11 Aralık 2010 Cumartesi

ERKEK GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ- 1

ERKEK GENITAL ORGAN ANATOMISI-1
PENIS
Penisde üç erektil silindirik yapi bulunur.Penisin dorsalateralinde iki korpus kavernozum ve bunlarin ventral tarafta olusturdugu olukta korpus spongiozum bulunur.Simfizis pubis seviyesinden itibaren proksimale dogru korpus kavernozumlar birbirinden ayrilarak krus penisi olustururlar, bunlar simfizis pubisle baglantilar kurar ve tuberositas iskiumun ön tarafinda kemik pelvise sikica yapisirlar.Korpus spongiozumun distale dogru uzantisi glans penisi olusturur ve korpus kavernozumlarin distal uçlarini sapka gibi kapatir.Korpus spongiozumun içinden üretra geçer.Korpus spongiozumun proksimal tarafi daha kalin olup urogenital diyafragmaya baglidir, üretranin bulbus kismini içerir ve kruslar arasinda kalan bu bölüme penis bulbusu ismi de verilir.
Penisin asici bagi linea alba ve simfizis pubisden baslar, yelpaze tarzinda uzanarak korpus kavernozumlarin fasyalari arasina katilir.
Penisin iki tür kas yapisi vardir.
1- Iskiokavernöz kas (Erektör penis):Bir çift olup tuberositas iskiumdan baslar ve kruslari sararak korpus kavernozumlara uzanirlar.Kavernoz cisimlere baski yaparak ereksiyona yardim eder.Bu kasin kontraksiyonuyla intrakavernoz basinç sistolik basincin üzerine çikar ve tam ereksiyon (rigit ereksiyon) olusur.Bu esnada kavernöz arterde kan akimi durur ve bunun kisa süreli olmasi doku hasari ve iskemi gelismesini önler.
2-Bulbokavernoz kas(ejekulatuvar ve iseme kasi): Bir çift olup perineumun ortasindan baslar ve iki taraftan gelen kas lifleri bir rafede birleserek bulbus üretra bölgesinde korpus spongiozumu tamamen sarar ve korpus kavernozuma dogru ilerler. Görmeyle cinsel uyari ve REM (Rapid Eye Movement) uykusu esnasindaki ereksiyon çalismalari,ereksiyon süresinde bulbo ve iskiokavernoz kaslarin birlikte hareket ettigini göstermistir.
Penisi örten kiliflar: (Içten disi dogru)
1-Tunika albuginea:Üç korpusu ayri ayri sarar.
2-Buck fasyasi:Olagan üstü saglam bir kilif olup yogun fibröz dokudan ibarettir.Proksimal tarafta penisi saglamca vucuda baglayacak sekilde urogenital diyaframa yapisir.Bu fasya korpus kavernozumlarla korpus spongiozum arasinda bir septa olusturarak kavernoz ve spongioz korpuslari 8 biçiminde sarar.Idrar ekstravazasyonu ve enfeksiyon için bir sinir olusturur.
3-Colles fasyasi:Skrotumun Colles , karin ön duvarinin Scarpa ve perineumun yüzeyel fasyasi ile devamliligi olan ve içinde yüzeyel kan damarlari bulunan yagsiz gevsek konnektif dokudur.
4-Dartos fasyasi:Cilde sikica tutunmus düz adele tabakasi olup skrotumun ayni isimli fasyasinin uzantisidir.
5-Penis Cildi:Kilsiz yagsiz ve oldukça gevsek yapida olup gerilmeye müsaittir.Glans penisin tabaninda sulkus koronariusdan itibaren bir katlanti yaparak prepusyumu (sünnet derisi) olusturur.
Penisin arteriyal sistemi:
Penisin arterial beslenmesi birkaç küçük skrotal ve epigastrik arterler hariç tümüyle internal pudental arterden olur.Internal pudental arter, arteria ilaka internanin (hipogastrik arter) bir dalidir.Ürogenital diyfragma seviyesinde internal pudental arter dört terminal dala ayrilir.
1-Bulber arter:Ince bir dal olup bulboz üretrayi,ve bulboz üretra bölümündeki spongioz cismi ve Cowper glandlarini kanlandirir,
2-Spongiozal arter (üretral arter):üretranin iki yan tarafinda üretrayi ve spongioz cismi besleyerek glansa dogru ilerler ve son uç dallari glans penisi kanlandirir.
3-Arteria dorsalis penis:Tunika albungineanin üzerinde Buck fasyasi altinda distale dogru uzanir. Iki arterin arasinda yeralan penisin tek dorsal veni ve sinirleri ile beraber nörovaskuler huzmeyi olusturur.Bu arter yolu boyunca korpus kavernozumun etrafindan korpus spongiozuma uzanan sirkumfleks dallar verir ve glansda kisa helisiyal arterler halinde son bulur.Ereksiyon esnasinda glans penisin kanlanmasi ve genislemesinden sorumludur.
4-Kavernozal arter : Genellikle arteria dorsalis penisin veya bazan internal pudendal arterin bir dali olarak çikar ve ereksiyon fizyolojisinde en önemli arterdir.Bir çift olup kavernoz cisimlerin içerisinde ve genellikle medial pozisyonda bulunur.Kavernoz cismi kanlandiran bu arter helisin arterler diye adlandirilan çok sayida spiral görünümlü dallara ayrilirlar.Bunlar dahada dallanarak endarterler verirler.Bunlarda ya dogrudan sunizoid bosluklara geçerler yada kapiller yatak olmadan arteriovenöz sant yoluyla venöz sisteme geçerler.
Penis venalari:
Penisten venöz bosalma dört ven yoluyla ve bunlarin çok sayida anastomozlariyla olur.
1-Yüzeyel dorsal ven:Buck fasyasinin üstünde bulunur, prepisyum ve penis derisinin venöz kanlarinin dönüsünü saglayarak eksternal pudental ven araciligi ile safenöz vene bosalir.Bu ven ile intermediet ven (derin dorsal ven) arasinda anastomozlar vardir.
2-Intermediet ven (Derin dorsal ven):Koronal sulkusta glans penisten gelen dallarla basliyarak nörovaskuler huzme içerisinde tek olarak proksimale dogru ilerler.Korpus kavernozumdan tunika albugineayi delerek çikan emisser venlerle ve kavernozal venle iliskilidir.Korpus kavernozumlarin yüzeyinde seyrederek korpus spongiozumdan gelen sirkumfleks venalarda bu derin dorsal vene açilarlar. Böylece glans penis, korpus kavernozumun ve spongiozumun bir kisminin venöz kanlarini ya kavernöz venle birleserek internal pudental vene yada dogrudan preprostatik (Santorini) pleksusa bosalirlar.
3-Kavernoz ven:Korpus kavernozumlarin kanini bosaltan asil ven budur.Bu ven ayrica bulber bölüme kadar olan korpus spongiozumun distal bölümünün venöz kanlarini tasiyan üretral venle çok sayida anastomzlarla birleserek internal pudental vene açilir.
4-Bulber ven: Korpus spongiozumun proksimal kisminin kani bu ven aracaligi ile internal pudental vene bosalir.
Penisin Sünizoidal Yapisi:Iç yüzleri endotelle döseli ve çevresi düz kas demetleri,kollajen ve elastik lifleri,çesitli vaskuler yapilari ve sinirleri ihtiva eden dokularin olusturdugu sünizoid bosluklardir.Sünizoidal yapilarda vaskuler direncin azalip arteriyel kan girisinin artmasi sonucunda ereksiyon olusur. Ayrica ereksiyonda pasif venöz okluzyonun, ereksiyonun vaskuler mekanizmasina yardimci oldugu düsünülmektedir.
Penisin lenf kanallari:Penis cildinin lenfatik kanallari yüzeyel inguinal ve subinguinal lenf nodlarina, glans penisin lenfatik kanallari subinguinal ve eksternal iliak lenf nodlarina ve diger penis dokularininkiler internal iliak (hipogastrik) ve komün iliak lenf nodlarina drene olurlar.
Penisin innervasyonu: Asagidaki sekilde özetlenmistir.Otonom ereksiyon merkezleri spinal kordun T11 - L2 ve S2-4 seviyesinde intermediolateral nukleuslarda yerlesmistir. Torakolumbar seviyedeki sempatik lifler inferior hipogastrik pleksusa baglanir.Sakral seviyedeki parasempatik lifler pelvik pleksusa baglanir,ayrica bu pleksusa inferior hipogastrik pleksusdan bazi liflerde katilir.
Penisin otonom ve somatik sinirleri
Somatik motor sinir merkezi S 2-4 segmentlerin ön boynuzundaki Onuf nukleusunda bulunur,pudental sinir yoluyla iskiokavernöz ve bulbokavernöz kaslara ulasir. Ayrica bu sinirde somatik duyusal liflerde bulunur ki bunlar penis derisi ve glans penisdeki reseptörlerden baslayarak dorsal penis siniri vasitasiyla pudental sinire ulasir.Pudental sinir nörovaskuler hüzme içinde internal pudental artere eslik ederek seyreder.
Nervus errigentes(N.pelvikus):Medulla spinalisin S 2-4 segmentlerindeki ön boynuzdan çikan pelvik pleksusa gelen preganglionik lifler olup duyusal lifleri de içerirsede daha çok parasempatik lifleri ihtiva eder. Nervus errigentesle preganglionik parasempatik lifleri alan pelvik pleksusa, hipogastrik sinirlede inferior hipogastrik pleksustan sempatik lifler katilir.Pelvik pleksusdan çikan nervus kavernozus vezikuloseminalis ve prostat glandinin posterolateralinden geçerek bulboz üretraya kadar üretraya eslik eder ve kruslardan korpus kavernozumlara girer.Bir çift olan bu sinir lifleri prostatik üretrada saat 5-7 , membranöz üretrada 3-9 ve bulböz üretrada 1-11 hizalarinda bulunur. Ereksiyondan asil sorumlu olan bu sinir hem kavenöz hem spongioz cisimleri innerve eder.
Refleks, psikolojik ve nokturnal olmak üzere üç ereksiyon çesidi bilinmektedir.Refleks ereksiyon genital stimulasyonla baslar , bu tip ereksiyonu kontrol eden aferent lifler pudental sinir,eferent lifler kavernöz sinir içerisindedir. Bu söz konusu sinir lifleri servikal spinal kord lezyonlu hastalarda korunabilir. Psikolojik ereksiyon görme, isitme uyarilari ya da fantaziler sonucu olusan çok karmasik bir olaydir. Nokturnal ereksiyon genellikle REM ( Rapid Eye Movement) uykusu esnasinda meydana gelir ve nokturnal penil tümesans testiyle saptanarak organik ve psikojenik impotansin ayrilmasinda kullanilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder