30 Kasım 2012 Cuma

Rüyada başarılı görmek ya da başarmış görmek ne anlama gelir ?

Bir başarı hayal etmek size büyük bir durum ya da projenin sonucundan memnun olacağınızı gösterir.

Rüyada kaza görmek ne anlama gelir ?


Rüyanızda bir kaza olduğunu görürseniz bilinçaltınızda geçmişe yönelik işlediğiniz bir eylem nedeniyle suçluluk duyduğunuz ve bu suçluluk duygunuzu derine gömdüğünüz anlamına gelir. Alternatif olarak, kaza yapmış olduğunuzu görmeniz bir hata veya yanlışlıktan döndüğünüzü sembolize edebilir.

Bir araba kazası hayal etmek sizin duygusal durumunuzu sembolize eder. Derin korku ve kaygılarını saklıyorsun anlamına gelir. Kazayı kendiniz yaptıysanız ve bu sert bir kazaysa normal hayatınızda tehlikeli bir iş yapıyorsanız çok dikkat etmeniz ve yapacağınız işi yavaşça yapmanız gerekir.

Sevdiğiniz birini  kazada ölür görürseniz o kişiyle aranızdaki irtibatın zayıfladığı anlamına gelir. Eğer rüyanızda  araba kazasında öldüyseniz sevdiklerinizin ölümünüz karşısında olan tepkilerini görürseniz sizin gereksiz davranışlarınızın çevrenizdekileri olumsuz etkiliyor demektir.

Rüyada uçurum görmek ne anlama gelir ?Rüyada uçurum görmek demek önünüzde reel hayatta yapmak istediğiniz bir eylemi yerine getirmekte engel vardır demektir. Bu engel şayet uğraşırsanız aşabileceğiniz bir engeldir.

Eğer uçurumdan kendinizi düşerken görüyorsanız bu bilinçaltınızla bağlantıdadır. Kendi hakkınızda zaman zaman kendinizin bile farkına varmadan gizlediğiniz duyguların ortaya çıkmasından korkuyor olmanız demektir.Bu korkunun nedenini kendiniz de bilemeyebilir ve anlamlandıramayabilirsiniz..Depresyonda olduğunuz anlamına da gelebilir.Maneviyatın eksik olduğu anlamına da gelebilir.

Rüyada taciz olduğunu görmek ne demektir ?Rüyada birini kendin taciz ediyor görürsen reel hayatta yapacağın herhangi bir eylemden pişmanlık duyulacağı anlamına gelir.
Eğer sözlü veya fiziksel olarak kendin rüyanda taciz ediliyorsan sana bir haksızlık yapılacağı ve mağdur duruma düşeceğin anlamına gelir.Sen yararlanılan bir kişisin demektir.

Rüyada kürtaj görmek ne demektir


Rüyada kürtaj olduğunu görmek;  büyümenizin ya da ilerlemenizin engellendiğini göstermektedir. Rüyada kürtaj görmek özelikle kişinin kendinde kürtaj olduğunu görmesi büyük bir travmadan sonra bir refahın geleceğine dalalet eder.

Rüyada başka bir kişiyi kürtaj olurken görürseniz ve bu kiyi şahsen reel hayatınızda tanıyorsanız aranızın bu kişiyle bir müddet bozulacağına dalaalet eder. Eğer bu kişiyi bilmiyorsanız ilk paragraftakiaçıklamalar uygundur.
Kürtaj olan kişiyi ölmüş görürseniz o sıralarda yoğunlaştığınız bir sorununuza yaklaşımınınızın yanlış olduğunu gösterir. .

28 Mayıs 2012 Pazartesi

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUKÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU (1)

          Kanun Numarası                  : 2863
          Kabul Tarihi                         : 21/7/1983
          Yayımlandığı R.Gazete         : Tarih : 23/7/1983   Sayı : 18113
          Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa : 444

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
             Amaç:
             Madde 1 – Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.
             Kapsam:
             Madde 2 – Bu Kanun; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hususları ve bunlarla ilgili gerçek ve tüzelkişilerin görev ve sorumluluklarını kapsar.
             Tanımlar ve kısaltmalar:
             Madde 3 – Bu Kanunda geçen tanımlar ve kısaltmalar şunlardır:

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ, MART 2012


DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ, MART 2012

Geçici İthalat Sözleşmesi


Geçici İthalat Sözleşmesi


Giriş


                Gümrük İşbirliği Konseyi’nin himayesinde hazırlanan bu Sözleşmenin akit tarafları;

                Geçici ithalata ilişkin mevcut uluslararası Gümrük Sözleşmelerinin giderek artan sayıda ve dağınık olmasının tatmin edici olmadığını kaydederek;

                Yeni geçici ithalat kategorilerinin uluslararası alanda düzenlenmesi gereğinin ortaya çıkması halinde, bu durumun gelecekte daha da kötüleşeceğini göz önüne alarak;

                Geçici ithalat formalitelerinin yerine getirilmesinin kolaylaştırılmasının önemi hususunda ticaret çevrelerinin ve diğer ilgili tarafların isteklerini dikkate alarak;

Dünya Gümrük Örgütü Revize Kyoto Sözleşmesi
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
             Karar Sayısı : 2006/10160
             26 Haziran 1999 tarihinde imzaya açılan ve 28/10/2005 tarihli ve 5426 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolü”ne katılmamız; Dışişleri Bakanlığı’nın 30/11/2005 tarihli ve ÇEGY/478702 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
             Başbakan
         K.TÜZMEN                                           A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı
       A. BABACAN                                         M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN
        Devlet Bakanı                                        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı
           C. ÇİÇEK                                               C.ÇİÇEK                           M. BAŞESGİOĞLU                  K. UNAKITAN
        Adalet Bakanı                               Milli Savunma Bakanı V.                  İçişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı
           H. ÇELİK                                            F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM
    Milli Eğitim Bakanı                         Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı
                                F. N.ÖZAK                                 M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN
                   Tarım ve Köyişleri Bakanı V.             Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı
                               M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                          O. PEPE
                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

GÜMRÜK REJİMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ VE UYUMLAŞTIRILMASINA
İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME HAKKINDA
DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜ

( 26 Haziran 1999 tarihinde Brüksel’de düzenlenmiştir) 

                Bundan böyle, "Konsey" olarak anılacak olan Gümrük İşbirliği Konseyi’nin himayesi altında hazırlanan, "Sözleşme" olarak anılacak olan Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin (18 Mayıs 1973 tarihinde Kyoto’da imzalanmış ve 25 Eylül 1974 tarihinde yürürlüğe girmiştir,) Akit Tarafları,
                - gümrük rejimleri ve uygulamaları arasındaki uluslararası ticaret ve diğer mübadeleleri engelleyebilecek farklılığın ortadan kaldırılması;
                - gümrük rejimlerinin ve uygulamalarının kolaylaştırılması, basitleştirilmesi ve ahenkleştirilmesine ilişkin gümrük ve ticaretin ihtiyaçlarının karşılanması;
                - gümrük kontrolünün uygun standartlarının sağlanması; ve
                - gümrüğün, iş ve idari methodlar ile tekniklerdeki esaslı değişikliklere cevap vermesine imkan verilmesi amacıyla Sözleşmenin değiştirilmesi gerektiğini                   

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU


9105
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
        Kanun Numarası               : 5271
          Kabul Tarihi                    : 4/12/2004
          Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/12/2004 Sayı :25673
         Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 5 Cilt : 44
 
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Tanımlar
Kanunun kapsamı
Madde 1 – (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin
hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU


KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

    Kanun Numarası : 5607
    Kanun Kabul Tarihi : 21/03/2007
    Resmi Gazete Tarihi : 31/03/2007
    Resmi Gazete Sayısı : 26479

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE TANIMLAR
    AMAÇ
    Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir.
    TANIMLAR
    Madde 2 - (1) Bu Kanunda yer alan;
       a) Gümrük vergileri: Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer malî yükümlülükleri,

Avrupa Birliği’nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi


01 Eylül 2010
Kalkınma Bakanlığı
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı
Çalışma Raporu 3

Avrupa Birliği’nin
Bilgi Toplumu Politikaları ve
Avrupa için
Sayısal Gündem Girişimi
Aralık 2011AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BİLGİ TOPLUMU POLİTİKALARI
VE                                                                                                
AVRUPA İÇİN SAYISAL GÜNDEM GİRİŞİMİ
ÇALIŞMA RAPORU - 3

İLAÇLARDA TEST VE DENEY VERİLERİNİN KORUNMASI:


İLAÇLARDA
TEST VE DENEY VERİLERİNİN
KORUNMASI:
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YENİ SİSTEM
İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA 2005
İLAÇLARDA TEST VE DENEY
VERİLERİNİN KORUNMASI:
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YENİ SİSTEM
HASİBE IŞIKLI
İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUKİ TEDBİRLER VE KURUMSAL DÜZENLEMELER DAİRESİ
ANKARA, 2005
ISBN 975 – 19 – 3750-7 (basılı nüsha)
Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz.
Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması
Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;
Bu yayın500 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir
http://ekutup.dpt.gov.tr/hukuk/saglik/isiklih/veri.pdf
Işıklı Ilaçlarda Test ve Deney Verilerinin Korunması: Avrupa Birlği’nde Yeni Sistem
İÇİNDEKİLER

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETKİNLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU


DPT: 2561 – ÖİK: 577
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETKİNLİK
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU
ANKARA 2001
SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK
KALKINMA PLANI
Ö N S Ö Z
Devlet Planlama Teşkilatı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, “İktisadi ve sosyal sektörlerde
uzmanlık alanları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak,
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacıyla Devlet Planlama

ÇİN Ekonomisindeki son gelişmeler 2012ÇİN EKONOMİSİ
Konjonktürel Gelişmeler
IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm Nisan 2012 Raporunda küresel  talebin zayıf
seyretmesinin Asya Bölgesi için ekonomik görünümü bulanıklaştırdığı ifade edilmiştir. Öte yandan

AB Ekonomisindeki son gelişmeler 2012AB EKONOMİSİ
Konjonktürel Gelişmeler
Nisan ayında yayınlanan IMF Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler Raporunda 2011 yılında
yüzde 1,4 oranında büyüyen Avro Bölgesinin 2012 yılında yüzde 0,3 oranında daralacağı, 2013
yılında ise yüzde 0,9 oranında büyüyeceği öngörülmüştür. Raporda ayrıca yüksek kamu borcu ve
açıkların, düşük potansiyel hasılanın ve piyasaların artan tansiyonun birçok gelişmiş Avrupa
ekonomisinin büyümesi üzerinde baskı oluşturduğu belirtilmektedir.

ABD Ekonomisindeki son gelişmeler 2012I. ABD EKONOMİSİ
Konjonktürel Gelişmeler 
ABD Merkez Bankası FED, Amerikan ekonomisindeki son gelişmeleri göz önünde
bulundurarak, bu yıla ait ekonomik büyüme ve enflasyon tahminlerini yükseltmiştir. Ekonominin bu

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINA İLİŞKİN TÜZÜK


 Karar Sayısı : 2009/15154
             Ekli “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 16/5/2008 tarihli ve 254 sayılı yazısı üzerine, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü, 14 üncü, 17 nci ve 24 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU


VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

Kanun No. 5996                                                                                           Kabul Tarihi: 11/6/2010      
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır.
Kapsam

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ
(03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )
 
Tebliğler Dergisi
: ŞUBAT 2010/2629BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde veya hastanede yatarak tedavi gördüğü sürede verilecek eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI UZAKTAN ÖĞRETİM YAPAN DERSHANE VE KURSLAR YÖNERGESİMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI UZAKTAN ÖĞRETİM YAPAN
DERSHANE VE KURSLAR YÖNERGESİ

Tebliğler Dergisi
: EYLÜL 2010/2636MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZCİ EĞİTİM KAMPLARI YÖNERGESİ


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İZCİ EĞİTİM KAMPLARI YÖNERGESİ


Tebliğler Dergisi
: NİSAN 2011/2643MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZÎ SİSTEMLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME YÖNERGESİ


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MERKEZÎ SİSTEMLE ÖĞRENCİ ALAN
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME YÖNERGESİ
(24/01/2011 tarihli ve 3 sayılı TTK. Kararı)
Tebliğler Dergisi
: ŞUBAT 2011/2641BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, merkezî sistemle öğrenci alan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, merkezî sistemle öğrenci alan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Ek puan (EP): Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilerin o yıla ait yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda eklenen puanı,
c) Genel Müdürlük: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,
ç) Kılavuz: Merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirilmesiyle ilgili gerekli bilgi ve açıklamaları kapsayan kitapçığı,
d) Ortaöğretime yerleştirme puanı (OYP): Öğrencilerin ilköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8 inci sınırlarındaki yıl sonu başarı puanları ile 8 inci sınıf seviye belirleme sınavı puanı esas alınarak hesaplanan puanı,
e) Öğrenci: İlköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciyi,
                                                                                                                                 1

f) Seviye belirleme sınavı (SBS): ilköğretim kurumlarının 8 inci sınıfında, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından merkezi olarak yapılan sınavı,
g) Veli: Öğrencinin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
ğ) Yıl sonu başarı puanı (YBP): Notla değerlendirilen derslerin ağırlıklı yıl sonu puanları toplamının, o derslere ait haftalık ders saati sayısı toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM 
Ortaöğretime Yerleştirme Sistemi
Yıl sonu başarı puanı
MADDE 5- (1) Öğrencinin derslerden aldığı yıl sonu puanları, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı hesaplanır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.
Ortaöğretime yerleştirme puanı
MADDE 6- (1) Merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme puanı(OYP), öğrencinin 6, 7 ve 8 inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 700 tam puan üzerinden hesaplanan seviye belirleme sınavı puanı toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.
Seviye belirleme sınavı
MADDE 7- (1) Seviye belirlem sınavı, her yıl haziran ayında ve merkezî sistemle yapılır. Sınav tarihi, ücreti, başvurular ve puan hesaplamalarıyla ilgili hususlar, her yıl Genel Müdürlükçe hazırlanan kılavuzda belirtilir.
(2) Bu sınav, öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınarak öğrenci seviyelerini belirlemek amacıyla yapılır.
(3) Sınav soruları, 8 inci sınıf Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dışındaki zorunlu derslerin öğretim programları esas alınarak hazırlanır.
(4)Sorular, öğretim programlarının kazanımları esas alınarak öğrencinin yorumlama, analiz yapma, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterliklerini ölçecek nitelikte hazırlanır.
                                                                                                                            2
                                                                                                     

Sınav sonuçlarının hesaplanması
MADDE 8- (1) Seviye belirleme sınavına katılacak olan adayların puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek bir puan türünde hesaplanır;
a) Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
b) Seviye belirleme sınavı yapılacak derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c) Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için beş ayrı ham puan hesaplanır.
ç) Tüm adayların ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d) Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin
standart sapması hesaplanır.
e) Adayın her bir teste ait standart puanı; o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f)  Her test için hesaplanan standart puanlar, Türkçe ve matematik dersleri için dört, fen bilimleri ve sosyal bilimler için üç, yabancı dil için iki katsayısı ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanı bulunur.
g)   Yabancı dil testinden muaf olan işitme özürlü öğrencilerin yabancı dil ağırlıklı standart puanı; bu öğrencilerin yabancı dil testi dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, yabancı dil testinden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
ğ) Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
h) Hesaplanan toplam ağırlıklı standart puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 700 olan bir puan dağılımına dönüştürülür.
(2) Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP'ı, en küçük TASP'ın altında olan öğrencilerin, SBS puanları 100 puan olarak kabul edilir.
Ortaöğretime yerleştirme
MADDE 9- (1) Ortaöğretime yerleştirme, öğrencilerin tercih başvuruları, ortaöğretime yerleştirme puanı ve puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre Genel Müdürlük tarafından yapılır. Ortaöğretime yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde seviye belirleme sınavı puanı, eşitliğin devam etmesi hâlinde 8 inci sınıf yıl sonu başarı puanı, eşitliğin devam etmesi hâlinde 7 nci sınıf yıl sonu başarı puanı, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde 6 ncı sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Bunların da eşit olması hâlinde tercih önceliği dikkate alınır.

                                                                                                                                                                                        3

(2)  Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin yıl sonu başarı puanı, sınıf tekrarı yapılan yıl esas alınarak belirlenir.
(3)    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilir.
(4) Öğrencilerin, uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yıl sonu başarı puanına; yıl sonu başarı puanının altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.
(5) Öğrenim gördüğü yıl içinde birden fazla uluslararası sınav ve yarışmaya katılıp farklı alanlarda başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecelerin de yarısı hesaplamada dikkate alınır.
(6) Ekip ya da takım olarak yarışmalara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan, yıl sonu başarı puanlarına ilave edilir.
(7)   Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ibraz eden öğrenciler yararlanabilir. İbraz edilen bilgiler, öğrencinin öğrenim gördüğü ilköğretim okulu müdürlüğü tarafından ders yılı bitimine kadar e-okul sistemine işlenir. Ders yılı bittikten sonra sisteme işlenen bilgiler işleme alınmaz.
(8)Yerleştirme işlemlerine ilişkin hususlar kılavuzda belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler
Yurt dışında öğrenim görenler
MADDE 10- (1) İlköğretimlerini ülkemizdeki ilköğretim kurumlarının 8 inci sınıfına denk bir sınıfta yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarında sürdüren öğrenciler, öğrenim belgesi ile başvurarak seviye belirleme sınavına katılabilirler.
(2) Velisinin yurt dışında bulunduğu sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören öğrencilerin ortaöğretime yerleştirme puanının hesaplanması, SBS puanı ile yurt içinde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları dikkate alınarak hesaplanır.
(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ilköğretim okullarında öğrenim görenlerin yıl sonu başarı puanları, Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere uygulanan hükümlere göre belirlenir.
                                                                                                                                                               4

İhracat yönetmeliği


İhracat Yönetmeliği

R.G. Tarihi: 6 Ocak 1996
R.G. Numarası: 22515

I. KISIM

Mini biyoloji sözlüğü


- A -
Absorbsiyon : Bir maddenin enerjiyi veya diger bir maddeyi emebilme, sogurma yetenegidir.
Açik dolasim sistemi : Hemen hemen tüm eklem bacaklilarda ve yumusakçalarda bulunan, arter ve kan boslugundan olusmus dolasim sistemi.

Atatürk'ün yazdığı kitaplar nelerdir ?


Mustafa Kemal Atatürk, yasaminin her döneminde kitapla bütünlesmistir. Bu okuma sevgisinin kendisine sagladigi bilgi birikimini zaman zaman yazmaya dönüstüren Atatürk, yasaminin farkli dönemlerinde farkli konularda kitaplar yazmistir. Yazdiklari gerek güncelligi, gerekse yol göstericiligi açisindan bu gün dahi tartismasiz greçekleri içermektedir. O'nun günümüzde hala

Atatürk hakkında kim neler söylemiştir


 almanya
kisisel kazanç ve ün pesinde kosan basit bir dikdatör degil, gelecek kusaklar için saglam temeller atmaga ugrasan bir kahramandi.
Prof. Walter L. WRIHT Jr.

Seneddi ittifak maddeleri

SENEDI ITTIFAK 
Ekim 1808 Ekim 1808 tarihinde Osmanli Padisahi II. Mahmud ile tasrada otoriteleri artmis bulunan ayanlar, ülkede sükunetin saglanabilmesi için karsilikli görüserek Sened-i Ittifak adi verilen ortak bir metin imzaladilar. Bu, Osmanli tarihinde o zamana kadar esi ve benzeri görülmemis bir olaydi. Türk demokrasi tarihinin temeli sayilan Sened-i ittifak metninde toplam 4 ayet-i kerimenin zikredilmis olmasi dikkat çekiyor.

Lozan barış antlaşması Maddeleri


30 OCAK VE 24 TEMMUZ 1923
I.BARIS ANDLASMASI
24 TEMMUZ 1923 TARIHINDE IMZALANMISTIR
Bir yandan,
INGILIZ IMPARATORLUGU, FRANSA, ITALYA, JAPONYA, YUNANISTAN, ROMANYA, SIRP - HIRVAT - SLOVEN DEVLETI,
Ve öte yandan,
TÜRKIYE,

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Anayasası

BIRINCI BÖLÜM  Esas Hükümler Madde 1- Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir.    Madde 2- Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçi, Devletçi Layik ve Devrimcidir. Devlet dili Türkçedir. Baskent

Karayolları trafik kanunu


KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU


Kanun Numarası                                : 2918
Kabul Tarihi                                       : l3.l0.l983

Yayım Tarihi ve Sayısı                      : l8.l0.l983-l8l95

 

 

Değişiklik Tarihleri


(3058/16.10.1984-19.10.1984/18550), (KHK 245/18.01.1985-14.03.1985-18694), (3176/28.03.1985-04.04.1985/18715), (3315/04.11.1986-15.11.1986/19282), (3321/18.11.1986-22.11.1986/19289), (KHK 330/25.06.1988-05.08.1988/19890), (3493/03.11.1988-11.11.1988/19986), (3538/19.04.1989-28.04.1989/20152), (3672/31.10.1990-03.11.1990/20684), (3759/27.08.1991-07.09.1991/20984), (4199/17.10.1996-27.10.1996/22800), (4262/21.05.1997-25.05.1997/22999), (4535/23.02.2000-27.02.2000/23977),  (4550/08.03.2000-12.03.2000/23991), (4629/21.02.2001-03.03.2001/24335-M)
  (4785/08.01.2003-15.01.2003/24994)BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

                Amaç
                MADDE 1- Bu Kanunun amacı, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.

Mucitler ve icatları


1900: Kont Von Zepplin 'ZEPPLIN'i icat etti
1901: King Camp Gillette 'Jilet'i icat etti.Patentini aldi.
1903 te 168 adet bir sene sonra ise 12.500.000 adet satti.
1902: Elektrik Süpürgesi icat edildi.
1904: Ilk kol saati icat edildi.
1905: E=m.c²
1906: Amerikali Coolidge Tungsten 'AMPUL'u buldu.
1908: Henry Fort 15 beygirlik 4 silindirli ilk motorlu arabayi gelistirdi.
1913: Alman Hans Geiger 'RADYASYON ÖLÇÜM' aletini icat etti.
1914: Elektrikli Bulasik Makinesi kullanilmaya baslandi.
1915: Astronom P.Lowell 'PLÜTON' gezegenini kesfetti.
1930 da teleskopla görüldü.
1917: Renkli sinema filmi yapildi. Radyo icat edildi.
1920: Torbo motor gelistirildi.
1921: Insülin bulundu.
1923: Ingilizler ilk uçak gemisini yaptilar
.1924: Fransiz Ramon 'DIFTERI' asisini buldu.
1925: Amerikali Armstrong FM yayini yapmayi basardi.1
926: Heisenberg, Atom çekirdeginin yapisini ortaya çikardi
1927: Londra ile New York arasinda telefon hatti kuruldu.
1929: Siemens telefonun görünümünü degistirdi.
1930: ABD'de dondurulmus gida piyasaya çikti
.1931: Yapay zekanin ilk adimlari atildi.
1932: Elektronik mikroskop gelistirildi.
1934: Otomatik çamasir malinasi ABD'de yapildi.
1935: Gallup, kamuoyu arastirma enstitüsü kurdu.
1936: ABD'li Kendall, kortizonu buldu.
1938: Ilk naylon ürün ABD'de tanitildi:Dis firçasi.
1939: ABD'li PH.Levine, kandaki RH faktörünü saptadi.
1940: Alman'lar Havadan denize firlatilan füze yapti. Plütonyum bulundu.
1941: Uçaktan firlatilan koltuk yapildi.1942: Napalm icat edildi.
1943: Sovyet'ler molotof kokteyli yapti.
1944: Sovyetler MR'yi kesfetti.ABD'li McLeaod ve McCarthy DNA'yi kesfetti.antibiyotik kesfetildi.
1947: Mikrodalga firin yapildi.Plastik lens yapildi.Ingiliz Holmes,kursun izotoplariyla dünyanin yasini hesapladi.
1949: 45'lik plak ABD'de piyasaya çikti.
1950: Ilk kredi karti çikarildi.Ilk böbre nakli ABD'de yapildi.
1951: Transistör yapildi.ABD'de renkli tv yayini yapildi.
1952: ABD'de halka ilkkez sinemada film gösterildi.Fransiz'lar ilk kez uçakla ses duvarini asti.
1954: Ilk transistörlü radyo alicisi yapildi.Dogum kontrol hapi gelistirildi.
1955: Amerikali Leskell, EKG'yi icat etti.
1956: Kromozon sayisi saptandi.
1957:Fransa'da ilk ilik nakli yapildi. Ilk Boeing uçagi deneme için havalandi.
1958: Ilk renkli Video-Kamera gelistirildi.
1960: Laser yapildi.
1963: Hollanda'lilar ilk müzük kasetini yaptilar.
1964: Esnek lens icat edildi.
1966: Ingilizler ilk Hovercraft'i denediler.
1967: Ilk kalp nakli ameliyati yapildi.
1968: Boeing uçagi 1000 km/s hizla uçusunu yapti.
1969: Ses duvarini asan Concorde ilk uçusunu yapti.
1970: Video-kaset ABD'de piyasaya çikti.Japonlar küçük hesap makinesini yaptilar.
1971: Hepatit-B asisi bulundu.
1972: Fiber Kablo ABD'lilerce yapildi.
1973: Scanner yapildi. ABD genetik çagini baslatti. ABD'liler isik hizini tespit ettiler.
1974: Bellek karti icat edildi.
1975: Insanin ilk genetik haritasi çikarildi. Ingiliz'ler inekten inege cenin nakli yapti.
1978: Sony firmasi Walkman'i üretti. Ilk tüp bebek Ingiltere'de dogdu.
1979: Karbon-14 yöntemi gelistirildi. Philips ve Sony, CD gelistirdi.
1980: ABD'de ilk genetik tedavi denemesi gönüllüler üzerinde yapildi.
1983: AIDS ortaya çikti.
1984: RU486 adli hamileligi önleyici hap gelistirildi. Bilgisayarlarda 'MOUSE' kullanimi yayginlasti.
1986: Döllenmis yumurtaya çekirdek nakliyle koyun kopyalandi.
1989: Japonlar, damarda dolasabilen küçür robot yapti.
1992: Insandaki 21. kromozomun haritasi eksiksiz çikarildi.1994: Internet salgini dünyaya yayildi.
1995: Saniyede 100 milyar islem yapan bilgisayar gelistirildi.
1997: Koyun Dolly dünyaya geldi.

İcatlar kronolojisi

MÖ 4241 
Olaylarin hassas olarak tarihlenebildigi ilk yil. Bu, Misirlilarin takvimi yapmalariyla mümkün oldu. 
MÖ 3200 civari 
Mezopotamyali Sümerler yaziyi kullanan ve tekerlegin resmini çizen ilk halk oldu. 

26 Mayıs 2012 Cumartesi

Borsa'da nasıl kazanılır, kaybedilir, öneriler


Borsada yatırım yapmayı planlarken hesaplarınız nedir? Paranızı 2’ ye , 3’ e katlamak ya da daha fazlası mı? İnsanın kalbinden geçen budur elbette; ama siz asıl ne kadar kaybetmeye hazırsınız onu bir düşünün.

Borsa da yatırım yapmaya yeni başlayan bir kişi olabilirsiniz ya da geçmişi çok eskiye dayanan bir yatırımcı,

2012 Emlak vergisi nasıl hesaplanır ?Gayrimenkul sahipleri için kritik haftaya giriyoruz. 31 Mayıs perşembe günü emlak vergisinin birinci taksit ödemesi için son gün. Bu tarihe kadar yatırılmayan vergiler için gecikme zammı uygulanacak. Emlak Vergisi Kanunu’ nun 30. maddesinde belirtildiği üzere; emlak vergisi yıllık olarak iki eşit taksit olarak ödeniyor. Birinci taksidi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödenebilirken, ikinci taksidi ise Kasım ayı içinde ödenmesi

16 Mart 2012 Cuma

Reklam Özdenetim Kurulu ( RÖK ) nun üyeleri kimlerdir

Adı Soyadı                Kuruluşu
Çetin Ziylan (Başkan) 
Ahmet Akın Markom        /Leo Burnett 
Yakup Barouh İlancılık 
Levent Kavuzlu          Fikir Merkezi
Hakan Turalı            BSH Peg
Mustafa Sinan             ARVAK
Zeynep Yalım Uzun        Unilever
Gülay Şahin Yılmaz        Zedpaş
Murat Ermert        Yapı ve Kredi Bankası 
Didem Ural Gücüm           ATV
Viki Habif Doğan          Burda 
Oğuzhan Akay        Movida Plus MAP 
Mehmet Alkaş             TRT
Mustafa Kıyıcıoğlu      Saran Group
Lale Saral Develioğlu   Turkcell
Yard. Doç. Dr. Fatoş Karahasan  Bilgi Üniversitesi
Av. Mehmet Durakoğlu  İstanbul Barosu 
Av. Ali Er         Tüketici Dernekleri 
İskender Yılmaz          Zaman 
Gönül Birkiye           Hürriyet 
Faruk Bil             Kangaroo 
Kader Kutun          Netcom Medya 
Ahmet Pura     Colgate Palmolive Türkiye 
Akan Abdula       Grey İstanbul 
Burcu Özdemir     TBWA\İstanbul 
Bihter Alptekin      Kanal D 
Gizem Keçeci        Vodafone 
Deniz Aktürk Erdem    Pepsi 

 Yürütme Kurulu Üyeleri:
Adı Soyadı 
Çetin Ziylan Başkan
Hakan Turalı Başkan Yardımcısı
Yakup Barouh  
Levent Kavuzlu  
Didem Ural Gücüm  
Viki Habif  
Ahmet Pura 

Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) nun çalışma, ilke ve esasları nedir ?

Özdenetimin işlevi:
RÖK, Türkiye'deki reklam mecralarında yayınlanan reklamların Uluslararası Reklam Uygulama Esasları'nın Türkiye uygulamalarını içeren RÖK Esasları'na uygunluğu hakkında karar verir.
Kurul'un temel işlevlerinden biri reklam ajanslarına, reklamverenlere ve reklam mecralarına özdenetim anlayışını benimsetmek ve Esaslar'ı herhangi bir şikayetin ortaya çıkmasını engelleyecek biçimde, kendi iradeleriyle uygulama alışkanlığı kazandırmaktır. Kurul, özdenetim kavramının tüm ilgili gruplarca benimsenmesi için eğitim ve tanıtım çalışmaları yapar.
Doğabilecek ihtilafların Kurul'ca çözümlenmesi yerine, birçok ihtilafın daha kısa ve masrafsız yoldan ajanslar, reklamverenler ve mecralar arasında karşılıklı sorumluluk ve diyalog içerisinde giderilmesi desteklenir.
 
 2)RÖK'ün oluşumu:
2.1)RÖK, Bağımsız başkanın başkanlığında,
Reklamverenlerden 7
Reklam Ajanslarından 7
TV, Basın, Açıkhava, Radyo Mecralarından toplam 10
Tüketici kuruluşlarından 1
Üniversiteden 1
İstanbul Barosundan 1

temsilci olmak üzere 28 kişiden oluşur. (Reklam Özdenetim Platformu'nun 5 Mayıs 2010 tarihli kararı ile)

Üyelerin görev süresi 2 yıldır. Süresi biten yeniden seçilebilir.

2.2) Reklamveren temsilcilerini Reklamverenler Derneği, reklam ajansları temsilcilerini Reklamcılar Derneği belirler.
2.3) Medya temsilcilerini Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) belirler. Bu belirlemede, her mecranın toplam reklam gelirindeki payı ve yayın gruplarının sahip olduğu mecraların izlenme payları ve tirajları dikkate alınır.
Reklam Özdenetim Platformu gerekli görürse, başka mecra temsilcilerini de Kurul'a dahil eder, mecra temsilcilerinin dağılımını yeniden düzenler.
2.4) Üyeler, toplantılara bizzat katılmak zorundadır. Altı ay içinde toplantıların en az yarısına katılmayan üye uyarılır. Devamsızlığı ikinci altı ayda da aynı şekilde devam ederse, üyeliği bir daha seçilmemek üzere düşer. Üyeliği düşen kişinin yerine görev alacak temsilcinin belirlenmesinde, yukarıdaki maddelere göre hareket edilir.
  
 3) RÖK'ün görevleri:
3.1) RÖK,
Yanıltıcı reklamlarla ilgili tüketici şikayetlerini,
Reklamverenler veya reklam ajanslarının ticari iletişim ve tanıtım faaliyetleri dolayısıyla birbirleri hakkındaki şikayetlerini,
Reklam kurumunun imajını koruma ve saygınlığını artırma, reklama güven sağlama amacıyla başvuru beklemeksizin Kurul üyelerince önerilen -gerektiğinde Kurul sekreteryasınca yapılan tarama sonucunda başkan tarafından gündeme alınan- dürüst ve doğru olmayan reklamları
karara bağlar.
 
3.2) Reklam ajansı veya reklamverenler tarafından istenmesi halinde yayın öncesi danışma (copy advice) hizmeti verir. Mecranın yayınında tereddüte düşüldüğü için başvurması halinde, tavsiye niteliğinde görüş bildirir.
Reklamverenler Derneği (RVD) üyesi olan ve özdenetimin finansmanı için yıllık ödemede bulunan reklamverenlerin yayın öncesi danışma talepleri ücretsiz olarak ele alınır. Bunun dışındaki reklamverenler ile reklam ajansları ve medyanın bu tarz başvuruları için ayrıca ücret talep edilir.
3.3)RÖK ayrıca;
Yürütme Kurulu'nun kararlarına taraflarca yapılan itirazları,
Yürütme Kurulu'nca önemli görülüp aciliyeti olmaması nedeniyle RÖK'e iletilen reklamları,
Yürütme Kurulu'nca ilke kararına (içtihad) gerek duyulan reklamları, nihai ve kesin olarak karara bağlar.
Kamuoyuna yapılan ortak taahhüt çerçevesinde, kararlarının uygulanmasını ilgililerden ve mecralardan ister.
3.4) Gerekli gördüğü hallerde ve zamanda, reklam ve mecralardaki gelişmeleri göz önünde tutarak Esaslar'ı geliştirebilir ve zenginleştirebilir.
Dürüst olmayan reklamın tanımı ile ilgili somut ölçütleri belirleyerek ilgilileri bilgilendirir.
3.5) 3.1 ve 3.2 bentlerindeki kararlar ve görüşler Yürütme Kurulu'nca da verilebilir.
3.6) RÖK, her ayın birinci ve üçüncü haftası en az 10 üyesinin (her gruptan en az bir üye bulunması şartı ile) katılımı ile toplanır.
 
 4) Yürütme Kurulu'nun tanımı ve oluşumu:
Yürütme Kurulu, başvuruların ivedi olarak karara bağlanması için daha sık toplanan, RÖK adına ve onun yetkilerini kullanarak başvuruları karara bağlayıp uygulatma yetkisine sahip RÖK'ün bir iç organıdır.
Yürütme Kurulu; RÖK üyeleri arasından seçilen iki reklamveren, iki reklam ajansı, biri yazılı diğeri görsel mecradan iki mecra temsilcisi olmak üzere başkan dahil 7 kişiden oluşur. Her grubun kendi içinden göstereceği ikişer adayın RÖK tarafından onaylanması ile Yürütme Kurulu oluşur.

RÖK tarafından Yürütme Kurulu'na ayrıca bir başkan yardımcısı seçilir. Yürütme Kurulu üyeliği iki yıldır. Görev süresi biten yeniden seçilebilir.
 
 5) Yürütme Kurulu'nun oluşumu ve Kurul başkanlığı:
5.1) Yürütme Kurulu 3.1 madde gereğince gündeme alınan reklamlar hakkında karar verir ve bu kararını uygular. 3.2. madde gereğince yayın öncesi görüş bildirir.
Reklam Özdenetim Platformunun onaylayacağı tanıtım ve kamuoyu ile iletişim stratejilerinin ve kampanyalarının uygulanması işlerini yürütür.
5.2) Yürütme Kurulu, her gruptan en az bir üyenin bulunması koşulu ile en az 4 üyesinin katılımı ile her ayın ikinci ve dördüncü haftası toplanır. Asıl üyelerden katılamayacağını bildirenlerin yerine o gruptan seçilen yedek üye toplantıya çağrılır. Toplantının yapılamadığı durumlarda, başvuruların ivediliği gerektiriyorsa üyelerle elektronik ortamda iletişim kurularak karar oluşturulabilir.
 
 6) RÖK ve Yürütme Kurulu'nun çalışma yöntemi:
6.1) Esaslar'a aykırı olduğu düşünülen reklamın reklamvereninden ve varsa reklam ajansından, en geç iki iş günü içinde yazılı görüşünü bildirmesi istenir. Görüş bildirim süresinden sonra (Cuma günü saat 18:00) gelen yazılı görüş ve/veya destek niteliğindeki belge değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu süre içinde bir yanıt alınamazsa, Kurul karşı tarafın görüşü olmadan karara varır.
Esaslar'a aykırılığı çok açık olan ve yayınının hemen durdurulması gereken reklamlarla ilgili, reklamvereninin görüşü alınmadan karar verilebilir.
Esaslar'a aykırı olmadığı çok açık olan reklamlarla ilgili başvurular, reklamverenin görüşünün alınmasına gerek duyulmadan sonuçlandırabilir.
Yazılı görüşüne ek olarak sözlü görüş de bildirmek isteyenlerin talebi, Yürütme Kurulu'nca konunun niteliğine göre değerlendirilir ve uygun bulunursa toplantıya çağrılarak dinlenir. Bu tür bir talep kabul edildiğinde, konuyla ilgili diğer tarafa, kendisinin de toplantıya katılıp görüş bildirebilmesi için haber verilir. Yürütme Kurulu gerekli görürse, taraflar RÖK'te de sözlü görüş bildirebilirler.
6.2) Kararlar, katılanların oyçokluğu ile alınır.
Görüş alınmadan karar verilmesi, toplantıya katılanların oybirliğini gerektirir.
6.3)Yürütme Kurulu kararlarına karşı RÖK'e itiraz edilebilir. İtiraz, itirazın görüşüleceği RÖK toplantısından önceki Cuma günü saat 18:00’e kadar gönderilmelidir. İtiraz üzerine verilen RÖK'ün kararı kesindir. Bu karara karşı yapılan itirazlar, yeni bir belge sunulmadıkça, değerlendirilmez.
6.4)Bilirkişilik : Her biri kendi alanında uzman olan kişilerden oluşan ve incelenen reklamın kategorisine göre her dosya için seçilecek bilirkişilerin bulunduğu "bilirkişi listesi" oluşturulabilir.

6.5) Oluşturulacak bilirkişi listesinden her dosya için kimin bilirkişilik yapacağına Yürütme Kurulu karar verir. RÖK üyelerinin önerileriyle oluşturulan listeden seçim yapılırken, uyuşmazlıkta taraf olanların önerdikleri bilirkişilerin mümkünse o dosya için seçilmemesine özen gösterilir.
6.6) Başkan sonuç verebileceğini düşündüğü hallerde, şikayet konularını ilgili taraflarla müzakere ederek Esaslar'ın doğrultusunda kendi aralarında bir çözümde uzlaşmalarını teşvik edebilir. İhtilafın çözülmesi ve başvurunun yazılı olarak geri çekilmesiyle, başvuru Kurulların gündeminden çıkarılır.
 7)RÖK'ün görev sınırı:
7.1) Kamu kurumlarının ve meslek kuruluşlarının aynı alandaki faaliyetleri ile yasalardan gelen görev ve yetkileri, RÖK'ün gönüllü özdenetim nitelikli işlevini yerine getirmesini engellemez. Kurul, özdenetimin etkinliğiyle ilgili çalışmalarda bu tür kuruluşlarla işbirliğine gider.
7.2)Kurul yargıya intikal etmiş şikayet veya ihtilafları ele almaz.
 
 8)RÖK'e başvuru yöntemi:
8.1) RÖK'e,
Tüketiciler,
Tüketici, çevre vb. kuruluşları ve ilgili meslek kuruluşları,
Rakip reklamveren veya reklam ajansları, başvuruda bulunabilir.
Başvurular, Kurul Başkanlığı'na yapılır.
8.2) Başvurular yazılı olur. Başvuruların, izleyen ilk toplantıda görüşülebilmesi için en geç Çarşamba günü saat 18:00’e kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bir örneği de elektronik ortamda iletilir. Esaslar'ın hangi maddesinin ihlal edildiği açıkça belirtilir ve yayınlanan reklamın bir örneği (aslı, fotoğrafı, CD’si vb.) başvuruya eklenir.
8.3) Tüketiciler, çevre vb. kuruluşları ve ilgili meslek kuruluşları ile özdenetimin finansmanı için yıllık ödemede bulunan reklamverenlerin başvuruları ücretsiz olarak ele alınır. Bunların dışındakilerden Reklamverenler Derneği (RVD) üyesi olmayan reklamverenlerin başvuruları Reklamverenler Derneği’ne makbuz karşılığı 4.000 TL yatırılması halinde kabul edilir. Reklamveren olmayan şirketler (reklam ajansı, medya vb.) başvuru başına 2.000 TL ödeyecektir. (Aralık 2009 tarihli RVD Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilmiştir.)
 
 9)Başvuru üzerine yapılacak işlemler:
RÖK'e yapılan başvuruları öncelikle Kurul Başkanı değerlendirir ve uyuşmazlığın ne şekilde ele alınacağını belirler. Başkan'a bağlı olarak çalışan sekreterya Başkan'ın onayıyla;
Başvuruları kayda alır, sıraya koyar.
Şikayette bulunulan reklamın reklamvereninin ve reklam ajansının görüşünü ister, eksik bilgi ve belgeleri tamamlatır
Toplantı için başvuru ve karşı görüşü özetleyen bir yönetici özetini Kurul üyelerine toplantıdan bir gün önce gönderir.
Kanıtların ticari sır taşıması : Taraflardan her biri, diğer tarafın dilekçesi ekinde Kurul'a gönderdiği kanıt niteliğindeki rapor ve belgeleri incelemek isterse; ticari sır niteliğinde olmamak şartıyla, isteyen tarafa bu belgeler gönderilir.
Belge ve raporların bazı bölümlerinin ticari sır taşıdığı, rapor sahibi tarafından ileri sürülürse kendisi kapatmamış ise rapor, bu bölümler kapatılarak gönderilir.
Taraflar belge ve raporlarını Kurul'a gönderirken tümünün ya da bir bölümünün ticari sır niteliğini taşıdığını belirtmemişlerse; karşı tarafa gönderilmesinde sakınca bulunmadığı kabul edilir.
Yukarıdaki kurallar genel duyurulara ek olarak, her başvuruda görüş isteme yazılarında açıkça belirtilir.
Raportör dosyayı reklam örneği, söz düzeni ve kanıtlarıyla birlikte Kurul'a sunar, Kurul üyelerinin sorularını yanıtlar. Ancak yorumda bulunamaz.
Alınan kararın yazılmasını, imzalatılmasını, tebliğini sağlar ve uygulanmasını izleyerek Yürütme Kurulu'na bilgi verir.
Kararlar, her iki tarafa da yazılı olarak bildirilir. Görüş alınmasına gerek duyulmadan Esaslar'a aykırı olmadığı sonucuna varılan reklamlarla ilgili Yürütme Kurulu kararı, sadece başvuruyu yapan tarafa bildirilir.

 10) Kararların verilmesi ve uygulanması:
10.1) Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkan'ın bulunduğu tarafın görüşü kararı oluşturur.
10.2) Uyuşmazlığın (reklam veren ya da reklam ajansı olarak) taraflarından birinin mensubu olan RÖK üyesi, kurullardaki müzakere ve karar aşamalarında toplantıya katılamaz.
10.3) Yürütme Kurulu veya RÖK bir dosyayı inceleyip karara vardıktan sonra, görüşünü taraflara bildirir. Reklam yanıltıcı bulunmuşsa, düzeltilmesi veya yayınının durdurulması önce reklamveren ve reklam ajansından istenir. Bu bildirim reklamın yayınlandığı mecraya da bilgi edinilmesi için yazılı olarak yapılır.
Reklamın düzeltilmesi veya yayından kaldırılması için 2 iş günü beklenir. Reklam düzeltilmez veya durdurulmazsa, ilgili mecra kuruluşlarına yazıyla bilgi verilerek yayından kaldırılması istenir.
Düzeltmenin karara uygun olup olmadığını belirleme yetkisi Yürütme Kurulu'ndadır. Kurul'un onayı alınmadan düzeltilmiş reklam yayınlanmaz. Kurul, en geç, düzeltilmiş reklamın alındığı günün ertesi iş günü sonuna kadar bu konudaki görüşünü ilgililere duyurur.
10.4) Karara itiraz edilmiş olması, kararın uygulanmasını durdurmaz. İtiraz karara bağlanıncaya kadar, karar gereğine taraflar uymak zorundadır.
 
 11) Kurul kararlarının açıklanması ve bağlayıcılığı:
11.1) Kesinleşen Kesinleşen Kurul kararları RÖK'ün internet sitesinde gerekçeleriyle her ay yayınlanır. Bu kararlara, sadece özdenetimin finansmanı için yıllık ödemede bulunan Reklamverenler Derneği (RVD) üyesi olan reklamverenler kendilerine verilen şifre ile erişebilirler. Kesinleşen Kurul kararları bunun dışında herhangi bir kişi, kuruluş ve/veya organ ile paylaşılamaz.
11.2) Kurul kararlarının, kamuoyuna yapılan duyuru ve taahhüdün doğal sonucunu oluşturan bağlayıcılığı vardır. Bu bağlayıcılığın geçerliliği, tarafların mesleki ve ticari ahlak değerlerine verecekleri önemle sağlanır.
11.3) Kurul, kararların sağlıklı ve tutarlı olması için gerekirse araştırmalar yaptırır. Bilimsel görüşler alabilir.
11.4) İlgili tarafları özdenetim konusunda bilinçlendirmek, dürüst ve doğru reklamcılık konusunda eğitmek, RÖK faaliyetlerinin tanıtımını yapmak amacıyla periyodik bilgilendirmeler, tanıtım etkinlikleri yapılır, alınan ilke kararları açıklanır.
 
 12) Kurul toplantılarının gizliliği:
12.1) Kurul toplantılarındaki görüşmeler, ileri sürülen görüşler, kullanılan oylar ad belirtilerek veya belirtilmeyerek hiçbir şekilde açıklanamaz. Üyeler, bu gizlilik ilkesinin Kurul'un saygınlığı ve giderek varlığı ile bağlantısının bilincindedir. Aksine davranışı saptanan üye RÖK kararı ile uyarılır. Davranışın tekrarı halinde üyeliği Kurul kararı ile sona erdirilir. Sekreteryanın bu ilkeye uyması Başkan tarafından izlenir ve sağlanır.
12.2) Kurul kararları toplantı dışında tartışma konusu yapılamaz. Kararlar hakkında taraflar dahil hiç kimse karara katılanlara ve raportörlere soru soramaz, bilgi isteyemez, görüşünü bildiremez. Kararın özünü sorgulamayan ek bilgi talepleri yazılı olarak yapılır ve Kurul Başkanı tarafından yanıtlanır.
 
 13) Diğer hükümler:
13.1) Kurulların üyelerine toplantı başına, bilirkişilere dosya başına ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ücretlerin miktarı, RÖK'ün önerisi üzerine Platform'un onayından sonra yürürlüğe girer.  
13.2) Kurul kararlarının uygulanmasından doğabilecek zarar iddiaları ve tazminat talepleri, Platform üyelerinin iyi niyetli işbirliği ve yardımlaşma ile sulhen çözüme kavuşturulmaya çalışılır.

13.3) Bu metinde yer almayan konularda RÖK'ün vereceği kararlar geçerlidir.

13.4) Bu içtüzük 29 Kasım 2007 tarihinde RÖK tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir

Reklam Özdenetim Kurulu nedir, kimlerden oluşur, amacı ve görevi nedir

Reklam Özdenetim Kurulu

Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği üyeleri ile reklam mecralarının, dürüst olmayan reklamlara karşı oluşturdukları Reklam Özdenetim Kurulu, 1994 yılından beri Uluslararası Reklam Uygulama Esasları'na aykırı buldukları reklamların düzeltilmesini ya da yayınlanmamasını reklamvereninden talep etmektedir. RÖK’ün bu hizmeti aynı zamanda reklam verenlere ve medyaya, diğer denetim organlarının yaptırımlarından korunmak için, tavsiye niteliğindedir.Bunu yasal bir zorunluluğa dayanarak değil, kamuoyuna yaptığı taahhüt gereği ve topluma karşı sorumluluğunun bilincindeki reklamverenlerin sağduyusuna güvenerek yapmaktadır.

2012 mart ayındaki tıp - sağlık kongreleri nerede ve ne zaman listesi

2012 mart ayındaki tıp - sağlık kongreleri zaman ve yer listesi

9. AKDENİZ HİPERTANSİYON VE ATEROSKLEROZ KONGRESİ
Tarihler : 14.03.2012 - 18.03.2012
Organizasyon :  SLS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri
Yer :  Maxx Royal Otel - Antalya

2.ULUSLARARASI EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ
Tarihler : 14.03.2012 - 18.03.2012
Organizasyon :  Anri Turizm&Organizasyon
Yer :  Maritim Pine Beach Resort Hotel - Antalya

5th BENNIAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR BIPOLAR DISORDERS
Tarihler : 14.03.2012 - 17.03.2012
Organizasyon :  Kenes Turkey
Yer :  Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul - İstanbul

MEDHYP 9 MEDITERRANEAN MEETING ON HYPERTENSION AND ATHEROSCLEROSIS
Tarihler : 14.03.2012 - 18.03.2012
Organizasyon :  SLS Tourism Congress Organization Services
Yer :  Maxx Royal Hotel, Antalya - Antalya

7. GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ YILLIK TOPLANTISI
Tarihler : 15.03.2012 - 18.03.2012
Organizasyon :  Figür Kongre & Organizasyon
Yer :  Sheraton Otel, Çeşme İzmir - İzmir

2. ULUSAL VAKALAR İLE ROMATOLOJİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
Tarihler : 15.03.2012 - 18.03.2012
Organizasyon :   Serenas Turizm
Yer :  Erdoba Elegance Hotel - Mardin

ULUSLARARASI KATILIMLI ATRİYAL FİBRİLASYON ZİRVESİ 2012
Tarihler : 16.03.2012 - 17.03.2012
Organizasyon :   DMR Kongre
Yer :  Gloria Golf Resort Hotel, Antalya - Antalya

 9. MEDULLA SPINALIS YARALANMALARI SEMPOZYUMU
Tarihler : 16.03.2012 - 17.03.2012
Organizasyon :   Opteamist Turızm Organizasyon
Yer :  Sheraton İstanbul Ataköy Hotel - İstanbul

ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ
Tarihler : 16.03.2012 - 17.03.2012
Organizasyon :   DMR Kongre
Yer :  Milli Kütüphane - Ankara

 8.ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ
Tarihler : 18.03.2012 - 21.03.2012
Organizasyon :   Burkon Turizm Kongre ve Organizasyon LTD.ŞTİ
Yer :  Karinna Otel - Uludağ - Bursa

HEALTHCARE REVOLUTION
Tarihler : 19.03.2012 - 19.03.2012
Organizasyon :   Marketing Türkiye & MMI Türkiye
Yer :  Mövenpick Otel - İstanbul

4.TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ
Tarihler : 21.03.2012 - 25.03.2012
Organizasyon :   Flap Tour
Yer :  Cornelia Diamond Otel - Antalya

 4. BİRİNCİ BASAMAK VE AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ
Tarihler : 22.03.2012 - 25.03.2012
Organizasyon :   Dalya Turizm
Yer :  Paloma Pasha Özdere, İzmir

Canım Ailem dizi bilgileri, oyuncu bilgileri, tmc yapım

Künye:

Yapım :TMC
Yönetmen :Sadullah Celen
Senaryo :Selin Tunç
Görüntü Yönetmeni :Çetin Çavan
Sanat Yönetmeni :Gülay Doğan
Müzik :Deniz Tuzcuoğlu
Genel Kordinatör :Güzide Balcı
Yapım Kordinatörü :Engin Sarıal
Cast Koordinatörü :Rand Güner

Oyuncular :

Uğur Yücel - Samim
Ali - Ozan Güven
Meliha - Şebnem Bozoklu
Seyhan - Funda Eryiğit
Halim - İlker Aksum
Feride - Ezgi Mola
Yiğit - Sezgi Mengi

30 -63 Bölümler arasını izlemek istiyorsanız TIKLA yınız.

Türkiyedeki en güzel dans eden kişi:))


YıLın MaLı SeçiLmİş | video.mynet.com

13 Mart 2012 Salı

BACH - Chorale Setting in F Major - BWV 510 şarkısı notası, müzik notaları

Notaları görmek için TIKLA

Görebilmek için bilgisayarınızda acrobat reader yüklü olmalıdır.

BACH - Polonaise in G Minor BWV Anh. 119 şarkısı notası, müzik notaları

Notaları görmek için TIKLA

BACH - Minuet in B-Flat Major BWV Anh. 11 şarkısı notası, müzik notaları

Notaları görmek için TIKLA

BACH - Polonaise in F Major BWV Anh. 117b şarkı notası, müzik notaları

Notaları görmek için TIKLA

Görebilmek için bilgisayarınızda acrobat reader yüklü olmalıdır.

BACH - AIR FOR THE G STRING şarkı notası, müzik notaları

Notaları görmek için TIKLA

Görebilmek için bilgisayarınızda acrobat reader yüklü olmalıdır.

George Bizet - Carmen habanera şarkısı notası, müzik notaları

George Bizet - Carmen habanera şarkısı notası, müzik notaları görmek için TIKLA

Görebilmek için bilgisayarınızda acrobat reader yüklü olmalıdır.

Fikir sanat eseri sahipleri ile baglantili hak sahipleri meslek birlikleri ve federasyonlari hakkinda tuzuk

Fikir sanat eseri sahipleri ile baglantili hak sahipleri meslek birlikleri ve federasyonlari hakkinda tuzuk Okumak için TIKLA

Görebilmek için bilgisayarınızda acrobat reader yüklü olmalıdır.

müzik endüstrisi, müzik satışları, icrası, eğilim ve pazarlaması

müzik endüstrisi, müzik satışları, icrası, eğilim ve pazarlaması Okumak için TIKLA

Görebilmek için bilgisayarınızda acrobat reader yüklü olmalıdır.

müzik terimleri


Görebilmek için bilgisayarınızda acrobat reader yüklü olmalıdır.

müzik biçimleri, populer müzik ve müzik eğitimi, müzik nedir?

müzik biçimleri Okumak için TIKLA


Görebilmek için bilgisayarınızda acrobat reader yüklü olmalıdır.