28 Mayıs 2012 Pazartesi

Avrupa Birliği’nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi


01 Eylül 2010
Kalkınma Bakanlığı
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı
Çalışma Raporu 3

Avrupa Birliği’nin
Bilgi Toplumu Politikaları ve
Avrupa için
Sayısal Gündem Girişimi
Aralık 2011AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BİLGİ TOPLUMU POLİTİKALARI
VE                                                                                                
AVRUPA İÇİN SAYISAL GÜNDEM GİRİŞİMİ
ÇALIŞMA RAPORU - 3

SEDAT YAŞA
YASİN ÇOLAK
Kalkınma Bakanlığı
Bilgi Toplumu Dairesi
Aralık 2011 – ANKARA
www.bilgitoplumu.gov.tr
Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.
Sorumluluğu yazarlarına aittir.1
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER 1
YÖNETİCİ ÖZETİ 3
1. AB’NİN BİLGİ TOPLUMUNA İLİŞKİN ÖNCEKİ STRATEJİ VE GİRİŞİMLERİ 5
1.1.   E-AVRUPA GİRİŞİMİ VE LİZBON STRATEJİSİ 6
1.2.   E-AVRUPA 2005 9
1.3.   İ2010: BÜYÜME VE İSTİHDAM İÇİN AVRUPA BİLGİ TOPLUMU 10
2. AVRUPA İÇİN SAYISAL GÜNDEM 13
2.1.  SAYISAL GÜNDEM NEDİR? 13
2.2. SORUNSAL ALANLAR 17
BÖLÜNMÜŞ SAYISAL PAZAR 17
BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK EKSİKLİĞİ 17
SİBER SUÇLAR VE ARTAN GÜVENSİZLİK RİSKİ 18
AĞLARDA YETERSİZ YATIRIMLAR 18
YETERSİZ ARAŞTIRMA VE İNOVASYON FAALİYETLERİ 18
YETERSİZ SAYISAL OKURYAZARLIK VE BECERİLER 19
SOSYAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE KAÇAN FIRSATLAR 19
2.3. SAYISAL GÜNDEM ÖNCELİKLERİ 19
ORTAK SAYISAL PAZAR 19
BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 19
GÜVEN VE GÜVENLİK 20
YÜKSEK HIZLI İNTERNET 20
ARAŞTIRMA VE YENİLİKÇİLİK 20
E-BECERİLERİ GELİŞTİRMEK 20
SOSYAL SORUNLAR İÇİN BİT 21
2.4. UYGULAMA VE YÖNETİŞİM 21
3. SAYISAL GÜNDEM’İN BAŞLICA HUKUKİ EYLEMLERİ / EYLEM
TEKLİFLERİ 23
ETKİN SAYISAL ORTAK PAZAR 23
BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 24
GÜVEN VE GÜVENİLİRLİK 24
YÜKSEK HIZLI İNTERNET 24
SAYISAL OKURYAZARLIK, BECERİLER VE İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ 24
BİT’İN SOSYAL KATKILARI 25
4. ANA PERFORMANS HEDEFLERİ 26
GENİŞBANT HEDEFLERİ 26
ORTAK SAYISAL PAZAR 262
SAYISAL İÇERME 26
KAMU HİZMETLERİ 27
ARAŞTIRMA VE YENİLİKÇİLİK 27
DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİ 27
5. SONUÇ 28
6. KAYNAKÇA 30
EK: AVRUPA İÇİN SAYISAL GÜNDEM EYLEM PLANI 313
YÖNETİCİ ÖZETİ
Tarih, gerek ekonomik gerekse sosyo-kültürel olarak etkin olan ulusların, büyük
ölçüde, bilgi birikimlerinin diğerlerine oranla nicelik ve nitelik bakımından ileride olmalarının
avantajlarını değerlendirerek yükseldiklerini kanıtlayan örneklerle doludur.  İnsanlığın
geçmişten günümüze küreselleşensürecinde her dönemin kendine özgü unsurları
bulunmaktadır.
1
İnsanlığın  beş bin yıllık kısa tarihinde  tarım devrimi birinci dalga, sanayi
devrimi ikinci dalga, enformasyon devrimi veya bilgi toplumundaki gelişmeler ise “üçüncü
dalga” olarak nitelendirilmektedir. Sosyo-ekonomik gelişme sürecinde başta insan faktörü ve
bilgi olmak üzere tüm alanlarda yapısal değişimi gerekli kılan, sanayi toplumunun uzantısı
olarak ortaya çıkan bilgi toplumu, “bilgi ekonomisi”, “sanayi-sonrası toplum”, “bilişim
toplumu”, “bilgi çağı” ve benzeri şekillerde ifade edilmektedir. Üçüncü dalga, ekonomik,
sosyal, kültürel ve siyasal alanda yeni bir yaşam biçimi getirmektedir.
2
Özü  itibarıyla, bilginin; sermaye, insan gücü ve maddi kaynakların yanında stratejik
bir üretim faktörü olarak kullanıldığı toplumlara "Bilgi Toplumu" denmektedir. Bir başka
deyişle, bilgi toplumunun teknoloji ve bilgi temelinde şekillenen ve itici gücünü
küreselleşmenin dinamizminden alarak gelişme gösteren sanayi sonrası toplum biçimi olduğu
da söylenmektedir. Bilgi toplumunda temel kaynak bilgi; bilgi toplumunun gelişmesini
sağlayan faktör ise bilişim teknolojileridir. Bu noktada, sanayi toplumunda refah yaratmanın
temel unsuru olan sanayi sektörü yerini bilgi sektörüne bırakmaktadır.
3
Bu kapsamda özellikle Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) artan önemiyle beraber
hayatın tüm alanlarına nüfuz etmesi, yaşamsal faaliyetlerin önemli bir kısmında yer alması,
gelişmenin, ilerlemenin olmazsa olmaz araçlarından biri haline gelmesi, ekonomik ve
sosyolojik etkisini her geçen gün biraz daha pekiştirmektedir. Finansal krizlerin etkilerinin
derinden hissedildiği ve  ciddi yapısal finansal sorunlar yaşayan üye ülkelerin  Avrupa
Birliği’nden (AB) çıkarılması gerektiği yönündeki eleştirilerin bile tartışıldığı bir ortamda
Birliğin, gerek sıkıntıya giren mali yapısını düzenlemek ve gerekse gelecek ekonomisi olma
adına,  ağırlığını her geçen gün biraz daha hissettiren BİT’in  ve bu teknolojilerin
sağlayabileceği faydaların üzerinde yoğunlaşması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
                                             
1
Bilgi Toplumuna Geçiş ve Sorunları, ORTAŞ, İbrahim, Çukurova Üniversitesi,  
http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/ibrahim_ortas_bilgi_toplumuna_gecis_ve_sorunlar.pdf
2
Türkiye Bilgi Toplumunun Neresinde?, AKTAN, Coşkun Can, Dokuz Eylül Üniversitesi,
http://www.canaktan.org/egitim/universite-reform/bilgi-toplum.htm#_ednref2
3
Kamu Araştırmaları Vakfı, Bilgi Toplumu Sempozyumu, http://www.kav.org.tr/sayfalar/bilgi_toplumu_sempozyumu.aspx4
Bu çerçevede,  AB;  sosyal, siyasal ve ekonomik  birikimlerini daha ileri düzeye
çıkarmak ve bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak için özellikle bu birikimin
artmasına, hayata geçirilmesine ve etkin kullanılmasına en önemli katkıyı sağlayan, etkileşimi
yüksek düzeyde artıran “sayısallaşma” kavramına odaklanma ihtiyacı duymuştur. Bu
bağlamda AB’nin  BİT alanında birbirinden kopuk olarak ilerleyen ulusal çabaların
birleştirilmesi, uygulamada eşgüdümün sağlanarak hem daha  erken hem de daha etkin
çözümler üretilmesi adına strateji, eylem planı ve programlar oluşturma ihtiyacı doğmuş ve bu
kapsamda daha önce sırasıyla  “e-Avrupa Girişimi” (1999) ve  “Avrupa Birliği Lizbon
Stratejisi” (2000),  “e-Avrupa 2005” (2002) ve  “i2010: Büyüme ve İstihdam için Bilgi
Toplumu Stratejisi” (2005) girişimleri uygulanmıştır. Tüm bu girişimlerin de devamı olarak
2010 yılında Avrupa Komisyonu tarafından “Avrupa için Sayısal Gündem” (Digital Agenda
for Europe) Girişimi hayata geçirilmiştir.  Avrupa için Sayısal Gündem, AB’nin yeni
ekonomik dönüşüm stratejisini ve 2020 yılı için hedeflerini ortaya koymak maksadıyla 3 Mart
2010 tarihinde açıklanan “Avrupa 2020 Stratejisi”nin 7 alt başlığından birisidir.
Bu rapor; Ülkemizin de AB üyeliği yolunda  attığı adımlar  göz önüne alınarak,
Birliğin bu konudaki politika ve uygulamaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve
Avrupa için Sayısal Gündem  Girişimi  ile Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi
koordinasyonunda  hazırlanacak olan yeni Bilgi Toplumu Stratejisi arasında bir köprü
oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda raporda, öncelikle AB’nin bilgi toplumu
faaliyetlerine ilişkin olarak daha önce gerçekleştirdiği strateji ve  girişimler incelenmiş, AB
için Sayısal Gündem Girişimi, Sayısal Gündem’in başlıca eylemleri / teklifleri ve planlanan
başlangıç tarihleri ve Girişimin ana performans hedefleri ele alınmıştır.5
1. AB’NİN BİLGİ TOPLUMUNA İLİŞKİN ÖNCEKİ
STRATEJİ VE GİRİŞİMLERİ
Avrupa, buharlı  makinelerin ve elektriğin keşfiyle endüstrileşme adına önemli bir
ivme kazanmış, bu ve benzeri keşiflerle gerek ekonomik gerekse siyasi olarak önemli
ilerlemeler kaydetmiştir. Üretim alışkanlıkları değişmiş, sanayi devrimi yaşanmış ve hem
üretilen ürünler hem de üretim şekilleri gerek kolonizasyon faaliyetleri gerekse diğer benzeri
ticari ve siyasi faaliyetler vasıtasıyla dünyanın farklı bölgelerine taşınmıştır. Fakat bu hızlı
dönüşüm ivmesi 19. yy sonlarına doğru yavaşlamaya başlamıştır. Daha önce Avrupa’nın
uzaktaki bir eklentisiymiş gibi hareket eden ABD de rekabet ortamına katılmıştır.
İkinci Dünya savaşının çoğunun Avrupa topraklarında geçmesi, savaşın telafi edilmesi
çok güç olan zararlarını bünyesinde yaşamış olması, altyapısının tamamen çökmesi,
kaynaklarının heba olması Avrupa’nın yeni dönemde eskisine oranla rekabetçi yapısını
önemli ölçüde örselemiştir.  Günümüzde bilgiyi üretme, kullanma ve yayma yeteneği,
uluslararası rekabet gücünün en kritik belirleyicisi haline gelmiştir. Teknolojik gelişme
açısından ileri olan ülkelerde ekonomik faaliyetlerin önemli ölçüde  bilgi yoğun faaliyetlere
dönüştüğü bir değişim süreci yaşanmaktadır. Mal ve hizmet üretim faaliyetlerinin artan
ölçüde bilgi kullanımı gerektiriyor olmasından hareketle ekonomileri tanımlamakta “Bilgi
Ekonomisi” (Yeni Ekonomi) kavramı kullanılmaya başlanmıştır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra çöken ekonomisini canlandırmak için
başvurduğu akılcı çözümler sayesinde Japonya’nın başını çektiği Uzak Doğu Ülkeleri ve
özellikle bu ülkelerin yakaladıkları yüksek büyüme hızları, gelişime açık finansal yapıları ve
yüksek nüfuslarıyla Çin ve Hindistan gibi  “yükselen piyasalar”ın da yarışa  dahil olması  ile
küresel rekabet yeni boyutlar kazanmıştır. İnsanoğlunun çoğu “edim”lerinin uygulayıcısı ve
konusu haline gelen, yüzyıl önceki buharlı makinelerin ve hızlı taşıma araçlarının sağladığı
global etkiye benzer bir etkiye sahip BİT alanında Avrupa’nın rakiplerinden geri kalması ve
rakipleriyle arasındaki makasın sürekli açılması Avrupa’nın  bu alandaki  rekabetçiliğini
gözden geçirmesini gerekli kılmıştır. Bu kapsamda, Avrupa’nın aradaki farkı kapatması ve
daha önceki rekabetçi yapısına geri dönebilmesi için kapsamlı bir strateji oluşturma ihtiyacı
hissedilmiştir. Bangemann Raporu
4
ve benzeri bazı hazırlık çalışmaları ile başlayan, 1999’da
e-Avrupa Girişimi ve sonrasında Lizbon süreci ve i2010’la devam eden süreçte bilgi toplumu
kavramı AB tarafından  belirli  stratejiler çerçevesinde  ve ilişkili eylem planlarıyla ele
                                             
4
Europe and the Global Information Society, Bangemann Report Recommendations to the European Council,
http://www.epractice.eu/files/media/media_694.pdf6
alınmaya başlanmıştır.  Halihazırda bu konu, Avrupa 2020 Stratejisinin 7 önceliğinden biri
olan  ve bu Rapora temel teşkil eden  Avrupa için Sayısal Gündem başlığı altında ele
alınmaktadır.
Bilgiyi üretme, kullanma ve yayma yeteneği, uluslararası rekabet gücünün en kritik
belirleyicisi haline gelmiştir. Teknolojik gelişme açısından ileri olan ülkelerde ekonomik
faaliyetlerin önemli bir bölümünde bilgi yoğun faaliyetlerin oluşturduğu bir değişim süreci
yaşanmaktadır. Mal ve hizmet üretim faaliyetlerinin artan ölçüde bilgi kullanımı gerektiriyor
olmasından hareketle ekonomileri tanımlamakta “Bilgi Ekonomisi” (Yeni Ekonomi) kavramı
kullanılmaya başlanmıştır.
1.1.   e-Avrupa Girişimi ve Lizbon Stratejisi
AB Konseyi, 10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki'de düzenlenen toplantıda
Avrupa'nın bilgi ekonomisinin / yeni ekonominin sağladığı fırsatlardan en iyi şekilde istifade
edebilmek ve Avrupa'yı herkes için gerçek bilgi toplumuna dönüştürmek için “e-Avrupa”
(eEurope) Girişimini başlatmıştır. e-Avrupa Girişiminin 10 temel amacı sırasıyla;
 Avrupa'daki genç nüfusun sayısal çağa hazırlanması
 Ucuz internet erişimi
 e-Ticareti hızlandırmak
 Araştırmacılar ve öğrenciler için hızlı internet
 Güvenli elektronik erişim için akıllı kartlar
 Yüksek teknoloji üreten/kullanan KOBİ'ler için risk sermayesi
 Özürlüler için e-Katılım (e-Participation)
 Çevrimiçi sağlık hizmetleri
 Akıllı ulaşım
 Çevrimiçi devlet hizmetleri
olarak belirlenmiştir.
Helsinki'de düzenlenen toplantı sırasında yukarıda belirlenen amaçlara yönelik olarak
Avrupa Komisyonu, Konseyle işbirliği içerisinde bir e-Avrupa Eylem Planı hazırlığına 7
girişmek, Mart 2000'de Lizbon'da düzenlenecek Konsey Toplantısına bir ilerleme raporu
sunmak ve Haziran 2000'de eylem planı hazırlıklarını bitirmekle görevlendirilmiştir.
23-24 Mart 2000 tarihlerinde Lizbon'da gerçekleştirilen toplantıda, Helsinki'de
öngörüldüğü gibi, Komisyon tarafından Konseye bir ilerleme raporu sunulmuştur. Aynı
toplantıda ayrıca, e-Avrupa Girişimini destekleyen ve Avrupa'nın gelecek 10 yılda “daha çok
ve daha iyi istihdam ve kapsamlı bir sosyal uyum aracığıyla sürdürülebilir ekonomik büyüme
becerisine sahip, dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi” haline
dönüşmesini hedefleyen Lizbon Stratejisi ortaya konmuştur. Takip eden toplantılarda
geliştirilen Lizbon Stratejisi ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç temel üzerine inşa
edilmiştir. Bunlar sırasıyla:
 Rekabetçi, dinamik, bilgi tabanlı ekonomiye geçişin altyapısının  hazırlanmasına
yönelik ekonomik temel. Vurgu, bilgi toplumundaki değişikliklere uyum sağlanması
gereği ve araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi üzerinedir.
 Sosyal dışlanmayla mücadele ederek ve insan kaynaklarına yatırım yaparak Avrupa
Sosyal Modelinin modernleştirilmesi için tasarlanmış sosyal temel. Üye ülkelerin bilgi
ekonomisine geçişi kolaylaştıracak şekilde eğitim ve öğretime yatırım yapmaları ve
istihdam konusunda daha aktif bir politika yürütmeleri beklenmektedir.
 Avrupa Konseyinin Haziran 2001'de Göteborg'da gerçekleştirdiği toplantısında
Stratejiye dâhil edilen ve ekonomik büyümenin doğal kaynaklar tüketilmeden
sağlanmasına dikkati çeken çevre temeli.
2000 yılında ortaya konan amaçların gerçekleştirilmesi için bir hedef  listesi
belirlenmiştir. Bahse konu politikaların neredeyse tamamının üye ülkelerin yetki sınırları
içerisinde yer aldığı göz önünde bulundurularak, ulusal eylem planlarının geliştirilmesini
gerektiren bir Açık Koordinasyon Yaklaşımı benimsenmiştir. Lizbon  Stratejisi, geniş
ekonomik politikaların yanı sıra istihdam için Lüksemburg süreci; mal, hizmet ve sermaye
piyasalarının işlemesi için Kardif süreci ve makroekonomik diyalog için Köln süreci gibi
mevcut koordinasyon mekanizmalarına uyumu ve bunların güçlendirilmesini de
desteklemiştir. Ayrıca bu süreçte, Komisyon tarafından e-Avrupa Eylem Planı hazırlıkları
devam etmiş ve 19-20 Haziran 2000 tarihlerinde Fieria'da yapılan Konsey toplantısında
Lizbon Stratejisi ve e-Avrupa Girişimi çerçevesinde hazırlanan ve  64 eylemden oluşan eAvrupa 2002 Eylem Planı kabul edilmiştir.8
e-Avrupa 2002 Eylem Planının temel başlıkları ve her başlıkta yer alan alt eylemler
aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
1- Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli internet
1-1 Daha ucuz ve daha hızlı internet erişimi
1-2 Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internet
1-3 Güvenli ağlar ve akıllı kartlar
2- İnsan kaynağına yatırım
2-1 Avrupa gençliğinin sayısal çağa hazırlanması
2-2 Bilgi tabanlı ekonomide iş gücü
2-3 Bilgi tabanlı ekonomiye herkesin katılımı
3- İnternet kullanımının teşvik edilmesi
3-1 e-Ticaretin hızlandırılması
3-2 Elektronik devlet: Kamu hizmetlerine elektronik erişim
3-3 Çevrimiçi sağlık
3-4 Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği
3-5 Akıllı ulaşım sistemleri
11-12 Mayıs 2000 tarihlerinde Varşova'da yapılan Avrupa Bakanlar Konferansı'nda,
AB’ye aday ülkeler Lizbon'da ortaya konulan stratejik hedefi benimsemiş; 15 AB ülkesinin eAvrupa ile ortaya koyduğu girişimin bir parçası olma konusunda uzlaşmış ve AB'nin politik
kararlılığına destek olarak, belirtilen bu iddialı hedefe ulaşmayı  sağlamak ve bundan
yararlanılacak zemini genişletmek amacıyla e-Avrupa benzeri bir eylem planı hazırlamaya
karar vermişlerdir. Hazırlanan Eylem Planı Haziran 2001'de Göteborg'da yapılan Avrupa
Konseyi toplantısında kabul edilmiştir. e-Avrupa+ adı verilen bu girişim, e-Avrupa'nın
öncelikli amaçlarını ve hedeflerini yansıtmakta ve aday ülkelerin özel durumlarına yönelik 57
adet eylem sunmaktadır. e-Avrupa gibi, e-Avrupa+ Eylem Planı da, aday ülkelerin
ekonomilerinin yenilenmesinin ve modernizasyonunun hızlandırılmasını, kurumsal kapasite
ve yeteneklerinin artırılmasının desteklenmesini, genel rekabet güçlerini geliştirilmesini
amaçlamakta ve bu yönde aday ülkelerin özel durumlarını göz önüne alan eylemler
sunmaktadır.9
1.2.   e-Avrupa 2005
e-Avrupa Girişiminin ilk fazını oluşturan e-Avrupa 2002  Eylem Planı kapsamında
yapılan çalışmalar sonucunda, hemen hemen tüm iş dünyasının ve okulların internet erişimi
sağlanmış, internet erişimine sahip hane halkı sayısı üç katına çıkarılmış ve Avrupa dünyadaki
en hızlı araştırma ağına sahip olmuştur. Ayrıca, elektronik haberleşme alanındaki yasal
çerçeve çizilmiş ve e-ticaret alanında önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Fakat internetin
etkin kullanımı, erişim kadar hızlı bir gelişme gösterememiştir. Bu nedenle yeni politikalar,
bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının, yüksek kaliteli altyapı,  ilgi  çekici  hizmet ve
uygulamalar  sunulması ve kurumsal yapıların değiştirilmesi suretiyle  desteklenmesine
yönelmiştir.
Bu gelişmelerin sonucunda,  Avrupa Konseyi Mart 2002'de Barselona'da düzenlenen
toplantısında, Komisyonu “Genişbant erişimin ve kullanımın 2005 yılına kadar  Birlik
bünyesinde yaygınlaştırılması,  yeni  İnternet Protokolü IPv6'nın geliştirilmesi, ağ ve bilgi
güvenliği, e-Devlet, e-Eğitim, e-Sağlık ve e-İş” konularına odaklanmış yeni bir eylem planını
hazırlamakla görevlendirmiştir. Haziran 2002'de, Avrupa Konseyi Sevilla toplantısında 2005
yılında tamamlanması öngörülen “e-Avrupa 2005 Eylem Planı” kabul edilmiştir.
e-Avrupa 2005 Eylem Planının temel hedefleri şunlardır:
1) e-Devlet, e-Eğitim ve e-Sağlık başta olmak üzere modern çevrimiçi hizmetlerin
sunumu
2) Dinamik e-İş ortamının oluşturulması
3) Rekabetçi fiyatlarla yaygın genişbant erişimi
4) Güvenli bilgi altyapısı
Bu hedefler çerçevesinde, bir yandan talep kısmında kamu hizmetleri ve e-İş’i de
içerecek şekilde hizmetler, uygulamalar ve içeriğin, diğer taraftan arz kısmında bu
çalışmaların sunulacağı güvenli genişbant iletişim altyapısının geliştirmesi amaçlanmıştır.
Lizbon Stratejisi sadece üretkenlik ve büyümeyi değil istihdam ve sosyal uyumu da
içermektedir. Bu bağlamda; e-Avrupa 2005, sosyal içermenin geliştirilmesi (e-Inclusion) ve
fırsat eşitliğinin sağlanmasını hedefleyerek insan kaynağına odaklanan bir yaklaşım
benimsemektedir. Bu yüzden, hizmetlerin farklı kanallardan sunumu bu yaklaşımın başarılı
olması için önemli bir araç olarak değerlendirilmiş, ayrıca, e-Avrupa 2002'de internet bağlantı10
düzeyinin  artırılması hedefi ortaya konurken, e-Avrupa 2005'te bu altyapının ekonomik
aktivitelere dönüşümü hedeflenmiştir. Bu nedenle katma değer yaratabilecek kamu
politikaları ve iş dünyası için uygun ortam yaratılmasına özel bir önem verilmiştir.
Ölçme ve değerlendirmeye e-Avrupa 2002 sürecinde olduğu gibi, e-Avrupa 2005'te de
büyük önem  verilmiş, bu bağlamda, e-Avrupa 2002'den alınan dersler ışığında 14'ü temel,
22'si destekleyici olmak üzere toplam  36 gösterge  seçilmiştir. Bu göstergeler kolay
anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve güncel olmalarının yanı sıra Birliğe 2004 yılında üye olan
ülkelerle de karşılaştırma yapmayı mümkün kılacak şekilde belirlenmiştir.
e-Avrupa+'nın başarıyla tamamlanmasıyla, 2004 yılı Mayıs ayında üye olan on
ülkenin katılımının yanı sıra, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan da e-Avrupa 2005'e gözlemci
statüsünde taraf olmuşlardır.
           e-Avrupa 2005'in uygulanmasına ilişkin AB Konsey Kararının yayınlanmasının
ardından başkanlığını Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğü’nün yaptığı ve
üye ülkeler, geçiş sürecindeki ve aday ülkeler ile tüketici grupları ve özel sektör
temsilcilerinden müteşekkil “e-Avrupa Yönlendirme Komitesi” kurulmuştur. Bu komitenin
ismi daha sonradan  “Danışma Grubu” (Advisory Group) olarak değiştirilmiş ve bu gruba
AB'nin bir programı olan MODINIS’ten finansman sağlanmıştır.
1.3.   i2010: Büyüme ve İstihdam için Avrupa Bilgi Toplumu
AB, e-Avrupa 2005 Eylem Planının tamamlanmasının ardından 2000 yılında Lizbon
Stratejisinde ortaya koyduğu politikaları da gözden geçirerek i2010: Büyüme ve İstihdam için
Avrupa Bilgi Toplumu stratejisini kabul etmiştir. Strateji, üç “i” politika önceliğine
dayanmaktadır (Information space, Innovation and Investment, Inclusion)
 Tek Avrupa Bilgi Alanı (Single European Information Space): AB içinde bilgi
toplumu ve medya hizmetlerinde açık ve rekabetçi  ortak pazarın oluşturulması
hedeflenmiştir.  Teknolojik dönüşümün politika dönüşümüyle desteklenmesi için
Komisyon tarafından 2005 yılı sonuna kadar  etkin bir spektrum yönetimi politikası
geliştirilmesi ve görsel-işitsel medya hizmetlerine ilişkin kuralların gözden
geçirilmesi; 2006 yılında elektronik haberleşmeye ilişkin düzenleyici çerçevenin
güncellenmesi,  güvenli bir bilgi toplumu için strateji geliştirilmesi ve 2006-2007 11
döneminde ise etkili ve birlikte çalışabilir sayısal haklar yönetimine ilişkin kapsamlı
bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanmıştır.
 Yenilikçilik ve Araştırma-Geliştirmeye Yatırım (Innovation and Investment in R&D):
AB bilgi ve iletişim teknolojileri araştırma yatırımlarının yüzde 80 oranında artırılması
hedeflenmiştir. Avrupa’nın önde gelen rakipleri ile arasındaki farkın kapatılması
suretiyle araştırma ve yenilikçilikte yüksek performans sağlanması amaçlanmıştır.
 Kapsayıcı Avrupa Bilgi Toplumu (Inclusion, beter public services and quality of life):
Kapsayıcı, kaliteli kamu hizmeti sunan ve yaşam kalitesini artıran bir bilgi toplumu
hedeflenerek tüm kesimlerin bilgi toplumunun sunduğu imkânlardan faydalanmasını
sağlamaya dönük eylemlerin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.
AB bu girişimiyle, büyüme ve istihdam için ortaklık vurgusuyla Lizbon Stratejisi’ne
yeni bir başlangıç yapmıştır. i2010, Avrupa’nın bilgi temelli mal ve hizmetlerde yatırım ve
yenilikçilik  anlamında daha cazip kılınmasına katkı sağlamıştır. Her bir aktörün kendi
sorumluluk alanında rolü bulunmaktadır:
Avrupa Komisyonu, Topluluk Lizbon Programı ve özellikle i2010 uyarınca,
- Elektronik haberleşme, bilgi toplumu ve medya hizmetlerinin tüm iç pazarda
işletilmesi amacıyla düzenleyici çerçevenin güncellenmesi için önerilerin getirilmesi;
- Topluluk mali araçlarının, stratejik araştırmalara yapılacak yatırımların teşvik edilmesi
ile yaygın bilgi ve iletişim teknolojileri inovasyonunda meydana gelecek dar boğazın
üstesinden gelinmesinde kullanılması;
- e-İçerme ve yaşam kalitesine yönelik politikaların desteklenmesi
konularına öncülük etmiştir.
Üye ülkeler ise, 2005 yılı Kasım ayı ortasında kabul edilen Ulusal Reform Programları
yoluyla bilgi ve iletişim teknolojileri alımının, altyapısının ve meslek ile eğitiminin önemini
vurgulayan “Büyüme ve İstihdam için Bütünleştirilmiş Kılavuz” doğrultusunda Bilgi
Toplumu önceliklerini belirlemişlerdir. Bu programlar üye ülkelere,
- Sayısal birleşmeleri, özellikle açık ve rekabetçi piyasalar vurgusuyla etkileyen yeni
düzenleyici çerçevelerin hızlı ve kapsamlı bir şekilde iç hukuka aktarılmasının
sağlanması,
- Ulusal bütçelerden BİT araştırmalarına ayrılan payın artırılması,12
- BİT’in  etkin olarak kullanıldığı  modern ve birlikte çalışabilir kamu hizmetlerinin
geliştirilmesi,
- Satın alma gücünün BİT inovasyonunu teşvik edecek biçimde kullanılması;
- Bilgi toplumunun ulusal düzeyde geliştirilmesi için iddialı hedeflerin belirlenmesi
konularında yardımcı olmuştur.
i2010 bilgi toplumu ve medya politikalarına yönelik, bilgi, yenilikçilik ve sosyal
içerme bileşenlerini kapsayan  kapsamlı bir stratejidir. Bu çerçevede, ekonomik ve sosyal
alanda düzenlemeler, Ar-Ge yatırımları, yenilikçilik ile BİT’in gelişimine ilişkin çeşitli
politikalar  uygulanmıştır. AB, i2010 ile büyüme ve istihdam için ortaklığa vurgu yaparak
Lizbon Stratejisine yeni bir boyut kazandırmıştır. i2010, Avrupa genelinde rekabetçi sayısal
ekonomi politikalarının  uygulanmasını amaçlayan ve yaşam kalitesinin artmasında BİT’in
önemini ilk defa vurgulayan bir girişim olmuştur.13
2. AVRUPA İÇİN SAYISAL GÜNDEM 5
2.1.  Sayısal Gündem Nedir?
       2009 yılında yaşanan küresel  finans  krizi, Avrupa’nın  ekonomik ve sosyal gelişmişlik
adına  gerçekleştirmiş olduğu birikimlere önemli ölçüde zarar vermiş  ve aynı zamanda
ekonomisinde  önemli yapısal bozukluklar meydana getirmiştir. Günümüzde  Avrupa’nın
öncelikli hedefi daha önceki rekabetçi yapısına dönebilmektir. Demografik bir yaşlanma
problemi ve  küresel rekabet  baskısı  karşısında  AB için  üç seçenek söz konusu olmaktadır;
daha etkin, daha  çok ve daha akıllı çalışmak. Avrupa’nın, yükselen yaşam standartlarını
garanti etmesi için bu üç seçeneğe, özellikle de üçüncü seçeneğe ihtiyacı vardır.
Avrupa Komisyonu’nun, krizden çıkmak ve gelecekte karşılaşılabilecek zorluklara
karşı mücadele edebilmek adına Mart 2010’da benimsediği “Avrupa 2020 Stratejisi” önemli
bir dönüm noktasıdır.
6
Avrupa 2020 Stratejisi; yüksek istihdam, düşük karbon ekonomisi,
üretkenlik ve sosyal bütünlük için AB ve ulusal düzeyde uygulanacak katı uygulamalar
getirmektedir. Büyüme ve istihdam için verilen bu mücadele aynı zamanda Avrupa’da üst
düzeyde bir sahiplik ve iletişim gerektirmektedir.
7
Avrupa 2020 Stratejisi, Avrupa ekonomisinin küreselleşme karşısında yaşadığı temel
problemlere politika düzeyinde verilen bir tepkidir ve bu strateji diğer politikalarla tutarlılık
sağlayan üst düzey bir metin olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Birliği ekonomisinin
küreselleşme karşısında yaşadığı yapısal problemlerin aşılabilmesi için hazırlanmış bir strateji
olan Avrupa 2020 Stratejisi, bu anlamda Lizbon Stratejisinin yerini alan  bir  devam metni
niteliğindedir. Ancak, temel olarak Lizbon Stratejisinden farkı, yaşanan küresel finansal krizi
bir fırsata çevirme yaklaşımı ve bu kriz temelinde “dışarıda daha çok birlik, içeride daha çok
koordinasyon” söylemi altında, üye ülkelerin daha bütüncül ve AB önceliklerine duyarlı
politika ve tutarlı uygulamaları takip etmesinin sağlanması hususuna vurguda bulunmasıdır.
Avrupa 2020 Stratejisi, krize  yönelik çözüm politikalarına ilişkin  Avrupa çapındaki
niyet beyanını ifade etmekte ve “akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme” yaklaşımı altında,
sadece krizin aşılmasına yönelik kısa vadeli politikalara odaklanmayarak, daha üst hedefler ile
küreselleşme karşısında bir dönüşüm perspektifi önermektedir.
                                             
5
Bu bölüm, büyük oranda, Komisyon tarafından yayınlanan Avrupa için Sayısal Gündem Tebliğinden derlenmiştir. (Communication from
the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions, A Digital Agenda for Europe, COM(2010) 245 final/2, 26.8.2010, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF )
6
Communication from the Commission, EUROPE 2020, A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, COM(2010) 2020 final,
3.3.2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
7
Daha ayrıntılı bilgiye http://ec.europa.eu/europe2020/ adresinden erişim sağlanabilir.14
Avrupa 2020 Strateji belgesinde bir diğer önemli husus yenilikçilik, eğitim, bilişim,
enerji, çevre, istihdam ve yoksullukla mücadele konularına değinen girişimlerin yanı sıra, üye
ülkelerin 2020 hedeflerine uygun programlar geliştirmesi için bir raporlama sistemi
oluşturulmasının öngörülmesidir.
Avrupa 2020 Stratejisi; AB ekonomisini istihdamın, verimliliğin, ekonomik ve sosyal
uyumun yüksek olduğu, akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomiye dönüştürmeyi
amaçlamakta, daha güçlü, daha derin ve genişletilmiş bir ortak pazarın büyüme ve istihdam
yaratılması için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulamakta ve bunu sağlamak için de üye
ülke ekonomi politikaları arasında güçlü bir koordinasyon sağlanmasını öngörmektedir.
Stratejinin yönetiminden Avrupa  Konseyi sorumlu olacak;  Avrupa Komisyonu ise
hedefler konusunda yapılan ilerlemeleri değerlendirmek, uygulanacak politikalar konusunda
görüş alışverişini sağlamak ve başlatılan 7 ana girişimi desteklemek görevlerini yerine
getirecektir.
8
Avrupa 2020 Stratejisi 7 önemli girişimi içermektedir:
Akıllı Büyüme
1. Avrupa için Sayısal Gündem (Digital agenda for Europe)
2. İnovasyonda güç birliği ve ortak çalışma (Innovation Union)
3. İlerleyen gençlik (Youth on the move)
Sürdürülebilir Büyüme
4. Etkin kaynak kullanımı (Resource efficient Europe)
5. Küreselleşme için sanayi politikaları (An industrial policy for the globalisation era)
Kapsayıcı Büyüme
6. Yeni beceriler ve yeni işler (An agenda for new skills and jobs)
7. Yoksulluğa karşı Avrupa platformu (European platform against poverty)
Sayısal Gündem, Avrupa’nın 2020 hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak 7 önemli
girişimden biri olarak 26 Ağustos 2010 tarihinde Komisyon tarafından yayınlanan tebliğ ile
ilan edilmiştir.
9
Sayısal Gündem, genişbant internete ve birlikte çalışabilir uygulamalara
dayalı ortak pazarın sürdürülebilir ekonomik ve sosyal faydalarının  toplumda  yayılımını
                                             
8
AKBAŞ, Gökşen, APAR, Altan, Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Avrupa Stratejisi Özet Bilgi Notu,
T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 14.09.2010, http://www.abgs.gov.tr/files/SBYPB/yayinlar/avrupa_2020_stratejisi.pdf
9
Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions, A Digital Agenda for Europe, COM(2010) 245 final/2, 26.8.2010, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF15
sağlamayı amaçlamaktadır.
10
Bu  bağlamda, özellikle  vatandaşlara; öncelikle iş yapma,
çalışma, oyun oynama, kendilerini özgürce ifade etme ve iletişimde bulunabilme imkânı veren
internet olmak üzere, BİT’in ekonomik ve sosyal faydalarını maksimize etmeyi
hedeflemektedir. Sayısal Gündemin başarıya ulaşmasının, inovasyonu ve ekonomik büyümeyi
artırıp, hem vatandaşın hem de işletmelerin günlük yaşam koşullarını önemli ölçüde
iyileştirmesi beklenmektedir. Sayısal teknolojilerin daha fazla yayılımı ve daha etkin
kullanımının, Avrupa’ya önemli problemleri teşhis etme imkânı vereceği ve bunun da daha iyi
sağlık hizmetleri, daha güvenli ve verimli taşımacılık çözümleri, daha temiz çevre, yeni
iletişim araçları, kamusal hizmetlerden daha iyi istifade edebilme gibi imkânlarla daha kaliteli
bir yaşam sunacağı düşünülmektedir.
BİT sektörünün, AB’de 660 milyar Euro’luk pazar hacmiyle doğrudan AB GSYH’nın
yüzde 5’ini oluşturmasının yanında ekonomik büyüme üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır.
Çünkü BİT sektörü yüksek düzeyde dinamizm ve inovasyon içermektedir ve yine bu sektörün
katkılarıyla diğer sektörlerin çalışma şekilleri de önemli ölçüde gelişmektedir. Bunun yanında
BİT’in Avrupa için sosyal etkileri çok önemli hale gelmiştir. Örneğin 250 milyon Avrupalı
günlük olarak internet kullanmakta, ayrıca cep telefonu kullanımı da günlük yaşamın ayrılmaz
bir parçası haline gelmektedir.
             Mevcut yüksek hızlı iletişim ağları, yüzyıl önce elektrik ve taşıma ağlarının gösterdiği
devrimsel etkiye sahiptir. Teknolojik ürünlerdeki gelişmelerle beraber, sayısal  hizmet ve
cihazlar arasındaki işlevsel sınırlar erimekte; verilen hizmetler  giderek  fiziksel dünyadan
sayısal dünyaya doğru hareket etmekte ve akıllı telefon, kişisel bilgisayar, sayısal radyo veya
yüksek çözünürlüklü televizyon gibi herhangi bir cihaz üzerinden kolaylıkla
sunulabilmektedir. 2020 yılıyla beraber sayısal içerik ve uygulamaların  da  bütünüyle
çevrimiçi sunulacağı öngörülmektedir.
Avrupa Komisyonu, BİT’in bu önemli potansiyelini, aşağıda gösterilen  aktivite
döngüsünde  göstermektedir. Buna göre,  içerik ve hizmetlerin, birlikte çalışabilir olması ve
internet ortamında sınırsız olarak sunulabilmesi gerekmektedir. Bu da internete ilişkin olarak
yüksek hız ve kapasite için talep oluşturmaktadır. Böylece, yüksek hızlı ağlarda yatırımcılar
için daha fazla iş alanı yaratılmaktadır. Yüksek hızlı ağların yayılımı ve kullanımı yüksek
hızları kullanan inovatif servislerin yolunu açmaktadır.
                                             
10
Sayısal Gündem Girişimi hakkında ayrıntılı bilgiye http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/ adresinden erişim sağlanabilir.16
                                                                                         
Şekil 1:  Sayısal Ekonomi Döngüsü
11
Yukarıda gösterilen süreç akışı kendi kendisini sürekli beslemekte ve yenilemektedir.
Yatırımcıları ve girişimcileri güçlendirmek adına iş dünyasına ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat
BİT’in dönüştürücü gücünden yararlanılabilinmesi için bazı sorunların çözülmüş olması
gerekmektedir. Çoğu Avrupalı için “sayısal” kavramının günlük hayatta yaygınlaşmasına ve
“dünya çapında” sınırsız  erişim imkanı sunan altyapılar mevcut olmasına rağmen internet
yayılımı yeterli düzeye ulaşmadan ortak pazar hedefi gerçekleşemeyecektir.
İnsanların; vatandaş, tüketici veya işçi olarak sayısal teknolojilere yönelik  ilgileri,
mahremiyet ve güvenlik kaygıları, yetersiz internet erişimi, yetersiz kullanılabilirlik, yetersiz
beceriler veya yetersiz erişilebilirlik gibi nedenlerle aşınmaktadır. Komisyon raporlarında
Avrupalıların, BİT vasıtasıyla daha iyi kamu hizmetleri sunumu gerçekleştirilemeyince büyük
bir hayal kırıklığı yaşadıkları  ve internetin, yatırımlar ve global düzeydeki rekabeti
hızlandıracağı konusunda da hala  kaygılı oldukları ifade edilmektedir. Bunun sebebi olarak
Avrupa’nın henüz  kendisini BİT sektöründe başarılı olmak için yeterince geliştirememesi
gösterilmektedir.
                                             
11
Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions, A Digital Agenda for Europe, COM(2010) 245 final/2, s. 4, 26.8.2010,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF17
Avrupa Komisyonu, Şekil-1’deki iç dairede görülen yedi önemli sorun tanımlamıştır.
Tek başlarına ya da birlikte, bu sorunlar BİT’in kullanımına yönelik çabaları önemli ölçüde
örselemektedir.  Bu durumun üstesinden gelinebilmesi için  Avrupa düzeyinde kapsamlı ve
bütünleşik bir politik çaba gerekmektedir. Fakat bu alanda Avrupa’nın rakipleriyle arasındaki
makasın açıldığı görülmektedir.  Bölünmüş pazarlar ve yetersiz yasal  altyapı nedeniyle;
Avrupalıların  yüzde  30’u hala interneti hiç kullanmamış durumdadır. AB’de indirilen
multimedya içerik yaklaşık olarak ABD’de indirilenin yalnızca dörtte biri kadar, Avrupa’da
kablolu yüksek hızlı internet yayılımı sadece yüzde 1 iken Japonya’da yüzde 12 ve Kore’de
yüzde  15 düzeyinde ve AB’nin, BİT Ar-Ge’sine yaptığı harcamalar  ise  ABD’nin  sadece
yüzde 40’ı düzeyindedir.
Sayısal Gündem, Avrupa’nın aşağıda özetlenen yedi önemli alana ilişkin sorunların
üstesinden gelebilmesi için tasarlanmıştır.
2.2. Sorunsal Alanlar
Bölünmüş Sayısal Pazar
Avrupa Komisyonu, Birliği, “birbirinden bağımsız çevrimiçi ulusal pazarların birleşik
bir  hali gibidir” diye tarif etmekte  ve Avrupalıların, sayısal ortak pazarın faydalarından
çözülebilir problemler  nedeniyle mahrum  kalmakta olduğunu ifade etmektedir.  Ticari ve
kültürel içerik ve hizmetlerin sınırlar boyunca akması gerekmektedir. Bu da düzenleyici
engellerin ortadan kaldırılması,  elektronik ödemelerin ve  elektronik faturaların
kullanılabilmesi, ihtilafların giderilmesi ve tüketici güveni  gibi temel olgularla mümkün
olabilmektedir. Bu nedenle Avrupa’nın, şu an yürürlükte olan düzenleyici çerçeve bağlamında
telekomünikasyon sektöründe ortak pazar oluşturabilmek için gerekli çabaları göstermesi
gerekmektedir.
Birlikte Çalışabilirlik Eksikliği
Avrupa, henüz birlikte çalışabilirliğin faydalarından yeterince yararlanamamıştır.
Standart  belirlemedeki yetersizlikler, kamu ihale mevzuatı ve kamu kurumları arasındaki
koordinasyon eksiklikleri, sayısal servisler ve cihazları kullanan Avrupalıların istedikleri gibi
beraber çalışmalarını engellemektedir. Sayısal Gündem, sadece farklı taraflar ve uygulamalar;
birlikte çalışabilir hale geldiğinde, standartlara ve açık platformlara dayalı olduğunda
uygulanabilir. 18
Siber Suçlar ve Artan Güvensizlik Riski
Kullanıcılar, internet  ağlarında  kendilerini  yeterince güvende hissetmeden çevrimiçi
karmaşık işlemlere girmek istemezler. Avrupa, bu nedenle çocuk istismarından siber ataklara
kadar sıralanan yeni suç tanımları belirleyerek  uygun  tepki mekanizmaları oluşturmak
mecburiyetindedir. Bununla beraber vatandaşların  günlük yaşantılarının ve davranışlarının
kontrolüne imkân veren veritabanlarının ve yeni teknolojilerin çoğalması kişilerin temel hakkı
olan kişisel bilgilerin gizliliği ve mahremiyeti gibi yeni sorunları da gündeme getirmektedir.
İnternet, şu an Avrupa ekonomisi kadar kullanıcılar için de kritik bir bilgi altyapısı
olmaktadır; bu nedenle  bilgi sistemleri ve ağlar yeni tehlikelere karşı dirençli ve güvenli
olmalıdır.
Ağlarda Yetersiz Yatırımlar
Genişbant internetin artan hızıyla, kablolu ve kablosuz teknolojiler vasıtasıyla herkes
tarafından kullanılması ve ileride önemli katkılar sağlayacak olan yeni ve rekabetçi internet
ağları yatırımları ile  bir  gelecek ekonomisi oluşturmak için  atılması gereken daha pek çok
adım  bulunmaktadır.  Bu nedenle Sayısal  Gündem uygulamaları, ağları tekrar
tekelleştirmeyecek biçimde, spektrum tahsisini geliştirerek ve iyi yönlendirilmiş kamu
yatırımlarıyla desteklenecek uygun teşvik mekanizmaları üzerinde yoğunlaşmalıdır.
Yetersiz Araştırma ve İnovasyon Faaliyetleri
Avrupa, Ar-Ge ve inovasyon alanında daha az yatırım yapmakta ve  çabalarını aynı
amaca yönlendirememekte; KOBİ’lerinin  yaratıcılığını yeterince kullanamamakta  ve
araştırma faaliyetlerini pazar odaklı gelişmelerde rekabet avantajına dönüştürme konusunda
geri kalmaktadır. Bu nedenle Avrupa kaynaklı BİT şirketlerinin talep yaratacak global
düzeyde ürünler üretebileceği inovatif ekosistemler oluşturabilmek için araştırma
faaliyetlerinin  kapasitelerinin artırılması gerekmektedir. Avrupa, yetersiz olan Ar-Ge
çabalarını; özel kesim Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, kaynakların daha verimli
kullanımını sağlayarak, sayısal KOBİ’lerin Birliğin araştırma fonlarına, Ar-Ge altyapılarına
ve inovasyon kümelerine daha hızlı ve kolay erişimlerini  temin ederek, yeni uygulama ve
hizmetler için açık platform ve standartlar geliştirmelerini sağlayarak telafi edebilecektir.19
Yetersiz Sayısal Okuryazarlık ve Beceriler
Avrupa,  profesyonel BİT becerileri ve sayısal okuryazarlık nedeniyle  artan düzeyde
sıkıntı yaşamaktadır. Sözü edilen eksiklikler çoğu vatandaşın sayısal toplumun ve ekonominin
dışında kalmasına ve BİT’in verimlilik artışında sağladığı bütünsel etkiden  yeterince
yararlanamamasına neden olmuştur. Bu da Üye Ülkeler ve merkezdeki diğer paydaşlarca
geliştirilecek ya da uygulanacak koordineli bir politika gerektirmektedir.
Sosyal Sorunların Çözümünde Kaçan Fırsatlar
BİT’in  potansiyelinden yeterli düzeyde yararlanıldığı takdirde; iklim değişikliği ve
çevre üzerindeki diğer baskılar, yaşlanan nüfus, artan sağlık harcamaları, etkin kamu
hizmetleri sunumu, özürlüleri bir araya toplama ve gelecek nesiller için Avrupa’nın kültürel
birikimini sayısal ortama taşıma gibi önemli bazı sosyal sorunlarla daha kolay  mücadele
edilebilecektir.
2.3. Sayısal Gündem Öncelikleri
Sayısal Gündem, yukarıda özetlenen yedi temel sorun alanındaki zorluklarla mücadele
için yedi temel öncelik tespit etmiştir:
Ortak Sayısal Pazar
Ulusal sınırlar boyunca  çevrimiçi  içerik ve hizmetlerin sınırsız akışı önünde hala
önemli engeller bulunmaktadır. Sayısal Gündem, Avrupa’nın ortak pazar koşullarını sayısal
dönem için güncelleyecektir. Amaç; multimedya  içerik  indirmede daha fazla iş alanı
oluşturmak; ödemeler için tek alan oluşturmak, siber alanda AB tüketicileri için daha fazla
koruma sağlamaktır.
Birlikte Çalışabilirlik ve Standartlar
İnternet, teknik birlikte çalışabilirliğin en önemli bir örneğidir. Dünyanın her yerinde
birlikte çalışabilir araç ve uygulamalar sunabilmektedir. Avrupa, yeni BİT cihazlarının,
uygulamalarının,  veri  depolarının ve hizmetlerinin  -internetteki gibi- muntazam
çalışacaklarını garanti etmek durumundadır. Sayısal Gündem; bu kapsamda başarının anahtarı
olarak geliştirilmiş standartlar tanımlamayı, prosedürleri belirlemeyi ve birlikte çalışabilirliği
artırmayı hedeflemektedir.20
Güven ve Güvenlik
Avrupalı internet kullanıcılarının sadece  yüzde  12’si çevrimiçi işlem yaparken
kendisini yeterince güvende hissetmektedir. Kötü niyetli yazılımlar ve tüketicileri tedirgin
eden internet dolandırıcıları gibi tehditler çevrimiçi ekonomiye zarar verirler. Sayısal
Gündem, siber ataklara koordineli bir Avrupa tepkisi ve kişisel veri korumaya  ilişkin
ağırlaştırılmış yasaları içeren pratik çözümler içermektedir.
Yüksek Hızlı İnternet
İleri teknoloji televizyonlar veya görüntülü toplantılara imkân veren teknolojiler
Avrupa’da sunulmakta olandan daha hızlı internet  erişimini  gerektirmektedir. Avrupa’nın,
2020 yılıyla beraber Güney Kore ve Japonya gibi dünya liderleriyle yarışabilmesi için internet
üzerinde gezinti yapanlar için en az 30 Mbps ve kullanıcıların  yüzde  50’si için en az 100
Mbps indirme hızı gerekmektedir. Sayısal Gündem, yatırımları hızlandırarak ve kapsamlı bir
radyo spektrum planı önererek bu amacın gerçekleşmesini amaçlamaktadır.
Araştırma ve Yenilikçilik
Avrupa’nın, zeki beyinlerini araştırmaya yönlendirebilmek için dünya standartlarında
altyapı  ve yeterli fonlama gerekmektedir. En iyi araştırmalar, pazarlanabilir ürün ve
hizmetlere dönüşebilmelidir. Mevcut durumda Avrupa BİT Ar-Ge yatırımları hala ABD’nin
yaptığı yatırım düzeyinin yarısının altındadır. Sayısal Gündem, artırılmış koordinasyon düzeyi
ve Avrupa’nın bölünmüş çabalarını birleştirerek Avrupa’yı rekabetçi durumda tutmayı
amaçlamaktadır.
e-Becerileri Geliştirmek
Avrupalıların yüzde 50’si interneti günlük kullanırken;  yüzde  30’u ise hiç
kullanmamıştır. Bunun yanında özürlüler  de  yeni elektronik içerik ve hizmetlerden
yararlanma konusunda ciddi sıkıntılar çekmektedir.   Görece daha karmaşık  hizmetler
çevrimiçi sunulmaya başlayınca; insanlar, bu hizmetlerin kullanımına intibak edebilmek için
daha gelişmiş becerilere ihtiyaç duyacaktır. Sayısal Gündem, var olan bu sayısal uçurumu
gidermeyi amaçlamaktadır.21
Sosyal Sorunlar için BİT
Sayısal teknolojiler, günlük ihtiyaçlarımızın giderilmesi ve sosyal sorunların
çözülmesi kapsamında önemli bir potansiyele sahiptir. Sayısal Gündem, enerji tüketimini
düşürmek, yaşlıların yaşam standartlarını iyileştirmek, sağlık hizmetlerini tamamen
değiştirmek ve daha iyi kamu hizmetleri sunabilmek konusunda BİT’in kapasitesi üzerine
yoğunlaşmıştır. BİT aynı zamanda Avrupa’nın kültürel tarihini çevrimiçi sunma konusunda
da gelişme sağlayacaktır.
2.4. Uygulama ve Yönetişim
Sayısal Gündem’in başarısının, Avrupa 2020 Stratejisinin yönetişimi algısına paralel
biçimde, eylemlerinin titiz bir şekilde uygulanmasına bağlı olduğu ifade edilmektedir. Bu
kapsamda aşağıda özetlenen uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
planlanmaktadır:
1. Özünde, Sayısal Gündem’den sorumlu Komisyon Üyesinin birlikte çalışacağı bir grubun
yer alacağı, Sayısal Gündem kapsamında önerilen yasal girişimlerle uyumlu olarak farklı
politika alanlarında koordinasyonunun sağlanması amacıyla iç koordinasyon mekanizmasının
kurulması hedeflenmektedir.
2. Üye Ülkelerle, Avrupa Parlamentosu ile ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışma
hedeflenmektedir. Bu kapsamda;
 Üye Ülkelerle birlikte çalışmayı sağlayacak bir Yüksek Düzeyli Grubun kurulması,
 Avrupa Parlamentosu temsilcileriyle düzenli iletişim sağlanması,
 Yedi eylem alanına odaklı ve geniş katılımlı platformlar oluşturulması yer almaktadır.
3. Her yıl Mayıs ayında yayınlanacak Sayısal Gündem İlerleme Raporunda, temel politika
konularıyla ilgilerine göre seçilen anahtar performans göstergelerinin incelenmesi ve Sayısal
Gündem politika eylemlerinin başarı düzeylerinin güncellenmesi sağlanacaktır.22
Şekil 2: Avrupa Sayısal Gündem Uygulama ve Yönetişim Döngüsü
12
4. Her yıl Haziran ayında düzenlenecek Sayısal Meclis’te (Digital Assembly) sayısal
göstergelerdeki ilerlemelere ilişkin olarak Üye Ülkeler, Avrupa kurumları, vatandaş
temsilcileri ve endüstriyi bir araya getirerek geniş kapsamlı toplantılar organize edilecektir.
5. Komisyon, Avrupa 2020 yönetişimi kapsamında yıllık olarak yürütülen faaliyetleri ve elde
edilen sonuçları Avrupa Konseyine rapor edecektir.
                                             
12
Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions, A Digital Agenda for Europe, COM(2010) 245 final/2, s. 35, 26.8.2010,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF23
3. SAYISAL GÜNDEM’İN BAŞLICA HUKUKİ EYLEMLERİ
/ EYLEM TEKLİFLERİ
Bu bölümde, Sayısal Gündemin yedi öncelik  alanı bazında, Komisyon tarafından
hayata geçirilecek ya da Üye Ülkeler tarafından yürürlüğe konulması beklenen hukuki
eylemler/eylem teklifleri ve bunlara ilişkin öngörülen tamamlanma tarihleri yer almaktadır.
13
Etkin Sayısal Ortak Pazar
 Çevrimiçi  hak  yönetiminde (Online rights managements) Avrupa çapında lisanslamaya
imkan tanıyan müşterek haklar  yönetimi (Collective rights management) konusunda
çerçeve bir direktif hazırlamak (2010)
 Kültürel çalışmaların Avrupa genelinde yayılması ve sayısallaşmanın hızlanması için
sahibine ulaşılamayan eserler (orphan works) hakkında direktif hazırlamak (2010)
 Kullanıcı güvenini artırmak ve haklarını sağlamlaştırmak amacıyla  AB’nin veri koruma
ile ilgili düzenleyici taslağını gözden geçirmek (2010)
 Çevrimiçi pazarları düzenleyen e-Ticaret  Direktifini güncellemeye dönük  teklifler
hazırlamak (2010)
 Belirlenecek bir tarihe kadar Tek Avro  Ödeme Alanına (SEPA- Single Euro Payment
Area) geçişi zorunlu kılacak yasal teklifleri hazırlamak (2010)
 Güvenli elektronik doğrulama sistemlerinin sınır ötesi tanınması ve birlikte çalışabilmesi
için e-İmza Direktifini gözden geçirmek (2011)
 Tüketici hakları direktifini tamamlayıcı sözleşme  hukuku enstrümanları hakkında  yasal
teklif hazırlamak (2011)
 Avrupa’da iş hizmetleri için numaralandırma kaynaklarının uyumlaştırılmasının
artırılması hakkında yasal teklif hazırlamak (2011)
 Fikri Mülkiyet  Hakları  Uygulama  Direktifinin gözden geçirilmesi hakkında  rapor
hazırlamak (2012)
 Sınır ötesi  ve  Avrupa  çapındaki  lisanların geliştirilmesi  için ihtiyaç duyulan önlemler
hakkında rapor hazırlamak (2012)
                                             
13
Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions, A Digital Agenda for Europe, COM(2010) 245 final/2, s. 37-39, 26.8.2010,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF24
 Kamu  Sektörü Bilgisinin  Yeniden  Kullanılması  Hakkındaki  Direktifi, özellikle  kapsam,
erişim ve kullanım tarifelerine ilişkin prensipler bakımından, gözden geçirmek (2012)
 e-Ticaret işlemleri için AB çapında  çevrimiçi  uyuşmazlık  çözüm  sistemi oluşturma
hakkında yasal teklif hazırlamak (2012)
Birlikte Çalışabilirlik ve Standartlar
 Avrupa’daki BİT standartlarının  uygulama kurallarında  belirli BİT forum ve
konsorsiyumlarının kullanılabilmesi için reform içeren yasal teklifler hazırlamak (2010)
 Uygulama öncesine ait bildirimi de içeren, temel fikri mülkiyet hakları ve lisanslama
şartları hakkında rehberler hazırlamak (2011)
 Önemli piyasa oyuncularına birlikte çalışabilirlik bilgisi lisanslama imkanı sağlayacak
önlemlerin fizibilitesi hakkında rapor hazırlamak (2012)
Güven ve Güvenilirlik
 Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansını (ENISA) modernize edecek ve AB kurumları için
Bilgisayar Acil Müdahale Ekipleri (CERT) oluşturmak için yasal teklif hazırlamak (2010)
 Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın güncellenmesi çalışmaları kapsamında,
güvenlik ihlali bildirimi hükümlerinin genişletilmesini incelemek (2010)
 Siber ataklarla mücadele edecek yasal altyapı için teklif hazırlamak (2010)
 Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeyde siber uzayda yargısal kurallara ilişkin yasal
teklifler hazırlamak (2013)
Yüksek Hızlı İnternet
 Daha etkin radyo spektrumu yönetimi için Avrupa Spektrum Yönetimi Politika Programı
hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Kararı hazırlamak (2010)
 Rekabetçi  yeni nesil erişim şebekelerine (New Generation Access Networks) yatırımları
teşvik edecek tavsiye kararı yayınlamak (2010)
Sayısal Okuryazarlık, Beceriler ve İçermenin Geliştirilmesi
 Kamu kurumlarına ait ve vatandaşlara temel hizmetleri sununa internet sitelerinin 2015
yılı itibarıyla tamamen erişebilirliğini sağlayacak yasal teklifler hazırlamak (2011)25
 Sayısal  okuryazarlık ve yeterliliklerin, Avrupa Sosyal Fonu (2014–2020)
düzenlemelerinde bir öncelik olması için öneride bulunmak (2013)
BİT’in Sosyal Katkıları
 Akıllı şebekelerin (smart grids) Avrupa düzeyinde birlikte çalışabilirliğini geliştirmek için
asgari işlevlere yönelik öneride bulunmak (2010)
 BİT sektörü için enerji performansı ve sera gazı salınımı ile ilgili olarak  ortak  ölçüm
metodolojileri hakkında, gerektiği takdirde, öneride bulunmak (2011)
 Avrupa sinemasının sayısallaştırılması için tavsiye kararı yayınlamak (2011)
 Çevresel Bilgiye Kamusal Erişim Direktifini gözden geçirmek (2011)
 e-Denizcilik hizmetlerinin kullanımına ilişkin bir direktif önerisi hazırlamak (2011)
 Demiryolu yolcu hizmetleri kapsamında  telematik uygulamaların teknik özelliklerine
ilişkin bir direktif önerisi hazırlamak (2011)
 Üye Ülkeler dahilinde erişilebilir ya da değiştirilebilir hasta verilerinin birlikte çalışabilir
olması için minimum ortak hasta verilerini tanımlamaya yönelik bir tavsiye kararı
yayınlamak (2012)
 Avrupa düzeyinde, elektronik tanımlama ve elektronik kimlik doğrulama hizmetlerinin
ülkelerce  çift taraflı olarak  tanınmasına ilişkin Konsey ve Parlamento Kararı  önermek
(2012)26
4. ANA PERFORMANS HEDEFLERİ
Sayısal Gündem’in ana performans hedefleri olarak belirlenen aşağıdaki göstergeler,
Üye Ülkeler tarafından Kasım 2009’da kabul edilen 2011-2015 Karşılaştırma Çerçevesi’nden
(Benchmarking Framework) derlenmiş ve Sayısal Gündem Tebliğinde Ek-2 olarak yer
almıştır.
14
Genişbant Hedefleri
 2013’e kadar herkes için genişbant: 2013’e kadar temel seviye genişbant altyapısının AB
vatandaşlarını kapsama oranının yüzde 100 olması
 2020’ye kadar hızlı genişbant: Genişbant internet hızının Avrupa vatandaşlarının yüzde
100 için en az 30 Mbps olması
 2020’yle beraber yüksek hızlı genişbant: Avrupa hanehalklarının yüzde 50’sinin en az 100
Mbps hıza sahip genişbant internet abonesi olması
Ortak Sayısal Pazar
 e-Ticaret’in teşvik edilmesi: 2015 yılı itibarıyla nüfusun yüzde 50’sinin çevrimiçi alışveriş
yapması
 Sınır ötesi e-ticaret: 2015 yılı itibarıyla nüfusun yüzde 20’sinin sınır ötesi alışveriş
yapması
 İşletmeler için e-ticaret: 2015 yılı itibarıyla KOBİ’lerin yüzde 33’ünün çevrimiçi satın
alma/satış yapması
 Telekom hizmetleri için ortak pazar: Dolaşım tarifeleri (roaming) ve ulusal tarifeler
arasındaki farkın 2015 yılı itibarıyla sıfıra indirilmesi
Sayısal İçerme
 İnternet kullanımı: 2015 yılı itibarıyla düzenli internet kullanımının yüzde 60’dan yüzde
75’e ve dezavantajlı bireylerin internet kullanımının ise yüzde 41’den yüzde  60’a
çıkarılması
                                             
14
Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions, A Digital Agenda for Europe, COM(2010) 245 final/2, s. 40-41, 26.8.2010,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF27
 İnterneti hiç kullanmamış bireyler: 2015 yılı itibarıyla interneti hiç kullanmamış bireylerin
oranının yarıya (yüzde 15’e) indirilmesi
Kamu Hizmetleri
 e-Devlet: 2015’te vatandaşların yüzde 50’sinden fazlasının e-Devlet’i kullanması, bu
bireylerin en az yarısının da doldurulmuş form göndermesi
 Sınır ötesi kamu hizmetleri: 2011 yılında Üye Ülkelerce üzerinde mutabık kalınacak bütün
temel hizmetlerin 2015 yılı itibarıyla sınır ötesi sunulabilmesi
Araştırma ve Yenilikçilik
 BİT Ar-Ge’sini  yükseltilmesi: Kamu BİT Ar-Ge yatırımlarının iki katına, 11 milyar
Avro’ya çıkarılması
Düşük Karbon Ekonomisi
 Enerji tasarrufunu teşvik etmek: 2020 ile beraber aydınlatmada kullanılan enerjide en az
yüzde 20 düşüş sağlamak28
5. SONUÇ
Gelişmişlik adına  belirleyici olan parametrelerin hızla değiştiği, teknolojik ve
toplumsal ilerlemelerin  yeni yönlere doğru evrildiği ve  daha önceki çabalar, yatırımlar ve
edinimlerin sadece geçmişe ait anlatının öğeleri durumuna geldiği bir dönemde yaşamaktayız.
Bu dönemde, yeni alanlara yönelik anlamlı girişimler ve geleceğe yönelik olumlu planlamalar
yapılmadığı takdirde, toplumun yaşam kalitesini garanti altına almak zorlaşmaktadır.
Ekonomik gelişme alanında, gelecek dönemler için olumlu bir yönelimin sağlanabilmesi
adına ekonomik gelişmeye yön verecek enstrümanların iyi belirlenmiş olması ve iyi
kullanılmasını gerekmektedir.
Günümüzde, gerek önemli bir sektör olarak gerekse diğer sektörlerde meydana
getirdiği makro etkiyi göz önüne aldığımızda, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı içerik,
ürünler ve hizmetlerin bilgi ekonomisinin temelini oluşturacağı anlaşılmaktadır. Küreselleşme
ve teknolojik gelişmeyle birlikte,  BİT’in  önemi artmakta ve her geçen gün ekonomik ve
sosyal hayatın vazgeçilmez unsuru olma noktasında işlevselliğini pekiştirmektedir.
Avrupa Birliği, karşı karşıya olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarla
mücadelede BİT’i hayati önemde görmektedir. Çünkü, BİT:
 Yenilikçiliği, yaratıcılığı ve rekabet edebilirliği teşvik ederek ekonomide küreselleşme
hedefine hizmet eder.
 Tüm bilimsel ve teknolojik alanların gelişmesi için araçlar sunar.
 Avrupa kamu sektörünün daha etkin olmasını sağlarken aynı zamanda eğitimden
enerjiye kadar tüm sektörlerin modernizasyonunu gerçekleştirir.
 Sosyal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için araçlar sağlar ve yaşam kalitesini arttırır.
Avrupa’nın ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanda varlığını garanti altına
alabilmesi, geleceğe ilişkin olumlu beklentiler kurgulayabilmesi ve vatandaşlarının yaşam
kalitesini yüksek düzeyde tutabilmesi için bu sektörde kendisine rakip ve bazı alanlarda
kendisinden oldukça ileride olan rakipleriyle (ABD, Çin, Hindistan, vb.), arasındaki farkı
kapatabilmesi ve yeni alanlarda da öncü olması gerekmektedir. Bu gereklilikten yola çıkan
Avrupa  Birliği bundan  11 yıl önce, 2000 yılında, Lizbon’da toplanan Avrupa Konseyi
Zirvesi’nde  “2010 yılına kadar dünyada daha fazla ve daha iyi nitelikte istihdamla birlikte
sosyal uyumun da arttığı, sürdürülebilir büyüme sağlayabilen en rekabetçi ve dinamik, bilgiye
dayalı ekonomi olma” hedefini ortaya koymuştur. Lizbon Stratejisine uygun olarak hazırlanan 29
e-Avrupa 2002 ve 2005 Eylem Planlarının uygulanmasının ardından 2005 yılında Lizbon
Stratejisi gözden geçirilerek, AB’nin bilgi toplumu politikaları “inovasyon” odaklı hale
getirilmiş ve 2010 yılına kadar devam edecek i2010 Girişimi hayata geçirilmiştir.
2010 yılının Ekim ayına gelindiğinde ise, AB 2020 yılına kadarki “Yeni Yol
Haritası”nı çizmiş; akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ana başlıklarıyla özetlenebilecek
Avrupa 2020 Stratejisini benimsemiştir. Yeni yol haritasının, temel girişimlerinden birisi
AB’nin bilgi toplumu olma yolundaki faaliyetlerini bir araya getirdiği Avrupa için Sayısal
Gündem Girişimi’dir. Sayısal Gündem’in amaçlarını gerçekleştirmeye yetecek kadar ilerleme
sağlayabilmesi, Avrupalıların kolektif olarak bu alana yönelik çabalarını birleştirmelerini ve
BİT  sektörünün önünü açacak, ilerlemeleri ivmelendirecek politikalar uygulamasını
gerektirmektedir. Birlik bünyesinde günümüze kadar uygulanmış çeşitli girişimlere rağmen,
bölünmüş sayısal pazar, genişbant altyapıda eksikler, yetersiz beceriler, birlikte çalışabilirlik
eksikliği, siber suçlar,  artan güvensizlik riski gibi başlıklarla sıralanabilecek yedi temel
problemin aşılamaması nedeniyle bu alanda beklenen ilerlemeler gerçekleştirilememiştir.
Bu çerçevede, söz konusu problemlerin aşılması ve Avrupa’nın uzun dönemde
uluslararası rekabetçiliğini ve refahını artırması amacıyla uygulanmaya başlanan Avrupa için
Sayısal Gündem Girişimi, Avrupa Birliği’nin gündeminde uzun dönemli bir dönüşüm projesi
olarak yer almaya devam edecektir. 30
6. KAYNAKÇA
Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi tematik portali;
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu tematik portali;
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/ict_and_lisbon/index_en.htm
Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi internet sitesi;    
http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
Türkiye Lizbon Gündemi internet sitesi;
http://www.turkiyelizbongundemi.org/index.php?lang=turkish
Avrupa Birliği eAvrupa Girişimi tematik portali;
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/index_en.htm
Avrupa Birliği Hukukuna erişim portali;                                                                    
http://eur-lex.europa.eu/
TOBB, Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları, Seda AKÇAM, Haziran 2006;
http://www.tobb.org.tr/organizasyon/bilgihizmetleri/raporlar/ab_bilgi_toplumu.pdf
Avrupa Komisyonu e- Avrupa 2005 Tebliği;
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/news_library/documents/eeurope2005/e
europe2005_en.pdf
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı;
http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=1&sid=322131
EK
Avrupa için Sayısal Gündem Eylem Planı
15
Eylem
No
Eylem Adı Tarih Açıklama
ORTAK SAYISAL PAZAR
1 Çevrimiçi işler için Avrupa
Birliği sınırları içerisinde
sertifikasyon sürecini
kolaylaştırma
2010 Müşterek haklar yönetimi konusunda taslak
oluşturularak bürokrasinin azaltılması ve şeffaflığın
artırılması ile telif hakları, işletme ve sınır ötesi
sertifikasyon süreçlerinin kolaylaştırılması
amaçlanmaktadır.
2 Sahibine ulaşılamayan ve
baskısı olmayan çalışmaların
korunması
2010 Kültürel eserlerin sayısallaşması ve topluma
sunumunun kolaylaştırılması adına 2010 yılı içerisinde
direktif oluşturulması amaçlanmaktadır.
3 Kamu sektörü bilgisinin özel
sektörle paylaşımının
sağlanması
- Önemli bir kaynak oluşturan kamu bilgisi paylaşıma
açılarak yeni iş imkânları sağlanacak ve kaynak israfı
azaltılacaktır.
4 Avrupa’nın çevrimiçi içerik
pazarını genişletmek için
ilave tedbirler hakkında
paydaşların müzakere etmesi
2012 Çevrimiçi içeriğin sınırlar arasında daha serbest
akması için ileri düzenlemeler gerekmektedir.
5 Yaratıcı içeriğin yayılımının
kolaylaştırılması
2010 Görsel-işitsel eserler ve diğer yaratıcı çalışmaların
imkânları ve sorunları hakkında yeni bir düzenleme
hazırlanacaktır.
6 Çevrimiçi fikri mülkiyet
haklarının korunması
2012 Fikri mülkiyet haklarının internet ortamında sürekli
olarak ihlal edilmesinin önlenmesi amacıyla, telekom
alanındaki düzenleyici çerçeve ile veri koruma ve
gizlilik düzenlemeleri ile uyumlu düzenleme
yapılması amaçlanmaktadır.
7 Tek Avrupa ödeme alanına
ve e-fatura sistemine geçiş
için tarih belirlenmesi
2010 Tek Avrupa Ödeme Bölgesi (SEPA) çalışmalarının
tamamlanması amaçlanmaktadır.
8 e-İmza Direktifinin gözden
geçirilmesi
2011 2011 yılında sınır ötesi tanıma ve birlikte çalışabilir
kimlik doğrulama sistemlerine yasal çerçeve
sağlayacak şekilde e-İmza Direktifinin gözden
geçirilmesi amaçlanmaktadır.
9 e-Ticaret Direktifinin
güncellenmesi
2010 e-Ticaret Direktifinin uygulamadaki etkilerinin
değerlendirilmesi ve bu kapsamda somut önerilerin
oluşturulması amaçlanmaktadır.
                                             
15
Bu bölümde yer alan bilgiler, http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm adresinden erişilebilen “Planned
Actions” linkinde yer alan ve Komisyon tarafından güncellenen eylemlerden derlenmiştir.32
10 Üye Ülkelerin sayısal ortak
pazarın oluşması adına ilgili
mevzuatı uygulaması
- Üye Ülkelerin; Hizmet Direktifi, Haksız Ticari
Uygulamalar Direktifi ve telekom düzenleyici
çerçevesini içeren, sayısal ortak pazarı destekleyen
temel mevzuatı tutarlı bir şekilde hayata geçirmeleri
ve Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Direktifini etkin
biçimde uygulamaları amaçlanmaktadır.
11 Üye Ülkelerin KDV
Direktifini dönüştürmesi
2013 Üye Ülkelerin 2013 yılına kadar KDV direktifini efatura ve kağıt faturaya eşit muamele yapacak şekilde
dönüştürmeleri amaçlanmaktadır.
12 AB veri koruma kurallarının
gözden geçirilmesi
2010 Veri Koruma Direktifinin, vatandaşların güvenini
artıracak ve haklarını genişletecek şekilde gözden
geçirilmesi amaçlanmaktadır.
13 Tüketici Hakları Direktifini
tamamlayan uygulamaların
oluşturulması
2012 Özellikle çevrimiçi ortam başta olmak üzere Tüketici
Hakları Direktifinin uygulanmasındaki farkların
giderilmesi için kanuni enstrümanların oluşturulması
amaçlanmaktadır.
14 Alternatif uyuşmazlık
çözümleri için imkanların
araştırılması
2012 Özellikle sınır ötesi e-ticaret işlemleri için AB
çevrimiçi uyuşmazlık çözüm sistemini geliştirecek
imkanların araştırılması amaçlanmaktadır.
15 Toplu dava imkanı için ilgili
taraflarla müzakere
yapılması
- Özellikle ilgili taraflarla yapılacak müzakereleri temel
alan toplu dava olanaklarının araştırılması
amaçlanmaktadır.
16 AB çevrimiçi haklar
ilkelerinin oluşturulması
2012 2012 yılı sonu itibarıyla sayısal kullanıcıların
haklarının açıklığa kavuşturulması amaçlanmaktadır.
17 AB çevrimiçi güven duyulan
markalar için paydaş
platformunun oluşturulması
2012 Özellikle perakende e-ticaret siteleri için 2012 sonuna
kadar çevrimiçi güven duyulan firmalara yönelik
paydaş platformunun oluşturulması amaçlanmakladır.
18 Numaralandırma sistemleri
uyumunun sağlanması
2011 2011 yılı sonuna kadar telefon numaralandırma
sisteminin uyumlaştırma çalışmalarının tamamlanması
amaçlanmaktadır.
19 Spektrum politika planının
geliştirilmesi
- Spektrum kullanımına ilişkin teknik ve düzenleyici
şartların koordinasyonu amaçlanmaktadır.
20 Avrupa dışındaki telekom
pazarları maliyet
araştırmasının yapılması
2011 Avrupa dışındaki ülkelerin, Avrupa sayısal pazarına
etkileri bağlamında analizinin yapılması ve ortak
sayısal pazarın faydalarının vurgulanması
amaçlanmaktadır.
BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ve STANDARTLAR
21 BİT'te birlikte çalışabilirlik
için mevzuat önerisinin
oluşturulması
2010 Avrupa'da bilişim standartlarının uygulanmasına
ilişkin olarak BİT birlikte çalışabilirliği konusunda
yasal mevzuat hazırlanması amaçlanmaktadır.
22 Standart belirleme
kurallarının düzenlemesi
2011 Temel fikri mülkiyet hakları ve lisans şartları
hakkında gerekli düzenlemelerin yapılması
amaçlanmaktadır.
23 BİT standardizasyonu ve
kamu ihaleleri konusunda
rehberlik sağlanması
2011 Kamu kurumlarının standartları kullanarak etkinliği
sağlamaları ve kaynak israfını önleyebilmeleri için
BİT standardizasyonu ve kamu alımları arasındaki
ilişkiyi kuracak bir tebliğin yayınlanması
amaçlamaktadır.33
24 Avrupa Birlikte
Çalışabilirlik Stratejisi ve
Çerçevesinin kabul edilmesi
2010 Avrupa Birlikte Çalışabilirlik Stratejisinin ve Avrupa
Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesinin geliştirilmesi ve
kabul edilmesi amaçlanmaktadır.
25 Önemli piyasa oyuncuların
birlikte çalışabilirlik bilgisi
lisanslaması hakkında rapor
hazırlanması
2012 Önemli piyasa oyuncularına birlikte çalışabilirlik
bilgisi lisanslama imkanı sağlayacak önlemlerin
fizibilitesi hakkında rapor hazırlanması
amaçlanmaktadır.
26 Üye Ülkelerin birlikte
çalışabilirlik çerçevesini
uygulaması
2013 Üye Ülkelerin birlikte çalışabilirlik çerçeve
dokümanını 2013 itibarıyla ulusal düzeyde
uygulamaya alması amaçlanmaktadır.
27 Üye Ülkelerin Malmö ve
Granada Deklerasyonlarını
uygulaması
2013 Üye Ülkelerin Malmö ve Granada Deklerasyonlarında
tanımlanan birlikte çalışabilirlik ve standartlar
konularındaki taahhütlerinin 2013 yılı itibarıyla yerine
getirilmesi amaçlanmaktadır.
GÜVEN ve GÜVENLİK
28 Ağ ve bilgi güvenliği
politikalarının
güçlendirilmesi
2010 Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansının (ENISA)
modernizasyonunu ve AB kurumları için CERT
kurulması da dahil, ağ ve bilgi güvenliği politikasının
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
29 Bilgi sistemlerine yönelik
siber saldırılarla mücadele
edilmesi
- 2010 yılı itibarıyla, yasal girişimleri de içeren, siber
ataklarla mücadeleye ilişkin önlemler ve 2013 yılı
itibarıyla, Avrupa ve uluslararası düzeyde siber
saldırılara karşı ortak yargılamaya ilişkin önlemler
alınması amaçlanmaktadır.
30 Avrupa siber suç platformu
kurulması
2012 2012 itibarıyla Avrupa siber suç platformunun
kurulması amaçlanmaktadır.
31 Avrupa siber suç merkezi
kurma yararlılığının test
edilmesi
2011 2011 itibarıyla Avrupa siber suç merkezi
oluşturulması konusundaki fizibilitenin tamamlanması
amaçlanmaktadır.
32 Uluslararası düzeyde siber
suçlarla mücadelenin
güçlendirilmesi
- Uluslararası paydaşlarla işbirliği yapılarak siber
saldırılara ve bilişim suçlarına karşı küresel risk
yönetiminin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
33 Avrupa siber güvenlik
hazırlıklarının desteklenmesi
2010 2010 yılı itibarıyla Avrupa'nın siber güvenlik
kapsamındaki hazırlıklarının artırılması
amaçlanmaktadır.
34 Güvenlik ihlal
bildirimlerinin
genişletilmesinin
incelenmesi
- Avrupa kişisel veri koruma çerçevesi
modernizasyonunun bir parçası olarak, daha tutarlı ve
yasal yönden açık olma amacıyla güvenlik ihlal
bildirimlerinin genişletilmesinin incelenmesi
amaçlanmaktadır.
35 Gizlilik kapsamında telekom
kurallarının uygulanmasına
ilişkin rehberlik yapılması
2011 Kişisel bilgilerin gizliliği ve mahremiyetinin
korunması kapsamında yeni telekom çerçevesi
uygulamaları için rehberlik yapılması
amaçlanmaktadır.
36 Çevrimiçi yasadışı içerik
bildirimi ve çocukların
çevrimiçi güvenliği için
farkındalık oluşturma
kampanyaları düzenlenmesi
- Çevrimiçi yasadışı içerik için bildirim noktaları ve
ulusal düzeyde çocukların çevrimiçi güvenliğini
sağlamak amacıyla farkındalık oluşturma
kampanyalarının düzenlenmesi ve Avrupa'da
işbirliğinin ve bu alandaki iyi örneklerin paylaşımının
kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.34
37 Çevrimiçi hizmetlerin
kullanımında öz
düzenlemenin (self
regulation) güçlendirilmesi
- Çok paydaşlı diyaloğun ve Avrupa ile küresel hizmet
sunucularının öz düzenlemelerinin, özellikle yetişkin
olmayanların kullanımına yönelik olarak,
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
38 Üye Ülkelerin Acil
Bilgisayar Müdahale
Ekipleri kurması
2012 2012 yılı itibarıyla Üye Ülkelerin kuracakları iyi
işleyen Acil Bilgisayar Müdahale Ekipleri ile bütün
Avrupa’yı kapsayan düzeyde bir şebeke kurulması
amaçlanmaktadır.
39 Üye Ülkelerin siber saldırı
simülasyonları yapması
2010 Üye Ülkelerin, 2010 itibarıyla Komisyonla
koordinasyon halinde geniş kapsamlı saldırı
simülasyonlarını yapmaları amaçlanmaktadır.
40 Üye Ülkelerin zararlı içerik
uyarı hatlarını kullanmaları
2013 Üye Ülkelerin çevrimiçi kötü ve zararlı içerik
konusunda raporlama hatları oluşturmaları, çocuklara
yönelik çevrimiçi güvenlik konusunda farkındalık
oluşturma amacıyla kampanyalar düzenlemeleri,
okullarda çevrimiçi güvenlik eğitimleri sunmaları ve
çevrimiçi hizmet sunucularını öz düzenleyici (selfregulatory) kurallar koymaları konularında
cesaretlendirmesi amaçlanmaktadır.
41 Üye Ülkelerin ulusal uyarı
platformları oluşturmaları
2012 Üye Ülkelerin, Avrupa siber suçlar platformuna
yönelik olarak ulusal uyarı platformları kurmaları ve
uygulamaları amaçlanmaktadır.
YÜKSEK HIZLI İNTERNET
42 AB genişbant iletişim
tebliğinin yayınlanması
2010 AB 2020 genişbant hedeflerinin gerek ulusal düzeyde
gerekse AB düzeyinde gerçekleşmesine yönelik olarak
üye ülkelerin atması beklenen adımların genel
çerçevesini çizen bir genişbant tebliğinin
yayımlanması amaçlanmaktadır.
43 Yüksek hızlı genişbantın
finansal olarak
desteklenmesi
2014 Çeşitli AB finansal enstrümanlarıyla  (ERDF, ERDP,
EAFRD, TEN, CIP, vs.) yüksek hızlı genişbanta
yapılacak yatırımın desteklenmesi ve EIB ve AB
fonları yoluyla bu yatırım alanına sermaye
çekilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
44 Avrupa Spektrum Politika
Programının uygulanması
2010 AB düzeyinde radyo spektrum verimliliğini artıracak
ve gerek tüketicilere gerekse endüstriye olan faydaları
maksimize edecek koordineli ve stratejik bir spektrum
politikasının oluşturularak Avrupa Parlamentosu ve
Komisyonunun onayına sunulması amaçlanmaktadır.
45 Yeni nesil erişim (NGA)
şebekesinin yayılımının
hızlandırılması
2010 Açık ve etkin düzenleyici tedbirlerle yeni nesil erişim
ağları kapsamında yapılacak yatırımları
cesaretlendirecek bir tavsiye kararı oluşturulması
amaçlamaktadır.
46 Üye Ülkelerin ulusal
genişbant eylemleri
oluşturması
2012 Avrupa 2020 hedeflerine yönelik Üye Ülkelerin
genişbant konusunda eylem planları oluşturması
amaçlanmaktadır.
47 Üye Ülkelerin genişbant
yatırımlarını kolaylaştırması
- Üye Ülkelerin gerek altyapı kaynaklarıyla gerekse
yasal olanaklarıyla genişbant yatırımlarını teşvik
etmeleri amaçlanmaktadır.35
48 Yüksek hızlı ağların
kullanımında yapısal
fonların kullanılması
- Üye Ülkelerin BİT altyapı ve hizmetlerinde yapısal ve
bölgesel gelişme fonlarının kullanılması
amaçlanmaktadır.
49 Üye Ülkelerin Spektrum
Politika Programı
uygulaması
- Üye Ülkelerin, 2020 hedeflerinde öngörülen,
internetin en az 30 Mbps hız ve yüzde 100 yayılımla
sunulabilmesi amacıyla, Avrupa Spektrum Politika
Programına uygun olarak bir spektrum politikası
uygulaması amaçlanmaktadır.
ARAŞTIRMA VE YENİLİKÇİLİK
50 Daha fazla özel yatırımın
BİT'e yönlendirilmesi
- Ticaret öncesi satın alma (pre-commercial
procurement), kamu-özel işbirliği ve Ar-Ge için
verilen yapısal fonlar vasıtasıyla daha fazla özel
yatırımın bilişim Ar-Ge’sine yönlendirilmesi ve 7.
Çerçeve Programı müddetince bilişim Ar-Ge’sine
ayrılan bütçenin her sene yüzde 20 artırılması
amaçlanmaktadır.
51 Koordinasyonun
güçlendirilmesi ve
kaynakların tek bir havuzda
toparlanması
-- Bilişim Ar-Ge’sinde koordinasyonun güçlendirilmesi
ve Üye Ülkelerin ve endüstrinin kaynaklarının ortak
bir havuz ile kullanıcı ve talep odaklılık kavramının
baz alınması ile kullanılması amaçlanmaktadır.
52 AB'nin BİT alanındaki
araştırma fonlarına "kolay ve
hızlı" erişimin sağlanması
2011 2011 yılından itibaren özellikle KOBİ'ler ve genç
araştırmacılara yönelik, AB'nin BİT Ar-Ge fonlarına
daha açık, rahat ve hızlı erişimin temin edilmesine
yönelik önlemlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
53 Ortak BİT araştırma
altyapıları ve inovasyon
kümelerine finansal destek
sağlanması
- BİT'e yönelik ortak araştırma altyapıları ve inovasyon
kümelerine finansal desteğin sağlanması, özellikle ealtyapıların geliştirilmesi ve kamu ve bilim alanında
bulut bilişimin yaygınlaştırılması adına bir AB
stratejisi oluşturulması amaçlanmaktadır.
54 Yeni nesil ağ tabanlı
uygulama ve hizmetlerin
geliştirilmesi
- Yeni nesil ağ tabanlı uygulama ve hizmetlerin,
özellikle AB fonları aracılığıyla standart oluşumu ve
açık platformlar ile çok dilli içerik ve hizmetlerin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
55 Üye Ülkelerin BİT ArGe'sindeki harcamalarının
iki katına çıkarılması
- 2020 yılıyla beraber, toplam kamu harcama tutarının
5,5 milyon Euro'dan 11 milyon Euro'ya, aynı şekilde
özel harcamaların 35 milyar Euro'dan 70 milyar
Euro'ya çıkarılarak BİT Ar-Ge'sine yapılan toplam
harcamanın iki katına çıkarılması amaçlanmaktadır.
56 Üye Ülkelerin, Rekabet
Edebilirlik ve Yenilik
Çerçeve Programı (CIP)  ile
finanse edilen büyük ölçekli
pilot projelere dahil olması
- Üye Ülkelerin büyük ölçekli pilot projelere (CIP ve
diğer inisiyatifler tarafından desteklenen) dahil olması,
bu alanlarda birlikte çalışabilir ve yenilikçi çözümler
geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
e-BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ
57 Sayısal okuryazarlık ve
yetkinliklerin Avrupa Sosyal
Fon'unun öncelikleri haline
getirilmesi
2014-
2020
2014- 2020 arası dönemde sayısal okuryazarlık ve
yetkinliklerin Avrupa Sosyal Fonu Düzenlemelerinin
önceliği haline getirilmesi amaçlanmaktadır.36
58 BİT uygulayıcı ve
kullanıcılarının yetkinliğini
belirleyecek bir çerçevenin
geliştirilmesi
2012 Avrupa Kalifikasyon Çerçevesi ve EUROPASS'la
ilişkili ve BİT uygulayıcılarının mobilitesini ve
yetkinliğini artıracak BİT'de profesyonellik için bir
Avrupa çerçevesi oluşturulması amaçlanmaktadır.
59 Sayısal okuryazarlığın ve
becerilerin "Yeni İşler için
Yeni Beceriler" Girişiminde
bir öncelik olması
2010 2010 yılından itibaren başlatılacak "Yeni İşler için
Yeni Beceriler" Girişiminde, sayısal okuryazarlık ve
becerilerin bir öncelik olarak yer almasının sağlanması
amaçlanmaktadır.
60 Kadınların bilişim işgücüne
katılımının artırılması
- Ağ tabanlı eğitim, oyun tabanlı e-öğrenme ve sosyal
ağlar gibi imkanlarla genç kadınların BİT işgücüne
katılımının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
61 Yeni medya teknolojileriyle
çevrimiçi tüketici eğitim
araçları geliştirilmesi
2011 Yeni medya teknolojileriyle (internette tüketici
hakları, e-ticaret, veri koruma, medya okuryazarlığı,
sosyal ağlar, vb.) çevrimi tüketici eğitim araçlarının
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
62 Avrupa için sayısal yetkinlik
göstergelerinin belirlenmesi
- 2013 yılı itibarıyla, Avrupa için sayısal yetkinlik ve
medya okuryazarlığı göstergelerinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
63 Mevzuatta erişilebilirliğin
değerlendirilmesi
- e-Ticaret, e-kimlik, e-imza gibi Sayısal Gündem
başlığı altında yapılacak tüm mevzuat revizyonlarında
erişilebilirlik hususunun sistematik olarak
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
64 Kamu internet sitelerinin
erişilebilir olması
2011 2015 yılı itibarıyla, kamu kurumlarına ait internet
sitelerinin ve vatandaşlara temel hizmetleri sunan
internet sitelerinin tamamıyla erişilebilir olması
amaçlanmaktadır.
65 Özürlülerin sayısal veriye
ulaşmasına yardım edilmesi
2012 BM Sözleşmesi kapsamında, Üye Ülkeler ve
paydaşlarla işbirliği halinde, özürlülerin sayısal veriye
ulaşabilmesi hakkında hazırlanacak bir mutabakat
zaptının hazırlanması amaçlanmaktadır.
66 Üye Ülkelerin sayısal
okuryazarlık politikaları
uygulaması
- Üye Ülkelerin uzun dönemli e-beceriler ve sayısal
okuryazarlık politikaları oluşturması ve bu yönde
özürlülere ve KOBİ'lere yönelik teşvikleri
desteklemeleri amaçlanmaktadır.
67 Üye Ülkelerin, özürlülere
yönelik mevzuat
hükümlerini hayata
geçirmesi
- 2011 yılı itibarıyla, Telekom Çerçevesinde ve Görsel-
İşitsel Medya Hizmetleri Direktifinde özürlülere
yönelik hükümlerin uygulanmış olması
amaçlanmaktadır.
68 Üye Ülkelerin e-öğrenmeyi
ulusal politikaları içinde
temel konulardan biri olarak
ele alması
- Üye Ülkelerin, eğitimin modernizasyonuna yönelik
olarak; müfredat geliştirme, öğrenme çıktılarının
değerlendirilmesi ve eğitmen ve öğretmenlerin
gelişimi gibi alanlardaki ulusal politikaları
kapsamında e-öğrenmeyi temel konulardan biri olarak
ele almaları amaçlanmaktadır.
SOSYAL SORUNLAR İÇİN BİT
69 BİT sektörünün ortak enerji
ve salınım tedbirleri ile
uyumlu olup olmadığının
değerlendirilmesi
2011 2011 yılında, BİT sektörünün ortak enerji ve salınım
tedbirleri kapsamında sektörün kendi enerji
performansı ve sera gazı salınımına yönelik ortak
önlem metodolojisine uyup uymadığının
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.37
70 BİT sektörü ve sera gazı
salınımı yapan önemli
sektörler arasında
işbirliğinin desteklenmesi
- BİT sektörü ve sera gazı salımı yapan önemli sektörler
(konut, inşaat, ulaşım, lojistik, enerji dağıtımı, vb.)
arasındaki işbirliğinin desteklenmesi, bu sektörlerdeki
enerji verimliliğinin artırılması ve sera gazı
salınımının 2013 yılına kadar düşürülmesi
amaçlanmaktadır.
71 Akıllı şebekelerin katkısının
değerlendirilmesi ve birlikte
çalışabilirlik adına asgari
şartların belirlenmesi
2010 2011 yılı sonuna kadar, akıllı şebekelerin (smart grids)
karbon salınımının düşürülmesine olan potansiyel
katkısının değerlendirilmesi ve Avrupa çapındaki
akıllı şebekeler için birlikte çalışabilirlik asgari
şartlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
72 Katı Hal Aydınlatma (SSL)
üzerine yeşil kitap
hazırlanması
- Komisyonun, 2011 yılında Katı Hal Aydınlatma (SSL)
üzerine genel kullanımının önündeki engeller ve
politika önerileri içeren bir yeşil kitap yayınlaması ve
uygulama projelerinin CIP kapsamında desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
73 Üye Ülkelerin, akıllı
sayaçlar için ek işlevleri
üzerinde anlaşması
- Üye Ülkelerin, 2011 yılı sonu itibarıyla akıllı sayaçlar
(smart meters) için ek işlevler üzerinde anlaşması
amaçlanmaktadır.
74 Üye Ülkelerin aydınlatmada
yapılan kamu alımları için
toplam maliyeti dikkate
alması
2012 Üye Ülkelerin, 2012 yılı itibarıyla, aydınlatma tesisatı
için yapılan kamu alımlarında kullanılan teknik
dokümanlarda ilk alım maliyeti yerine toplam maliyeti
dikkate alacak özellikleri dahil etmeleri
amaçlanmaktadır.
75 Avrupalıların kendi sağlık
verilerine güvenli erişiminin
sağlanması ve yaygın tele-tıp
uygulamalarının başarılması
- Üye Ülke vatandaşlarının kendi sağlık verilerine 2015
yılına kadar güvenli erişiminin sağlanması ve 2020
yılına kadar yaygın tele-tıp uygulamalarının
başarılması amaçlanmaktadır.
76 Kişisel sağlık verilerinde
asgari ortak veri seti
tanımlamak için bir öneri
oluşturulması
- Üye Ülkeler arasında, 2012 yılı itibarıyla kişisel sağlık
verilerinin paylaşımına imkân verecek düzeyde
birlikte çalışabilirliğin sağlanması amacıyla asgari
ortak veri setinin belirlenmesine hizmet edecek bir
öneri oluşturulması amaçlanmaktadır.
77 e-Sağlık alanında birlikte
çalışabilirlik testlerinin ve
sertifikasyonlarının
yapılması konusunda AB
standartlarının belirlenmesi
2015 2015 yılına kadar, birlikte çalışabilirlik testlerinin ve
sertifikasyonlarının yapılması konusunda AB
standartlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
78 Yaşlı ve özürlü insanların
bağımsızca
yaşayabilmelerinin
desteklenmesi amacıyla
AAL Programının
güçlendirilmesi
2015 Yaşlı ve özürlü insanların toplumda bağımsızca ve
aktif bir şekilde yaşayabilmelerinin desteklenmesi
amacıyla “Ambient Assisted Living - AAL” Ortak
Programının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
79 Avrupa sayısal
kütüphanesini finanse
edecek sürdürülebilir bir
model önerisi oluşturulması
2012 2012 yılı itibarıyla, Europeana - Avrupa sayısal
kütüphanesini ve içeriğin sayısallaştırılmasını finanse
edecek sürdürülebilir bir model önerisi oluşturulması
amaçlanmaktadır.
80 Kültürel ve yaratıcı
endüstrileri destekleyecek
eylem önerileri
oluşturulması
2012 "Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerin Potansiyelinin
Serbestleştirilmesi" yeşil kitabı ile ilgili danışma
süreci sonrası ihtiyaç duyulan eylem ve tedbir
önerilerinin oluşturulması amaçlanmaktadır.38
81 Avrupa sinemasının
sayısallaştırılmasına yönelik
bir tavsiye kararının
oluşturulması
2011 Komisyonun 2011 yılında Avrupa sinemasının
sayısallaştırılmasına yönelik bir tavsiye kararı
oluşturması amaçlanmaktadır.
82 Kültürel çeşitlilik
kapsamında Görsel-İşitsel
Medya Direktifinin
uygulanması
2011 Komisyonun, Üye Ülkelerin, kültürel çeşitlilik
kapsamında Görsel İşitsel Medya Direktifi
hükümlerini uygulamaları konusunda gerekli tedbirleri
alması amaçlanmaktadır.
83 e-Kimliklerin karşılıklı
tanınması konusunda bir
Konsey ve Parlamento
Kararı önerilmesi
2012 Komisyon tarafından, Üye Devletlerde sunulan ekimlik ve çevrimiçi kimlik doğrulama hizmetlerinin
karşılıklı tanınmasını sağlamaya yönelik bir Konsey
ve Parlamento Kararı önerisi oluşturulması
amaçlanmaktadır.
84 Tek sayısal pazarda
kesintisiz e-devlet hizmetleri
sunumunun desteklenmesi
- Avrupa Komisyonunun, Avrupa Kamu İdareleri için
Birlikte Çalışabilirlik Çözümleri (ISA) ve CIP
Programları vasıtasıyla sayısal tek pazarda kesintisiz
e-devlet hizmetleri sunumunu desteklemesi
amaçlamaktadır.
85 Çevresel bilgiye kamusal
erişimin gözden geçirilmesi
2011 2011 yılında, Çevresel Bilgi Direktifi (2003/4/EC)
kapsamında çevresel bilgiye kamusal erişimin gözden
geçirilmesi amaçlanmaktadır.
86 e-Çevre hizmetlerinin
sınırlar ötesi sunulabilmesi
e-Çevre bilgi hizmetlerinin, özellikle gelişmiş
sensörler vasıtasıyla sınır ötesi sunulabilmesi
amaçlanmaktadır.
87 e-İhale kapasitelerinin
birleştirilmesine yönelik
beyaz kitap yayınlanması
2011 2011 yılında, sayısal tek pazar dahilinde e-ihale
kapasitelerinin nasıl birleştirileceği hakkında somut
adımların belirlenmesine yönelik bir beyaz kitap
yayınlanması amaçlanmaktadır.
88 2011-2015 yıllarını
kapsayan e-Komisyon
Eylem Planının
oluşturulması ve
uygulanması
2010 Açık ve şeffaf e-devlet örneği olarak Avrupa
Komisyonuna yönelik 2011-2015 yıllarını kapsayan eKomisyon Eylem Planının oluşturulması ve
uygulanması amaçlanmaktadır.
89 Üye Ülkelerin e-devlet
hizmetlerinin birlikte
çalışabilir olması
- Üye Ülkelerin sunduğu e-devlet hizmetlerinin
organizasyonel, teknik ya da semantik engelleri aşacak
ve IPv6’yı destekleyecek şekilde birlikte çalışabilir
olması amaçlanmaktadır.
90 Üye Ülkelerde e-devlet
hizmetleri için belirlenen
temas noktalarının tam işler
olması
- Üye Ülkelerde, Hizmet Direktifi kapsamındaki alan ve
ihtiyaçların ötesinde, e-devlet hizmetleri için
belirlenen temas noktalarının tam işler olması
amaçlanmaktadır.
91 Üye Ülkelerin temel sınır
ötesi kamu hizmetleri
konusunda mutabakata
varması
2011 Girişimcilerin Avrupa’da istedikleri yerde iş kurmaları
ve yapmalarını mümkün kılma, vatandaşlara
Avrupa’nın herhangi bir yerinde yaşama, eğitim
görme, ikamet ve emeklilik imkânı verme gibi iyi
belirlenmiş ihtiyaçlara göre tanımlanacak sınır ötesi
kamu hizmetleri setinin belirlenmesi ve bu hizmetlerin
2015 yılında sunulması amaçlanmaktadır.39
92 Birlikte çalışabilirlik ve hızlı
standardizasyon desteğiyle
sunulan Akıllı Ulaşım
Sistemi Direktifinin
oluşturulması
- Birlikte çalışabilirlik ve hızlı standardizasyon
desteğiyle, özellikle yollar ve şehir içi ulaşıma yönelik
Akıllı Ulaşım Sistemi kullanım hızının artırılması
amaçlanmaktadır.
93 Hava Trafik Yönetimi
Çözümleri (SESAR)
uygulama stratejisinin kabul
edilmesi
2010 Komisyonun, Tek Avrupa Hava Sahası için Hava
Trafik Yönetimi Çözümleri (SESAR) uygulama
stratejisini kabul etmesi amaçlanmaktadır.
94 e-Denizcilik hizmetlerinin
sunumu için direktif
oluşturulması
2011 Komisyonun, e-denizcilik hizmetlerinin sunumu için
bir direktif önermesi amaçlanmaktadır.
95 Demiryolu yolcu
hizmetlerine yönelik
telematik uygulamalar için
teknik özellikleri ortaya
koyan bir direktif önerisi
oluşturulması
2011 Komisyonun, demiryolu yolcularına yönelik telematik
uygulamalar için teknik özellikler ortaya koyan bir
direktif önerisi oluşturması amaçlanmaktadır.
96 Üye Ülkelerin, Avrupa
Demiryolu Trafik Yönetim
Sistemi (ERTMS)
çerçevesinde
yükümlülüklerini yerine
getirmesi
2015 Üye Ülkelerin, Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim
Sistemi (ERTMS) uygulama planı çerçevesinde
yükümlülüklerini yerine getirmesi amaçlanmaktadır.
ULUSLARARASI FAALİYETLER
97 İnternet yönetişiminin
uluslararası hale
getirilmesinin sağlanması
- Çok ortaklı model temelinde internet yönetişiminin
uluslararası hale getirilmesi ve internet istikrarını
koruyacak küresel işbirliğinin teşvik edilmesi
amaçlanmaktadır.
98 İnternet Yönetişim
Forumunun desteklenmesi
2010 İnternet Yönetişim Forumunun devamlılığının
desteklenmesi amaçlanmaktadır.
99 Fikri mülkiyet hakları da
dahil olmak üzere
uluslararası ticaret
koşullarının iyileştirilmesi
- Komisyonun, fikri mülkiyet hakları da dahil, sayısal
mal ve hizmetlere yönelik uluslararası ticaret
koşullarının iyileştirilmesi amacıyla üçüncü ülkelerle
çalışmalar yapması amaçlanmaktadır.
100 Bilgi Teknolojileri
Anlaşmasının güncellenmesi
- Teknolojik gelişmelere bağlı olarak uluslararası
anlaşmaların gözden geçirilmesi, bu kapsamda
1997 tarihli Bilgi Teknolojileri Anlaşmasının (ITA),
özellikle ürün yakınsamaları kapsamında yeniden
gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır.
ORTAK SAYISAL PAZAR
101 Ses ve veri dolaşımında
kalıcı çözümlerin bulunması
2012 Telekom alanında ses ve veri dolaşımı (roaming)
konusunda kalıcı çözümler bulunması ve 2015 yılı
itibarıyla uluslararası dolaşım ve ulusal tarifeler
arasındaki farkın sıfıra indirilmesi amaçlanmaktadır.Kalkınma Bakanlığı
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı


http://www.kalkinma.gov.tr sitesinden alıntıdir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder