Standart
                Gümrüğe yapılan itiraz reddedildiğinde, gümrük bunun nedenlerini yazılı olarak bildirir ve itiraz sahibine idari veya bağımsız bir makama temyiz için müracaat edebileceğini ve itirazda bulunulacak süre sınırlarını bildirir.
                10.12.  Standart
                İtiraz haklı görüldüğünde, gümrük idaresi, karar aleyhine itirazda bulunacağı haller dışında, kararını veya bağımsız ya da adli makamın hükmünü mümkün olan en kısa süre içerisinde yürürlüğe koyar.

Bu Sözleşmenin İngilizce dilindeki metni 31/3/2006 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder